Godt at vide inden jeg går i gang med min ansøgning

Undervejs i din ansøgning om særlig støtte, beder vi dig oplyse dine boligudgifter. I nogle situationer beder vi dig også oplyse dine indtægts- og formueforhold. Det er derfor en god idé, at du finder disse oplysninger frem, inden du går i gang med ansøgningen.

Godt at vide når jeg udfylder min ansøgning

Hvis du undervejs i din ansøgning er inaktiv i 20 minutter, udløber din tid til at udfylde ansøgningen.

Du vil få en besked på skærmen om, at din session er ved at udløbe. Hvis du trykker på OK, forlænger du sessionen.

Hvis du er logget ind via NemLogin, og sessionen udløber, før du er færdig med at udfylde ansøgningen, kan du finde din ansøgning igen ved at trykke på ”Mine indberetninger” øverst til venstre i billedet. Derefter kan du finde din indberetning under ”Kladder” og fortsætte ansøgningen.

Der er ingen maksimumtid for udfyldelse af hele ansøgningen.

 

Godt at vide efter jeg har sendt min ansøgning

Hvis du sender din ansøgning digitalt, modtager du en kvittering på, at vi har modtaget ansøgningen.

Hvis du ikke har vedhæftet dine dokumenter elektronisk, skal du eftersende dem hurtigst muligt.

Du skal regne med en behandlingstid på op til 3 uger fra vi modtager din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at vi først begynder at behandle din ansøgning, når vi har fået alle oplysninger og dokumenter.

Hvis din ansøgning sker i forbindelse med en flytning, begynder vi først behandlingen, når du er tilmeldt den adresse, du søger særlig støtte til.
Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi dig en afgørelse.

 

Hvilken dokumentation skal jeg sende til jer?

Når du søger om særlig støtte til høje boligudgifter, skal vi bruge dokumentation for en række ting for at kunne beregne, om du kan få støtte. 

Hvis du bor i lejebolig, skal du sende dokumentation for:

 • Husleje: Inkl. Fællesudgifter, vedligeholdelsesbidrag
 • Varme-udgifter/Årsoversigt
 • El-udgifter/Årsoversigt
 • Vand-udgifter/Årsoversigt
 • Eventuel tvungen antenneudgift
 • Eventuelt afdrag på boligindskudslån
 • Modtager du boligstøtte fra Udbetaling Danmark, skal du sende os dokumentation for det præcise beløb
 • Dokumentation for tidligere lønindtægt de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør.
 • Eventuel ægtefælles lønindtægt de sidste 3 måneder.
 • Fremlejeindtægter/lejekontrakt

Hvis du bor i andels- eller ejerbolig, skal du sende dokumentation for:

 • Terminsudgifter (Afdrag, rente & administrationsbidrag og afdrag på realkreditlån, pantebreve og banklån for boligen)
 • Ejendomsværdibeskatningen (fra forskudsopgørelsen hos SKAT)
 • Årsopgørelser for varme / gas (evt. kvitteringer for brænde)
 • Årsopgørelser for vand
 • Årsopgørelser for el
 • Evt. efterregulering af a conto bidrag for varme, gas, vand eller el.
 • Ejendomsforsikring (brandforsikring)
 • Forsikring af glas, kumme & indvendige rør
 • Ejendomsskat
 • Andre løbende udgifter tilknyttet ejerboligen som renovation, skorstensfejer & lignende nødvendige udgifter.
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør. 
 • Indtægter fra sælgerpantebreve
 • Evt. dokumentation for ægtefælles indkomst de sidste 3 måneder
 • Fremlejeindtægter/lejekontrakt
 • Dokumentation for boligstøtte (hvis din ægtefælle er pensionist)

Hvis ikke du modtager kontanthjælp, vil du desuden blive bedt om at medsende dokumentation for:

 • Din nuværende indtægt
 • Din formue, hvis du har nogen, det kan fx være hvor meget din bil er værd, hvor stor en friværdi du har i bolig osv.

Hvordan indsender jeg min dokumentation?

Når du sender dit ansøgningsskema til os, er det vigtigt, at du også sender al dokumentation med, som vi beder om i skemaet.

Er du logget ind med NemID, fremgår det til sidst, hvilke typer af dokumentation, der kan være relevant, at du sender med. Læs også punktet herover "Hvilken dokumentation skal jeg sende til jer?" 

Hvis du vil eftersende dokumentationen, kan du gøre det enten digitalt via din digitale postkasse eller sende det til vores postboks, brug følgende adresse:

Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede modtager særlig støtte og har et spørgsmål?

Du kan kontakte Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål eller har nye oplysninger til os. 

Du kan skrive til os sikkert via digital post. Fint linket til Ydelsesservices digitale postkasse her - vælg Arbejde og Ledighed.

