27. Udkast til ’Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune’ (2018-0127446)

Musikudvalget skal drøfte og komme med afsluttende bemærkninger til udkast til 'Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune'.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

  1. Musikudvalget drøfter problemstillinger i forhold til den kommende musikplan.
  2. Musikudvalget drøfter udkast til ”Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune”, og kommer med eventuelt afsluttende bemærkninger.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede den 11. juni 2018, at forvaltningen skal udarbejde en samlet kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune samt udkast til musikplan for Københavns Kommune.

Første del kortlægningen, der omhandler musikundervisning til børn og unge, blev forelagt Københavns Kommunes Musikudvalg den 18. december 2018. Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet Musikudvalgets bemærkninger, og kortlægningen blev herefter forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2019. Musikudvalget drøftede kort på mødet den 4. april 2019 kortlægningen, og bad om at få udvidet kortlægningen med et afsnit om det klassiske musikområde. Musikudvalget drøftede kortlægningen på mødet den 25. juni 2019 og udvalgets kommentarer er indarbejdet.

Løsning

Musikudvalget skal nu drøfte ”Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune”, og komme med eventuelt afsluttende bemærkninger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med kortlægningen ud fra Musikudvalgets bemærkninger. Første udkast af kortlægningen forventes at blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 26. september 2019. Derefter sendes kortlægningen til høring hos relevante interessenter. Herefter udarbejdes udkast til Musikplan, der forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2019.

Beslutning

Musikudvalget besluttede, at sende kortlægningen til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at sende kortlægningen til høring hos interessenterne.

Sideløbende vil Musikudvalgets arbejde videre med deres høringssvar i forbindelse med kortlægningen.

Forvaltningen indkalder en gruppe fra Musikudvalget til videre drøftelse af kortlægningen.