2. Høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan 2017 (2017-0213383)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan .2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Indre By Lokaludvalg drøfter resultaterne af lokaludvalgets offentlige workshop den 23. maj 2017 om Restaurations- og nattelivsplan 2017.
 2. at Indre By Lokaludvalg godkender høringssvaret om Restaurations- og nattelivsplan 2017, der fremgår af løsningsafsnittet.

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til Restaurations- og nattelivsplan 2017.

Planens formål er at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og at sætte fokus på nattelivets gener – både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne.

Borgerrepræsentationen har ved møde den 27. april 2017 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2017. Protokolbemærkninger fra mødet er vedlagt. Høringen sker via bliv hørt-portalen. Der er frist for eventuelle bemærkninger den 1. juni 2017. 

Forud for lokaludvalgets ekstraordinære møde den 23. maj 2017 er lokaludvalget vært for en offentlig workshop kl. 18.30-ca. 20.00 om restaurations- og nattelivsplanen. Her har borgerne mulighed for at komme med ændringsforslag, som lokaludvalget skal forholde sig til i lokaludvalgsmødet.

Løsning

Formanden foreslår følgende høringssvar:

"Kommunen sendte den 28. april 2017 Restaurations- og nattelivsplan 2017 i offentlig høring via bliv hørt-portalen med svarfrist den 1. juni 2017.

Planens formål er at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og at sætte fokus på nattelivets gener – både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne.  Der er således politisk vilje til at tage hånd om generne fra nattelivet og det er en glædelig udvikling.

Lokaludvalget havde gerne set en længere høringsperiode og en bredere og grundigere offentlig debat faciliteret af forvaltningen i samarbejde med lokaludvalgene, for restaurations- og nattelivsplanen er en vigtig indikation på, hvad man vil med København og hvilken profil, man ønsker, at København skal have. Det rammer således ned i spørgsmålet om en mission og vision for København, som er en god debat værd, synes vi i Indre By Lokaludvalg.

Overordnet er restaurations- og nattelivsplanen således både et udtryk for, hvordan byen vil præsentere sig over for omverdenen - ikke mindst overfor turisterne - og et udtryk for, hvordan byen vil behandle sine borgere og sit erhvervsliv.

Det er  Indre By Lokaludvalgs vision,

 • at Indre By fortsat skal være et godt sted at bo
 • at Indre By fortsat skal tiltrække et varieret erhvervsliv
 • at Indre By fortsat skal opleves som attraktiv og unik for besøgende.

For at opnå at Indre By fortsat skal være et godt sted at bo, er det bl.a. nødvendigt, at støj og svineri fra nattelivet og events m.m. bliver reduceret.

For at få Indre By til at fungere som en samlet bydel kræver det en balance mellem hensynet til borgerne, erhvervslivet og besøgende. Det er lokaludvalgets opfattelse, at balancen for tiden er forskubbet til ulempe for borgerne.

Det er derfor nødvendigt, at politikerne i Borgerrepræsentationen og kommunens forvaltninger i højere grad varetager borgernes interesser og respekterer borgernes ønsker for deres bydel.  Forvaltningernes rolle som myndighed og som håndhæver af gældende love, regler og beslutninger skal forstærkes. Borgere og erhvervsliv skal kunne stole på politikerne og forvaltningen.

Hvis Indre By er et godt og interessant sted for bydelens beboere at leve i, så vil den også være interessant for de, der driver erhverv i eller besøger bydelen.

I Indre By Bydelsplan foreslår lokaludvalget, at København skal satse på kvalitetsturisme i Indre By. Indre By skal med sin status, beliggenhed og herlighedsværdier satse på kvalitet og bæredygtighed. Vi skal skabe diversitet og spændvidde i oplevelser. Det skal bl.a. afspejle sig i butiksstrukturen, i hotellerne, i restaurations-, café- og nattelivet og i hvad vi ellers tilbyder turister i Indre By.

