Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatter betales over 2 rater: Første rate skal betales senest den 5. februar, og den anden rate skal betales senest den 5. august.

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag beregnes renter. Renten beregnes med 0,5 % for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen.

Hvis du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter. Ejendomsskatte-billetten og eventuelle indbetalingskort bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt Betalingsservice. Der vil herefter blive udsendt indbetalingskort ( normalt sidst i januar og juni måned ) på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i ejendomsregistret. Registrering af den nye ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingsservice.

 

Grundskyld

Grundskyld beregnes med 34 promille af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen og efter reduktion for fritagelser efter ejendomsskattelovens § 7.
  2. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt tre procent. Reguleringsprocenten kan højest udgøre syv procent.

Fritagelse for grundskyld af private kollegier og ungdomsboliger

Private kollegier og ungdomsboliger, som ejes af almene velgørende stiftelser eller andre almennyttige institutioner – der ikke modtager støtte efter almenboliglovgivningen, kan sende ansøgning om fritagelse for grundskyld efter ejendomsskatteloven § 8, stk.1, litra c til os. Fritagelse herom gælder tidligst fra ansøgningstidspunktet.

 

Fastfrysning af grundskyld

Regeringen og dens samarbejdspartnere har, i forbindelse med at Finansloven for 2016 blev vedtaget, aftalt en fastfrysning af grundskyld for ejerboliger. 

Det betyder at stigningen på op til 6,6 procent afskaffes, og at grundskylden derfor i kroner og øre er den samme som i 2015.

Aftalen er kun gældende for boligejere, hvis ejendom efter vurderingsloven vurderes i ulige år. Det er blandt andet parcelhus, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

For grundejere betyder det, at: 

  • Alle berørte automatisk får en ny ejendoms-skattebillet for 2016. Ejendoms-skattebilletten bliver sendt til din digitale postkasse den 3. juni 2016. Hvis du er blevet fritaget for digital post, får du den nye ejendoms-skattebillet med almindelig post
  • Du modtager nye indbetalingskort til at betale 2. rate 2016 med. De bliver sendt senest 14 dage før fristen. Hvis du har tilmeldt betalingen til PBS, bliver den automatisk rettet. 

 

Afgifter og gebyrer for ejer af bolig eller ejendom

Sammen med ejendomsskatterne skal du betale forskellige afgifter og gebyrer. Afdelingen Opkrævning & Ejendomsskat står kun for at opkræve afgifterne og gebyrerne.

Har du spørgsmål om afgifter og gebyrer, skal du kontakte den forvaltning, der opkræver dem.

De afgifter og gebyrer der opkræves er:

  • Gebyr for bekæmpelse af rotter (rottebekæmpelsesgebyr) - Teknik- og Miljø Forvaltningen  
  • Affaldsgebyrer (dagrenovationsgebyr, ordningsgebyr, administrationsgebyr)  - Teknik- og Miljø Forvaltningen  
  • Renholdelse af fortovsarealer  - Teknik- og Miljø Forvaltningen  
  • Afgifter til skorstensfejning (skorstensfejningsafgifter) – se nærmere på Skorstensfejerne i København.

Disse oplysninger kan du i øvrigt læse på side 2 af ejendoms-skattebillet for 2016.

 

Dækningsafgift

Dækningsafgiften er en afgift, som kommuner kan kræve af visse ejendomme, som er fritaget for at betale grundskyld (se dette). Dækningsafgift kan desuden blive opkrævet af ejendomme, der fungerer som kontorer, forretninger, hotellet, fabrikker, værksteder og lignende, i tillæg til grundskylden.

Søg om fritagelse for dækningsafgift

Søger du om at blive fritaget for dækningsafgift, skal du sende kopi af SKAT's vurderingsmeddelelse og øvrig dokumentation, som fx lejekontrakt til Team Ejendomsskat i Københavns Kommune. 

Dækningsafgift af forretningsejendomme

Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes med 9,8 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes dels af grundværdien, dels af forskelsværdien. Dækningsafgift af grundværdien beregnes med 15 promille. Dækningsafgift af forskelsværdien beregnes med 8,75 promille for ejendomme tilhørende staten og regionerne.