Du kan også ringe til os på telefon 82 56 40 00 – alle hverdage kl. 10-12.

Hvis dine boligudgifter har ændret sig, skal du sende dokumentation på ændringerne enten ved at scanne dokumentationen ind og sende den via digital post eller ved at sende dem til:

Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V

 

Hvordan beregnes den særlige støtte?

Den særlige støtte, der er skattefri, beregnes ud fra mange forskellige forhold, fx dine boligudgifter, din tidligere indtægt, om du har børn mm. Hvis du bor i en lejebolig, indgår den fulde boligsikring i beregningen af særlig støtte. 

Hvis du endnu ikke har søgt om boligsikring, når du søger om særlig støtte, laver Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligsikring. Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte, indtil du fortæller os, hvor meget Borgerservice har beregnet din boligsikring til.

Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig og har boligudgifter til renter og afdrag, fungerer den særlige støtte helt eller delvist som et lån, der skal betales tilbage. Du kan i dette tilfælde vælge kun at få udbetalt den del af støtten, der ikke skal betales tilbage.

Kontanthjælpsloftet og særlig støtte

Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser.

Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimalt kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte blive reduceret. 

Kontanthjælpsloftet afhænger af, hvilken ydelsessats du er indplaceret på. Du kan her finde dit kontanthjælpsloft: 

Person fyldt 30 år og modtager kontanthjælp eller modtager ydelse svarende til kontanthjælp over 30 år
For gifte og samlevende forsørger : 14.575 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsøger: 10.968 kr.
For enlige forsøger 1 barn: 15.195 kr.
For enlige forsøger 2+ børn: 15.554 kr.
For enlige ikke-forsørger: 13.265 kr.

Person under 30 år og modtager kontanthjælp    
For gifte og samlevende forsørger 1 barn: 12.444 kr.
For gifte og samlevende forsørger 2+ børn: 12.321 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsøger: 9.452 kr.
For enlige forsøger 1 barn: 14.896 kr.
For enlige forsøger 2+ børn: 15.254 kr.
For enlige ikke-forsørger: 10.154 kr.

Personer der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse og ikke får, hvad der svarer til kontanthjælp voksensats 
For gifte og samlevende forsørger 1 barn: 11.867 kr..
For gifte og samlevende forsørger 2+ børn: 11.707 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsøger: 9.057 kr.
For enlige forsøger 1 barn: 14.172 kr.
For enlige forsøger 2+ børn: 14.530 kr.
For enlige ikke-forsørger: 9.754 kr.

For ægtefæller hvor den ene eller begge modtager integrationsydelse og er omfattet af 225-timers reglen  
For gifte og samlevende forsørger 1 barn: 9.087 kr.
For gifte og samlevende forsørger 2+ børn: 9.154 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsøger: 6.118 kr.
For enlige forsøger 1 barn: 6.865 kr.
For enlige forsøger 2+ børn: 6.932 kr.
For enlige ikke-forsørger: 5.077 kr. 

Ydelsesservice indplacerer dig på dit kontanthjælpsloft. Vi beregner også, hvor meget du kan få i særlig støtte.

Udbetaling Danmark beregner, om du skal sættes ned i din boligstøtte og særlige støtte. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, hvis der sker nedsættelse i din økonomiske hjælp til din bolig. 

Undtagelser
Der er særlige situationer, hvor du kan beholde din boligstøtte og særlige støtte, selvom det overstiger dit kontanthjælpsloft.

 1. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede
 2. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for modtagere af døgnhjælp efter serviceloven.
 3. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype.
 4. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte (boligydelse) efter reglerne om en boligydelsesmodtager, som er anvist en almen ældrebolig m.fl. boliger af kommunen. 

Skulle en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, der bor i en sådan husstand, miste sin særlig støtte eller boligstøtte grundet kontanthjælpsloftet, vil husstanden kunne indgive ansøgning om boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede eller døgnhjælpsmodtagere, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvorfor har Udbetalingsmeddelelsen ændret udseende?

Hvis du modtager særlig støtte til høje boligudgifter, skal du være opmærksom på, at din udbetalingsmeddelelse vil se anderledes ud fremover, hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Her vil beløbet på den særlige støtte fremgå og efterfølgende stå som fratrukket til Udbetaling Danmark. Det ser sådan ud, fordi det er Udbetaling Danmark som udbetaler al støtte til bolig efter kontanthjælpsloftet er trådt i kraft.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, hvor det står, hvad du samlet vil modtage i økonomisk hjælp til din bolig. 

Nederst på siden under dokumenter kan du se eksempler på, hvordan udbetalingsmeddelelsen kan se ud og hvordan brevet fra Udbetaling Danmark ser ud.