31. Forslag til dialog med Musikudvalg fra Frederiksberg, Aarhus og Odense (2019-0112185)

Musikudvalget skal drøfte forslag til dialog med Musikudvalg fra Frederiksberg, Aarhus og Odense.

Tidligere beslutninger

Punktet blev udsat på mødet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget inviterer Frederiksberg Musikudvalg til et dialogmøde.

Problemstilling

Musikudvalget ønsker at indgå i dialog med musikudvalg fra andre kommuner. Sekretariatet har taget udgangspunkt i musikudvalgene på Frederiksberg, Aarhus og Odense.

Musikudvalgene på Frederiksberg, Aarhus og Odense er forskellige i både sammensætning og opbygning. Dialogen vil være forskellig fra kommune til kommune, da de har forskellige udfordringer og prioriteringer.

Løsning

Sekretariatet har nedenfor kort skitseret musikudvalgene på Frederiksberg, Aarhus og Odense.

Frederiksberg Musikudvalg

Frederiksberg Musikudvalgt er sammensat af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 5 repræsentanter fra musiklivet i kommunen.

Musikudvalgets pulje er på 446.000 kr. for 2019. Puljen kan søges til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg samt til medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstfond.
 
Musikudvalget kan bruge op til 100.000 kroner af puljen til at realisere egne initiativer.

Musikudvalget afholder 4 møder om året.

Aarhus Musikudvalg

Aarhus Musikudvalg er sammensat af fire fagligt udpegede medlemmer, som tilsammen dækker alle genrer indenfor musik. Et af musikudvalgets medlemmer er også medlem af Kunstrådet i Aarhus, der varetager forskellige kunstneriske genrer. Musikudvalgets medlemmer udpeges af Aarhus Byråd.

Musikudvalget har forskellige puljer:

  • Musikpulje på 2.000.000 kr. for 2019. Puljen kan søges til musikprojekter (herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter), musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune, initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer. Puljen kan også søges til turnévirksomhed/rejser, gæstemusikere til enkeltstående koncertarrangementer eller konkrete projekter, workshops og mindre koncerter og festivaler.
  • Honorarstøttepulje på 1.040.000 kr. til honorarstøtte i 2019.
  • Initiativpuljen på 800.000 kr. i 2019. Puljen kan søges til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer. Arrangementet skal have et kulturelt indhold, være åbent for alle og være offentligt annonceret.   

Musikpuljen har to årlige ansøgningsrunder.

Honorarstøttepuljen har én årlig ansøgningsrunde.

Initiativpuljen kan søges løbende med en afgørelse inden for 14 dage.

Odense Musikudvalg

Odense Musikudvalg består af syv musikkyndige borgere udpeget af Byrådet efter indstilling fra repræsentanter fra musiklivet i Odense Kommune.

Musikudvalget har forskellige puljer:

  • Musikpuljen er på 1 mio. kr. og er til musikarrangementer, honorarstøtte, koncertrækker og musikfestivaler.
  • Kulturpuljen er på 2 mio. kr. og er til kulturoplevelser i Odense.

Musikudvalget holder 6-7 møder om året.

Forslag til dialog

Frederiksberg Musikudvalg er umiddelbart det musikudvalg, der minder mest om Københavns Musikudvalg - i både opbygning og puljer. 

Sekretariatet foreslår, at Musikudvalget begynder med at invitere Frederiksberg Musikudvalg til et dialogmøde, hvor udfordringer i København og Frederiksberg kan drøftes, herunder honorarstøtte, samarbejde med statens projektstøtteudvalg for musik og yderlig dialog med musikudvalg fra andre kommuner.

Efter et møde med Frederiksberg kommune kan Musikudvalget drøfte, om der er ønske om at udvide dialogen til Odense og Aarhus Musikudvalg, eventuelt i samarbejde med Frederiksberg Musikudvalg.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet vil udarbejde en invitation til dialog med Frederiksberg Musikudvalg, der vil blive forelagt Københavns Musikudvalg på næste møde, hvis indstillingen godkendes.

Beslutning

Musikudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med et møde på Frederiksberg, hvor der blandt andet drøftes samarbejder på kryds af kommunegrænser.

Musikudvalget besluttede endvidere, at forvaltningen arbejder videre med at arrangere en dialogmøde mellem Musikudvalgene i Aarhus, Odense og København.