Det er således nødvendigt, at forholdene for natklubber, diskoteker, serveringssteder, partybusser mv. i Indre By strammes op, så beboere og detailhandel får tålelige forhold igen. Stramningen skal suppleres med et eftersyn af, hvordan gældende bevillinger i nattelivsgaderne overholdes og om der er grundlag for at fratage restauratører deres bevilling.

Endelig er det afgørende, at berørte borgere får et større ord at skulle have sagt, når en ansøgning om bevilling vurderes. Der skal være offentlighed om Bevillingsnævnets virke. Beboerforeninger, lejeforeninger og grundejerforeninger skal have sæde i Bevillingsnævnet med taleret og også gerne med stemmeret.

Konkrete ønsker til restaurations- og nattelivsplanen
Der skal indføres et maksimum på antallet af hhv. klokken 22-, 24-, 2- og 5-bevillinger i de forskellige kvarterer i Indre By, evt. med en mulighed for dispensation. I de smalle gader i Indre By bør der således kun være kl. 22/24-bevillinger. Gaderne rummer beboelse og er derfor ikke egnet til natteliv. En række områder i Indre By skal aldrig kunne omdannes til restaurations- og nattelivsområder. Fx skal Gammel Strand og området nord for Gothersgade beskyttes mod at blive en del af nattelivsområdet.

Der skal være offentlighed omkring Bevillingsnævnets afgørelser i sager om alkoholbevillinger og nattilladelser. Bevillingsansøgningen og indstillingen til Bevillingsnævnet skal sendes i offentlig høring på kommunens bliv hørt-portal med en vurdering af virkningerne på det omkringliggende miljø af en eventuel tilladelse. Endvidere skal der indføres en klagemulighed for berørte borgere og repræsentanter herfor. Man skal gå bort fra bevillinger med 8 års gyldighed. En periode på max. 4 år er mere rimelig.

I dag er bevillingsbegrebet for bredtfavnende. Lokaludvalget ønsker, at anvendelsen af en bevilling ikke skal kunne ændre karakter i bevillingsperioden. En bevilling til en café skal alene gælde for cafédrift og ikke for drift af en natklub. Hvis en bevillingshaver ændrer anvendelsen af lokalet, vedkommende har bevilling til, skal vedkommende søge en ny bevilling. Vi har noteret os, at der er tilløb til at imødekomme ønsket i udkastet til restaurations- og nattelivsplanen.

Der skal stilles kvalitative krav til restauratørerne for så vidt angår restaurationernes udseende udadtil, herunder udeserveringer. Kravene skal gå igen i bevillingerne som vilkår for bevillingen.Vi har noteret os, at der er tilløb til at imødekomme ønsket i udkastet til restaurations- og nattelivsplanen.

Bevillingshavere, der ikke overholder reglerne, skal mærke konsekvensen omgående. Lokaludvalget foreslår en klippekortordning, hvor man efter tre klip får en 5-årig bevillingskarantæne.

Kommunen skal i samarbejde med nattelivsbranchen til stadighed gennemføre kampagner mod diskrimination i nattelivet. Vi har noteret os, at ønsket imødekommes i restaurations- og nattelivsplanen.

Udeserveringer
Byrummene i Indre By skal udvikles med mennesket som centrum. Ikke alle byrum i Indre By skal fyldes ud med liv og livgivende indretninger. Pauser og stilleområder er vigtige. Bl.a. skal man ikke have udeserveringer på alle pladser og heller ikke på hele en given plads. Nogle pladser og nogle dele af pladserne i Indre By skal være forbeholdt de, der nyder ro i byrummet.

Afgiftsfriheden for udeserveringer har medført, at udeserveringerne nu breder sig ud over Indre Bys pladser, gågader og fortove; ikke fordi, der er behov for alle udeserveringspladserne, men fordi restauratørerne reklamerer for deres restauration ved at fylde i bybilledet. De har indtaget byrummet til gene for fremkommeligheden, atmosfæren og roen i byrummet.

