spare på energien

Bæredygtigt byggeri

Her kan du få mere information om grønne tage og andre ting du kan gøre for miljøet.

Miljø i Byggeri og Anlæg

Københavns Kommune har udgivet publikationen "Miljø i byggeri og anlæg 2010", som indeholder retningslinjer for at reducere miljøbelastningen fra bl.a. energi- og ressourceforbruget i forbindelse med byggeri, ombygninger, renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune står som bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt for det støttede byggeri og i byfornyelse.

Hovedaftale om almene boligområder

De almene boligorganisationer i København har med Hovedaftalen mellem Københavns Kommune og BL’s 1. kreds forpligtet sig til at bidrage til, at København skal være CO2-neutral i år 2025.

vide mere om særligt udsatte boligområder og udsatte byområder

Hvad er særligt udsatte boligområder og udsatte byområder?

Få information om områderne

Københavns Kommunes indsats i særligt udsatte boligområder

Københavns Kommune intensiverer indsatsen i de særligt udsatte boligområder. Indsatsen baseres på bindende aftaler med de involverede boligorganisationer. 

Politik for udsatte byområder

Med Politik for udsatte byområder sætter Københavns Kommune yderligere fokus på en positiv udvikling af hele København. De udsatte byområder skal løftes, så der bliver skabt lige muligheder for alle københavnere, uanset hvor i byen de bor.

vide mere om aftaler og samarbejde med de almene boligorganisationer

Organisering af samarbejdet

Københavns Kommune har vedtaget en ny tværgående organisation for samarbejdet med den almene boligsektor.

Hovedaftale om almene boligområder

Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds har indgået en fireårig Hovedaftale om almene boliger og områdebaserede indsatser i København.

Udlejningsaftale

Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds har indgået en rammeaftale for udlejning af almene familie - og ungdomsboliger.

Styringsdialog

Hvert år mødes kommunen med de almene boligorganisationer.

imødegå klimaforandringer

klage

Hvis du bor i en almen bolig kan du indbringe sager for Beboerklagenævnet. Nævnet afgør tvister mellem beboere i almene boliger og udlejere om fx husordener, manglende huslejebetaling, ind- og fraflytninger samt ventelister.

Få mere information om klageinstanserne og dine muligheder for at få en sag nævnsbehandlet

Du kan desuden mod betaling få rådgivning og svar på de mest almindelige spørgsmål om dine rettigheder hos enten Lejernes Landsorganisation (LLO) eller Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark (BOSAM)

vide mere om de lovgivningsmæssige rammer

Almene boligorganisationer er reguleret af love og regler, der er vedtaget i Folketinget.  Der er to hovedlove, som har til formål at sikre en forsvarlig, effektiv og hensigtsmæssig drift af de almene boliger:

Lov om leje af almene boliger 

Her kan du få mere information om forholdet mellem boligorganisationen (udlejer) og den enkelte beboer (lejer), herunder regler om lejefastsættelse, klagemuligheder og opsigelse.

Lov om almene boliger mv.

Her kan du få mere information om almene boliger, beboerdemokrati og kommunens tilsyn med den almene boligsektor.

Bekendtgørelser

I en række bekendtgørelser har ministeriet præciseret lovgivningen. Love og bekendtgørelser er det retslige grundlag for boliglovgivningen.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

foretage individuelle kollektive forbedringer

Hvad er individuelle kollektive forbedringer?Forbedringsarbejder efter almenboliglovens § 37 b kaldes for både for individuelle (kollektive) forbedringer og kollektiv råderet.

Ordningen består i, at afdelingen tager en kollektiv beslutning om at fx alle badeværelser og køkkener skal moderniseres. Beboerne kan til en vis grad vælge tidspunkt for renoveringen, prisniveau eller måske vælge forbedringen fra.

Forbedringerne besluttes på et afdelingsmøde, så beboerne er enige om denne beslutning. Afdelingen optager et kreditforeningslån, og beboerne betaler udgiften over huslejen i fx op til 20 år.

Reglerne for anvendelse af kollektiv råderet finder du i almenboliglovens paragraf 37b.

Vær opmærksom på, at kommunen skal godkende alle væsentlige forandringer af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation. Reglerne for kommunal godkendelse af væsentlige forandringer finder du i almenboliglovens paragraf 28.