2018

Sikker digital kommunikation med borgere og virksomheder, Socialforvaltningen
Iværksat

2017

Forpligtigelser i forhold til lovgivningen ved opsplittet opgave- og ansvarsfordeling, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Iværksat

Undersøgelse af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen i Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens notat om sagsbehandling og borgerbetjening i Borgercenter Handicap

Kommunens forsyningspligt i forhold til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108, Socialforvaltningen
Iværksat: Læs iværksættelsesbrev af 10. oktober 2017
 

2016

Håndtering af borgerhenvendelser, Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

Kvaliteten i sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 
Læs Borgerrådgiverens rapport

Kvalitetssikring i Socialforvaltningen samt koordination og samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling, Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev
Bilag 1 - Referat fra Borgerrepræsentationens møde den 20. juni 2012

Øvrige bilag kan rekvireres ved henvendelse til Borgerrådgiveren.

2015

Kommunikation og arbejdsgange til sikring af helhedsorienteret sagsbehandling og koordinering i Jobcenter København, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Iværksat 

Klagesagsbehandling, koordinering og læring på folkeskoleområdet, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Opfølgning på tilsyn med plejebørn, Socialforvaltningen (undersøgelsen er en opfølgning på Borgerrådgiverens generelle egen drift-undersøgelse fra 2012) 
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev
Læs Socialforvaltningens udtalelse

2014

Vejledning og sagsbehandling mv. i sager om lugt- og støjklager fra brugere og naboer til beværtninger i København, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Behandling af sager om affaldsgebyrer, Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens endelige rapport

Effektvurdering af handleplan for bedre sagsbehandling, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Orientering om sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside, alle forvaltninger
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Logning af elektronisk sagsbehandling og borgernes adgang til indsigt efter persondataloven, Københavns Borgerservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

2013

Københavns Kommunes projekt "Styrket Borgerkontakt", Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

Sikring af borgernes personoplysninger, Koncernservice, Økonomiforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

 

2012

Kontrol af Socialforvaltningens tilsyn med plejefamilier, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten
Borgerrådgiveren har i 2015 lavet en opfølgende undersøgelse af Socialforvaltningens tilsyn med plejebørn. Resultatet af denne undersøgelse finder du under 2015.

Begrundelser i sager om modstridende lægelige vurderinger, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Bortfald af offentligt forsørgelsesgrundlag og den koordinerede opfølgning herpå, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Børnefaglige undersøgelser og handleplaner i børnesager, Socialforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten

Underretning efter persondataloven ved brug af elektronisk børnejournal, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev

Sagsbehandlingstid og forvaltningsretlige regler i sager om tabt arbejdsfortjeneste, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

2011

Svartider i sager om aktindsigt, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Sagsbehandlingstid og forvaltningsretlige regler i forbindelse med behandling af ansøgninger om boligstøtte, Økonomiforvaltningen
Læs den endelige rapport

Sagsbehandlingen i fleksjobsager, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation, alle forvaltninger (undtagen Teknik- og Miljøforvaltningen)
Læs den endelige rapport
Det fremgår af rapporten, at relevant materiale fra Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke blev modtaget i 2011. Dette er en beklagelig fejl. Kultur- og Fritidsforvaltningen har medvirket fuldt og helt i sagens oplysning.
Læs hvad rapporten har ført til i forvaltningerne

Journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation i Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs den endelige rapport

Visitation, opfølgning og vejledning i sygedagpengesager, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs det afsluttende brev

Vejledning i sager om kontanthjælp, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Mulig forskelsbehandling i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs den endelige rapport
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev

2010

Borgere under administration, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Overholdelse af tilbagemeldingsgarantien, alle forvaltninger
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Tilgængelighed på kommunens hjemmeside (synshandicappede), alle forvaltninger
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

Bocentret Sundbygård, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

2009

Partshøring i sager om introduktionsydelse, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Partsrettigheder og lægekonsulentens medvirken i sager om førtidspension, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs det afsluttende brev

Visitation samt sagsbehandling i sager om specialundervisning,  Børne- og Ungdomsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Sagsbehandlingen i revalideringssager, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelig rapport

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Diskrimination i de københavnske folkeskoler, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Afsluttet Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

 

2008

Sagsbehandling i sager om enkeltydelser, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport
Læs Socialforvaltningens udtalelse i anledning af den endelige rapport

Undersøgelse af høringer, alle forvaltninger
Læs det afsluttende brev
Læs Borgerrådgiverens anbefalinger

Svartider i sager om aktindsigt, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs det afsluttende brev

Underretning efter persondatalovens kapitel 8, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

2007

Sikring af Tilbagemeldingsgarantien, alle forvaltninger
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport

Underretning efter persondatalovens kapitel 8, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport

Retningslinjer og praksis for håndtering af diskriminationssager, alle forvaltninger
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport

Sygedagpengesager, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport

Kommunikation via e-mail, journalisering, sikkerhed mv., alle forvaltninger
Udsat. Se oversigt for 2011.

Undersøgelse af overholdelse af partshøringsreglerne ved to Pensions- og Omsorgskontorer, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport

Magtanvendelse, Socialforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport. Læs opfølgningsrapport

Retningslinjer og praksis for tolkning, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport

Visitation til ældreboliger, ventelisten, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den afsluttende rapport