Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet

Offentliggjort:
09.10.2015, Kl
Frist:
30.10.2015, Kl
Områdefornyelsen Fuglekvarteret, annoncerer hermed iht. Tilbudslovens afsnit II ”Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet”

Opgaven

Områdefornyelse Fuglekvarteret skal have udarbejdet en helhedsplan for Stærevejsområdet i Københavns Nordvest kvarter. Planen skal præsentere et mar­kant samlende greb, der skaber sam­menhæng og identitet i Stærevejsområdet. En helhedsplan for Stærevejsområdet har til formål at sikre at der fremover - når der bliver gjort noget - bliver gjort det rigtige for området.

Helhedsplanen skal indeholde to dele:

 • Visionsplan: Forslag til et samlende og identitetsska­bende greb om Stærevejsområdet. En vi­sion for den overordnede sammenhæng i de foreslåede indgreb.
 • Skitseforslag: Den overordnede visionsplan udmøntet i min. seks delprojekter, bearbejdet som skitseforslag (tre udpegede, tre valgfri)

 

Områdefornyelsen Fuglekvarteret indgår aftale med tre rådgivere om udarbejdelse af forslag til helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet i perioden 6. november 2015 – 1. februar 2016.

Områdefornyelse Fuglekvarteret beslutter herefter hvilken af de tre Helhedsplaner der skal danne grundlag for det videre arbejde i området. Rådgiveren bag den udvalgte helhedsplan, skal efterfølgende deltage i en kort dialogproces med interessenterne og tilrette helhedsplanen, bl.a. med inspiration fra de øvrige to helhedsplaner i perioden 1. februar 2016 til 1. april 2016.

 

Derudover er der en option på, at anvende rådgiveren bag den udvalgte helhedsplan som bygherrerådgiver for Områdefornyelsen Fuglekvarteret.

 

Der gives et fast honorar på kr. 300.000,- til hver af de tre rådgivere som der indgås kontrakt med. Der aftales en fast pris på baggrund af ATR-skema for tilpasningsprocessen og optionen på bygherrerådgivning forud for arbejdets igangsættelse.

 

Se vedlagte bilag Program for omdannelse af Stærevejsområdet samt udkast til rådgiveraftale.

 

Tilbud skal indeholde

 • Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontaktoplysninger og -person
 • Kort beskrivelse af:
  • hvordan rådgiver anskuer området, dets egenart og potentiale
  • rådgivers betragtninger ift. opgavens udfordringer og tanker om håndtering af disse
 • Kort beskrivelse af rådgiverholdet som skal udarbejde helhedsplanen
 • Underskrevet tro og love erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 DKK.

 

 

Særlige vilkår

 • Når flere i forening afgiver tilbud, er det bindende en for alle og alle for en. Ét af sammenslutningens medlemmer skal have fuld prokura over for ordregiver. Ved en eventuel kontraktindgåelse skal hvert medlem af sammenslutningen af tilbudsgivere afgive erklæring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten.

 

Aflevering af tilbud

Tilbud skal mærkes ”Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet” og sendes pr. e-mail til projektleder Kristoffer Kamp Theisen, mail: C98R@tmf.kk.dk.

Vær opmærksom på, at mailen ikke må overstige 10 mb. Tilbuddet ønskes fremsendt som 1 samlet Pdf fil. Såfremt dette ikke er muligt på grund af filernes størrelse, og tilbuddet derfor må opdeles i flere filer, ønskes en tydelig navngivning af indholdet.

 

Tilbudsfrist

Tilbud skal være ordregiver i hænde senest Fredag den 30. oktober 2015, kl. 12.00.

 

Kriterier for tildeling

I vurderingen lægger Områdefornyelsen Fuglekvarteret vægt på, at rådgiver har forståelse for områdets egenart og opgavens karakter. Herunder behandling af vekslende privathedsgrader, potentialer ift. infrastruktur og forbindelser samt byrummets indvirkning på lokal sammenhængskraft.
 

Der lægges desuden vægt på, at rådgiver har identificeret de centrale udfordringer i opgaven og håndterer disse på en, for projektet, hensigtsmæssig måde.

 

Områdefornyelsen Fuglekvarteret lægger vægt på, at Rådgiverholdet besidder de fornødne kompetencer, herunder erfaringer med byrum, helhedsplanlægning og infrastruktur samt er i stand til at løse opgaven.

 

Forventet tidsplan

Uge 45                                                      Vurdering af indkomne tilbud

Uge 45                                                      Besked til tilbudsgivere om vindende rådgivere

Uge 46 – uge 4 (2016)                             Helhedsplan for omdannelse af Stærevejsområdet udarbejdes af de tre rådgivere.

Uge 4-7 (2016)                                         Udvælgelse af helhedsplan

 

For den udvalgte helhedsplan med tilhørende rådgiverhold:

Uge 8-11                                                  Inddragelsesproces med interessenter.

Uge 11-13                                                Tilretning af endelig helhedsplan.

 

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til annoncen kan rettes til projektleder Kristoffer Kamp Theisen, mail: C98R@tmf.kk.dk.

 

Klagefrister

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.