Nedknusning af brokker

Nedknusning må gerne foregå på stedet, hvis det nedknuste materiale bliver brugt på nedrivningspladsen og efter at Center for Miljøbeskyttelse har givet tilladelse. En tilladelse bliver givet på baggrund af en samlet vurdering af miljøbelastningen. Det vil sige det har bl.a. betydning hvor lang væk nedknusningsanlægget ligger på beboelse. Ofte vil det ikke være muligt at få lov til at nedknuse i boligområder på grund af støv- og støjgener.

Anmeldelse af nedknusningen skal ske senest 14 dage før nedknusningen og indeholde:

 • Skitse over placering af nedknusningsanlæg
 • Afstand til nærmeste bebyggelse
 • Situationsplan over udlægningen af det nedknuste materiale med angivelse af lagtykkelse

Genanvendelse af lettere forurenede brokker

Det er muligt at genanvende brokker som er forurenede når de bliver brugt på samme lokalitet som de kommer fra. Før du kan genanvende forurenede brokker skal du have en tilladelse.

For at kunne give en tilladelse, har vi brug for en række data, blandt andet hvad brokkerne er forurenede med og hvor meget, samt om forureningen kan vaskes ud af brokkerne.

Kontakt os før nedrivning
Kontakt os gerne allerede når du skal i gang med miljøkortlægningen før en nedrivning, hvis du har planer om at genanvende brokker fra dit projekt. Så kan vi hjælpe dig med at optimere antallet af prøver, du skal udtage. 

Analyseparametrene og antallet af prøver afhænger af resultaterne af miljøkortlægningen og aftales med os. Dog skal der altid analyseres for indhold af tungmetaller jf. bilag 6 i genanvendelsesbekendtgørelsen, kulbrinter, PAH´er (del af jordpakken), asbest og PCB.

Ansøgning om genanvendelse
I din ansøgning om genanvendelse har vi brug for følgende oplysninger:

 • Formål (skal erstatte primære råstoffer)
 • Afstand til grundvandsspejl (de sekundære)
 • Afstand til overfladevand (sø, vandløb, havn)
 • Volumen (længde, bredde, tykkelse)
 • Er infiltration fra nedbør begrænset ved befæstelse eller andet?

Læs mere om analysemetoder og kategorier mv. i genanvendelsesbekendtgørelsen.

Tilladelsen til genanvendelse bliver givet efter lov om miljøbeskyttelses § 19 eller § 33 (kap 5).

Genanvendelse af rene brokker

Uforurenede brokker kan frit anvendes som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer. Det er ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering eller opfyld af huller.

Der er også mulighed for at genanvende lettere forurenede brokker. Dette kræver en tilladelse fra Center for Miljøbeskyttelse forinden.

Læs mere om genanvendelse af sorterede og uforurenede brokker (pdf)

Hvad skal sorteres fra til genanvendelse

Afgørende for om materialer kan genanvendes er, at de er sorteret i fraktioner, og at sorteringen sker allerede på byggepladsen. Materialer, der skal sorteres fra til genanvendelse i et renoverings- eller nedrivningsprojekt er:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton og porebeton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Kabler og ledninger
 • Gipsplader
 • Stenuld
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Pap
 • Plast
 • Træ

Læs mere om:

Kildesortering af bygge- og anlægsaffald (pdf)

Reglerne for sortering af genanvendeligt bygge- og anlægsaffald (pdf)