Derfor skal der være afgiftsfrihed for den første række udeserveringer tæt ved restaurationerne langs husmurene, men betales afgift for udeserveringer på de offentlige arealer, der ligger længere ude eller væk fra restaurationerne. På den måde reguleres omfanget af udeserveringer til det reelle behov. Derudover skal det klart afgrænses på kommunens kort og på fliserne, hvor udeserveringer må være. Håndhævelsen af udeserveringsreglerne skal være aktiv og effektiv.

Indtægterne fra afgiften skal anvendes til at finansiere øget håndhævelse af reglerne på området.

En anden mulighed er, at restauratørerne får afgiftsfrihed for udeservering, hvis de stiller deres toiletter gratis til rådighed for offentligheden.

Foodtrucks
Der skal være et maksimum på antal foodtrucks, kaffevogne mm. i Indre By henset til, at de er unfair konkurrence i forhold til butikker, cafeer mv., der betaler en ofte høj husleje. Foodtrucks skal ikke tillades placering foran butikker mv.

Arrangementer og events
Lokaludvalget anerkender behovet for at afholde idræts- og kulturarrangementer i Indre Bys gader, men det skal være tydeligt, hvad byen får igen for at være værtsby, og arrangementerne skal afvikles med hensyntagen til og med mindst mulig gene for beboerne og detailhandlen i bydelen samt for de mange gæster, der er her uanset eventen. Derudover skal events spredes, så de i højere grad end nu placeres udenfor Indre By.

Kommunen skal i forbindelse med fremtidige ídræts- og kulturarrangementer i Indre Bys gader sikre:

 • At arrangementerne er fokuseret. Eksempelvis virker det unødvendigt - og i al fald generende for Indre Bys beboere - at idrætsarrangementer som marathonløb og ironman forsøges peppet op med live- og dj-musik langs ruten. Sådanne sidearrangementer skal ikke placeres ved beboelse.  
 • At ansøgninger om musik i forbindelse med markeder, idrætsbegivenheder mv. skal ske med en særskilt ansøgning, der behandles i henhold til reglerne om musikudøvelse i byrummet.
 • At Indre By kan fungere, selv om der er en event i bydelen. Afspærring af gader skal holdes på et minimum, fx ved at man i højere grad end nu placerer events, så byen er spærret så lidt af som muligt, fx langs havneløbet.  
 • At man værner om åndehuller som Kongens Have og derfor begrænser anvendelsen af Indre Bys parker til events og lukkede arrangementer.
 • At Indre By ikke belastes af urin fra de, der deltager i events.
 • At der opsættes toiletter i et omfang, der matcher antal deltagere i og tilskuere til events.
 • At knudepunkter for events, fx start og mål for marathonløb, placeres, hvor der ikke bor nogen. Kommentatorerne til events samt musikken, der spilles, fyrværkeri osv. er belastende for de, der bor i nærheden.  
 • At overflyvning af bydelen i forbindelse med events begrænses til flyvninger, der er nødvendige for sikkerheden. Antallet af helikoptere, der er oppe for at dække events for TV, er stigende og de er længere tid i luften end førhen. De flyver i lav højde og kan høres i hele bydelen.

Der skal stilles krav til arrangører af events om, at de som vilkår for en tilladelse og/eller støtte fra kommunen til events redegør for, hvordan de vil tage hensyn til beboere og erhverv i bydelen.

Renholdelse
Det er lokaludvalgets vurdering, at kommunens renholdelse af fortovene i Indre By ikke er tilfredsstillende. Lokaludvalget vil tage initiativ til at få undersøgt, hvad der skal til, for at renholdelsen af Indre Bys gader og særligt i nattelivsgaderne til stadighed er på et niveau, der svarer til brugen af gaderne.

Cykeltaxaer
For lokaludvalget er cykeltaxaer en del af nattelivet og vi formoder, at mange af cykeltaxachaufførerne og -ejerne selv ser sådan på det. Cykeltaxaerne transporterer gæster til og fra nattelivsstederne og spiller høj musik, mens de kører rundt.

