2018

Udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering, Folkeregisteret
Iværksat: Læs Borgerrådgiverens iværksættelsesbrev

 

2017

Vejledning i Ydelsesservice, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev
 

Borgercenter Voksnes praksis i forhold til skelne mellem mundtlig vejledning om mundtlig afgørelse, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev
 

2016

Praksis ved genvurdering af klager, som i revurderingsprocessen ikke blev vurderet tilstrækkeligt oplyst, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Vejledning og klagevejledning i Socialforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Københavns Kommunes håndtering af borgere, hvis midlertidig fritagelse for Digital Post udløb den 1. november 2016
Læs det afsluttende brev

2015

Autosvar og tilbagemeldingsgaranti, Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Underskriftskrav i ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Ventetider i sager, der skal forelægges rehabiliteringsteam, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

​Udmøntning af bevillinger om økonomisk hjælp til tandbehandling, Socialforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Implementering af den samlede plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice - Styrk Borgerne, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs det afsluttende brev 

 

2014

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Håndtering af praktisk opgave - udbetaling af sygedagpenge, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev
Læs det opfølgende brev

Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomisk hjælp til tandbehandling og sygebehandling, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens brev
Læs det opfølgende brev
Læs det afsluttende brev

Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs brev af 14. august 2014
Læs det afsluttende brev
Læs om indsatsen for tilgængelighed i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Praksis for udstedelse af midlertidige sundhedskort til borgere, som er registreret ”uden fast bopæl” i CPR-registeret, Folkeregisteret, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs det endelige brev

Sagsbehandlingstid i remonstrationssager, Handicapcenter København, Socialforvaltningen
Læs det endelige brev
Læs det opfølgende brev

 

2013

Varetagelse af forvaltningsretlige krav, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens udtalelse

Forståelse og håndtering af regler om tavshedspligt mv., Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens udtalelse

Udsættelse af svarfrister ved klagesagsbehandling i Center for Driftunderstøttelse, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
Læs Borgerrådgiverens udtalelse
Læs det opfølgende brev
Læs det afsluttende brev

Magtanvendelse mv. på bostedet Møllen, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev

Mulig diskrimination i folkeskolen, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens udtalelse

2012

Iagttagelse af principperne i forvaltningslovens § 7, stk. 2 (hvorefter en forvaltningsmyndighed, som modtager en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, så vidt muligt skal videresende denne til rette myndighed), Økonomiforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Overholdelse af tavshedspligt over for pressen i forbindelse med politianmeldelse, Københavns Borgerservice
Læs det afsluttende brev

Orientering om obligatorisk digital post via hjemmeside, Københavns Borgerservice
Læs afsluttende brev I
Læs afsluttende brev II

Sikkerhed ved håndtering af digital kommunikation, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Reaktion på mulige overgreb mellem demente beboere på Nybodergården, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger, Socialforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Information til medarbejderne i Københavns Kommune om brugen af sikker e-post, Økonomiforvaltningen/Koncernservice
Læs det afsluttende brev
 

Iagttagelse af regler om tavshedspligt mv. i Børnefamiliecenter København, Socialforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Fortrolighed og tavshedspligt ved møder med borgere, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

2011

Mulig aldersdiskrimination i Bellahøj Svømmestadion, Kultur og Fritidsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Stillingtagen efter § 7a i retssikkerhedsloven, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Mulig overskridelse af antallet af lukkedage i dagsinstitutioner, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Sagsbehandling i sager om afgørelse af ret til godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens § 83, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev
Læs den opfølgende udtalelse

Partshøring i sager omfattet af byggeloven, Teknik og Miljøforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

2010

Hjemmehjælper glemte at lukke for gassen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

2009

Behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Sagsbehandlingstid for bevilling af hjælpemidler, personlig pleje  og hjælp til indretning af bolig, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Gennemførelse af borgerhøring i forbindelse med etablering af cykelrute langs søerne, Teknik- og Miljøforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Kvaliteten i hjemmeplejen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Praksis for vejledning i forbindelse med klagesager i Jobcenter København, Nyrupsgade
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs de afsluttende breve af 18. december 2009 og 9. april 2010

2008

Mangeårig placering af udviklingshæmmet på venteliste til bosted, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Overholdelse af persondatalovens kapitel 8 i sundhedsplejen, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Undersøgelse af forholdene på Bostedet Svanehuset, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Praksis for destruktion af bilag efter 2 år i meddelelses-/henvendelsessager i socialcenter, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Undersøgelse af forholdene for udviklingshæmmede beboere på Smedetoften, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Praksis for vejledning om klagesagsbehandling, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Praksis for udformning af svarbreve til borgere, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Undersøgelse af ventetider på botilbud til handicappede voksne, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Undersøgelse af ventetider ved Center for Trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Undersøgelse af udmeldt sagsbehandlingstid, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

2007

Håndtering af underretning i 35 børnesager, Socialforvaltningen
Afsluttet.  Læs det afsluttende brev

Overvejelser om retssikkerhed mv. ved iværksættelse af Jobpatruljer, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Forskelsbehandling af parkeringslicensindehavere og ikke-parkeringslicensindehavere, Teknik- og Miljøforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Racistisk adfærd hos parkeringsvagter, Teknik- og Miljøforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Visitering af demente patienter til kommunale plejehjem, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Skiltning med nye parkeringsrestriktioner, Teknik- og Miljøforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Sagsbehandlingstider i Handicapcenter Syd, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Oprettelse af register for utilpassede og kriminelle børn og unge, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev