Hvilke dokumenter skal fremsendes?

Sager om lejens størrelse indbringes af lejeren ved at fremsende:

  • en kopi af lejekontrakten
  • en kopi af den seneste regulering af lejen, hvis den betalte leje ikke svarer til det, der fremgår af lejekontrakten.

Det skal samtidig oplyses, hvad man ønsker nævnet skal tage stilling til. Man bør inden henvendelse til huslejenævnet have skrevet til udlejeren. 

Det materiale udlejer skal fremsende til nævnet fremgår af det første brev, som udlejer modtager fra huslejenævnet. Det afhænger af, hvilke regler sagen bliver behandlet efter. 

Der vil i forbindelse med behandling af lejens størrelse ske en besigtigelse af lejemålet. Hvis lejeren stadig bor i lejligheden skal han/hun sørge for adgang. I modsat fald er det udlejer, der skal sørge for at skaffe adgang til lejemålet. 

Ved besigtigelsen møder nævnets medlemmer, en sagsbehandler og udlejer med dennes repræsentanter. Lejerens rådgivere må også gerne deltage. 

Nævnene eller ankenævnet yder ikke konkret rådgivning. Nævnene eller ankenævnet kan således ikke være behjælpelig med at inddrive for meget betalt leje, depositum og forudbetalt leje. Der henvises i den forbindelse til lejerorganisationerne eller advokatsamfundet/retshjælpen.

Hvornår skal jeg indbringe min sag?

Sager om lejens størrelse skal indbringes inden en vis frist. Fristen for at indbringe en sag om lejens størrelse afhænger af, hvilken ejendom, som lejemålet er beliggende i.

 

Lejemål, hvor lejen er fastsat efter det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47, stk. 2:

Hvis lejen er fastsat efter det lejedes værdi uden at være omfattet af reglerne for lejemål beliggende i ejendomme med 6 eller færre beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995 eller i ejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995, skal indbringelse af en sag om lejens størrelse indbringes senest et år efter, at lejen eller forhøjelsen første gang skal betales. Efter praksis anses "betaling af lejen første gang" som fra det tidspunkt, hvor lejeren har fået disposition over lejemålet.

En eventuel lejenedsættelse vil have virkning fra lejekontraktens ikrafttræden. 

I København vil den nævnte frist kun være gældende for lejemål beliggende i såkaldte 80/20-ejendomme og værelser, hvor udlejer også bebor lejligheden. 

 

Lejemål, beliggende i en ejendom med 6 eller færre beboelseslejligheder eller i en ejendom med 7 eller flere beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995:

Er lejemålet beliggende i en de ovennævnte ejendomme vil en sag om lejens størrelse kunne indbringes i op til et år efter, at lejemålet er fraflyttet. Det er dog alene den beregnede leje, der kan nedsættes med tilbagevirkende kraft, idet en sag om lejens størrelse med henvisning til det lejedes værdi, skal indbringes senest et år efter, at lejen eller den forhøjede leje første gang skal betales, idet lejen i modsat fald alene kan nedsættes for fremtiden for lejemål i denne type ejendom.

Efter praksis anses "betaling af lejen første" som fra det tidspunkt, hvor lejeren har fået disposition over lejemålet.

Lejerens tilbagebetalingskrav på for meget betalt leje kan være begrænset af de almindelige passivitetsregler og forældelsesloven.