Der er behov for en regulering af branchen eller blot en håndhævelse af gældende regler.  Branchen skal have et incitament til kun at bruge de standpladser i byrummet, den har fået tildelt, og der skal sættes ind over for støjen. En måde at regulere branchen på er ved at undersøge, om forsikringsforholdene er i orden.

Bilag med forslag til ændringer i udkastet til restaurations- og nattelivsplanen
I bilaget ses lokaludvalgets bemærkninger og forslag til ændringer i

 1. udkastet til restaurations- og nattelivsplanen
 2.  udkastet til handleplan for at nedbringe gener fra nattelivet
 3. udkastet til vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Lokaludvalgets borgerdialog om nattelivet
Siden lokaludvalget blev oprettet i 2008 har lokaludvalget flere gange haft borgerdialog om nattelivet og om det, der nu er blevet til et udkast til en restaurations- og nattelivsplan. Det er med andre ord et tema, som har fyldt meget på lokaludvalgets dagsorden. Det har det, fordi nattelivet fylder meget i Indre By, særligt i Middelalderbyen.

Den 28. marts 2017 var lokaludvalget vært for et offentlig møde, hvor forvaltningen præsenterede udkastet til restaurations- og nattelivsplan og debatterede den med de ca. 160 fremmødte borgere. Den 10. maj 2017 var lokaludvalget vært for et vælgermøde, hvor kandidater til det kommende valg til Borgerrepræsentationen talte med de ca. 60 fremmødte borgere om holdninger til nattelivet og til udkastet til restaurations- og nattelivsplan. Referater af møderne er vedlagt.

Den 23. maj 2017 havde vi en offentlig workshop med xx deltagere om forslaget til lokaludvalgets høringssvar om restaurations- og nattelivsplanen. Ovenstående bemærkninger samt bilaget udtrykker resultatet af workshoppen og lokaludvalgets efterfølgende drøftelse af sagen samme aften.

 

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand"

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 20.000 kr. til borgerdialog om nattelivsplanen og en ramme på 30.000 kr. til vælgermøde om nattelivsplanen. Hidtil har lokaludvalget brugt 22.977 kr. af 2017-puljemiderne på Borgerdialog om nattelivsplanen.

Videre proces

Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, lægger sekretariatet det på bliv hørt-portalen.

Restaurations- og nattelivsplanen skal forelægges til endelig politisk godkendelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

 

Diverse

Henvisninger (ikke på papir)

 

Beslutning

Ændringsforslag til høringssvaret:

