Herberger og tilbud til hjemløse

Efter Servicelovens § 110 tilbyder Socialforvaltningen i Københavns Kommune midlertidige ophold på herberg til borgere med særlige sociale problemer. Der er mere end 600 herbergspladser i København efter Servicelovens § 110 – hvoraf nogen driftes af Københavns Kommune og andre af private organisationer. Det er muligt at finde en større oversigt over herberger i København på tilbudsportalen her.

Bocentret Sundholm er botilbud til hjemløse borgere med sociale, psykiske og/eller misbrugsproblemer.
Cafe Klare er en natcafé for kvinder. Café Klare tilbyder ro og hvile i nattetimerne og rådgivning og vejledning i dagtimerne.
Herbergscentret består af et midlertidigt botilbud til voksne hjemløse og en sygeplejeklinik på Sundholmsvej 16 og 20 på Amager.
Kirkens Korshærs Herberg har 70 døgnpladser til mennesker, der akut er uden bolig eller ude af stand til at benytte eksisterende bolig.
Kollegiet Gammel Køge Landevej er en boform for hjemløse, som drives af WeShelter.
Mændenes Hjem tilbyder en række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsat.
Ungeherberget på Nøjsomhedsvej 12b
RG60 hjælper unge hjemløse til en bedre tilværelse via en helhedsorienteret social indsats
Specialinstitutionen Forchhammersvej er et pleje- behandlings- og botilbud for stofafhængige borgere med helbredsmæssige problemer.