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om at lokaludvalget bemærker, at den jævnlige udskiftning af restauratører i nattelivsgaderne, gør det vanskeligt at etablere en dialog, hvilket frustrerer borgerne.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Lars Barfred om at lokaludvalget bemærker, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal opdyrke partnerskaber med restauratørerne med henblik på at samarbejde om at få ordnet forhold i nattelivsgaderne.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Louise Hansen om at lokaludvalget bemærker, at når butikkerne tager ansvar for deres område, skal restauratørerne også gøre det.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Svend Jørgen Thomsen om at lokaludvalget bemærker, at håndhævelsen af gældende regler skal intensiveres.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Helle Klint om at lokaludvalget bemærker, at problemerne med nattelivet er et gammelt problem.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Helle Klint om at lokaludvalget bemærker, at der er forskellige problemer med nattelivet i de forskellige gader i Middelalderbyen.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Helle Klint om at lokaludvalget tilbyder politikerne og forvaltningerne at overvære nattelivet fra en bolig i en nattelivsgade og tilbyder dem at se optagelser af, det der foregår.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Lars Barfred om at lokaludvalget bemærker, at det er et problem, at politiet ikke står til ansvar overfor borgerne og hverken har tid til almindelige politiopgaver eller dialog med borgerne om de problemer med nattelivet, de oplever.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget bemærker, at Restaurations- og nattelivsplanen er en kommunal plan, hvorfor kommunen skal være til stede i nattelivet. Den kan eksempelvis bruge overvågningskameraerne i nattelivsgaderne aktivt.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Ulla Ekberg om at lokaludvalget tilbyder politikerne og forvaltningerne at gå med Natteravnene på en lørdag efter sommerferien.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om at lokaludvalget bemærker, at nattelivet ikke er interessant for turisterne.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Steen Juhl Olesen om at lokaludvalget beder om at få bekræftet, at politiets bevillings- og tilladelsessektion  har to årsværk. I givet fald, om det er udtryk for at politiet ikke prioriterer opgaver i forhold til nattelivet.højt.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om at lokaludvalget beder om, at Københavns Kommune indleder et samarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner om at få ændret drukkulturen blandt unge.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann og Marietta Bonnet om at lokaludvalget gør opmærksom på, at udeserveringerne breder sig på fx fortov i Nørre Kvarter og på Kultorvet og foreslår, at udeserveringer på fortov ikke længere tillades samt at udeserveringer på pladser skal opmærkes med gule mærker på fliserne.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann og Gunna Starck om at lokaludvalget foreslår, at Restaurations- og nattelivsplanen evalueres efter 1-2 år.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Louise Hansen om at lokaludvalget indleder høringssvaret med at gøre opmærksom på, at udover at være ramme for nattelivet er Middelalderbyen ramme for mange events, bl.a. Distortion.


1. Ændringsforslag til lokaludvalgets bemærkninger til "Restaurations- og nattelivsplanen"
:

Side 1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om at "Københavnerfortællingen" bør være mere beboerorienteret og fx indeholde bemærkninger om, at København er attraktiv, fordi den indeholder beboelse og at livet skabes af folk, der bor der.

 

2. Ændringsforslag til lokaludvalgets bemærkninger til "Handleplan for at nedbringe gener fra nattelivet":

Side 6 - Bevillingspraksis med krav om øget samarbejde: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om at beboernes tarv bør vægtes højere end restauratørernes, da beboerne var her først.

Side 11 - Udvidelse i renholdelsesbemandingen i morgentimerne fredag-søndag: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann, Marietta Bonnet og Louise Hansen om, at som hovedprincip skal oprydnings- og rengøringsarbejdet være afsluttet inden kl. 8, men at arbejdet skal tilrettelægges med ruter, der dels sikrer beboerne søvn længst muligt og dels sikrer, at butikkerne kan åbne kl. 10 til rengjorte gader.

Side 12 - Udvidet spuling i weekenden: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om at man skal være varsom med spuling af gaderne, da man kan se, at fugerne mellem fliserne og brostenene spules væk.

Side 17 - Større ansvar for renhold hos detailhandel m.m.: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Steen Juhl Olesen om at kommunen skal arbejde for aftaler med branchen om pant for pizzabakker.

Side 18 - Dispensation til tidligere igangsættelse af renhold: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Marietta Bonnet om at lokaludvalget tilkendegiver, at det er imod den foreslåede dispensation.

Side 21 - Forsøg med udendørsserveringers lukketid: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om at det ikke skal være tilladt at have udeserveringsudstyr på gaden i lukketiden og at reglen skal håndhæves.

Side 27 - Adfærdskampagne: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om at forvaltningerne skal inddrage konklusionerne i WHOs undersøgelser om alkoholforbrug i Danmark i adfærdskampagnerne.

 

3. Ændringsforslag til lokaludvalgets bemærkninger til "Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling":

Side 3 - Sådan søger du en alkoholbevilling: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om at lokaludvalgene skal have en observatørpost i Bevillingsnævnet.

 

 

Lokaludvalget godkendte høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet samt af bilagene 1, 2 og 3, med de tiltrådte ændringsforslag.

Lokaludvalget bemyndigede formanden og sekretariatet til at redigere høringssvaret.