9. Evaluering af Rådhuskælderen (2019-0133612)

Rådhuskælderen åbnede i maj 2018 som et étårigt forsøgsprojekt. Ved den samlede opgørelse er det konstateret, at caféen generer et underskud får både Meyers og Københavns Ejendomme & Indkøb. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Rådhuskælderen skal lukkes permanent.  

Tidligere beslutninger

Den 30. november 2017 vedtog Borgerrepræsentationen medlemsforslaget (2017-0123853) om at åbne rådhusets kantine op for offentligheden, som et étårigt forsøgsprojekt under navnet Rådhuskælderen (Bilag 1).

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, 

1.     at Gruppeformandskredsen godkender, at det indstilles til ØU og BR, at Rådhuskælderen lukkes permanent.

Problemstilling

Konceptet for Rådhuskælderen er en café med fællesspisning, som har åbent lejlighedsvis, ved eksempelvis store kulturelle arrangementer i København. Ved forsøgsprojektets start vurderede Meyers ud fra en faglig vurdering, at de ikke kunne holde Rådhuskælderen åbent på daglig basis, blandt andet på grund af den store konkurrence mellem restauranter/caféer i området.

Som en del af forpagtningsaftalen mellem Meyers og KEID, skal KEID modtage 10% af indtjeningen, som Rådhuskælderen generer. Det blev i indstillingen (bilag 1) om etableringen af Rådhuskælderen estimeret, at de 10% ville dække KEIDs udgifter til oprettelse og drift (primært vagtbemanding ved åbning) af caféen, hvilket ikke er blevet realiseret.

I hele forsøgsperioden har Rådhuskælderens indtjening været meget lav, og Meyers oplever store økonomiske udfordringer ved at holde Rådhuskælderen åben. Eksempelvis, har Meyers holdt Rådhuskælderen åben i 27 dage i august 2018, hvor de havde et gennemsnit på to betalende gæster pr. åbning.

Åbningsdage for 2018 og 2019 er blevet aftalt i dialog mellem KEID og Meyers. Dagene er udvalgt, hvor det giver mening for Meyers drift af Rådhuskantinen, for at sikre en besparelse af udgifter. Åbningsdagene i 2019 lå ikke på dage, hvor der var kulturelle arrangementer København, da Meyers i 2018 ikke fik nogen effekt heraf. I 2018 har der været 64 åbningsdage og i 2019 har der været 8 åbningsdage (bilag 2).

Meyers har gennemført flere tiltag for at sikre, at det ikke er manglende promovering, der kan være årsag til caféens underskud. Meyers’ tiltag vurderes at stå på mål med forventning hertil. Der har blandt andet været annoncering på sociale medier (med 2575 likes til følge), været placeret skilte ved cykelstien ved Rådhuspladsen, uddelt flyers i Rådhushallen ved rundture samt annonceret via Meyers’ interne nyhedsbrev.

KEID har løbende været i dialog med Meyers om, hvilke tiltag Meyers har kunnet gøre, for at gøre Rådhuskælderen mere attraktiv. Herudover har KEID været i dialog med Koncernkommunikation for at afdække, i hvilken grad KEID må bidrage i markedsføringen af caféen uden at overtræde kommunalfuldmagten. Ifølge kommunalfuldmagten §14, stk. 5 må [kommunernes erhvervsfremmeaktiviteter] ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, […]”, hvilket betyder, at Københavns Kommune ikke må lave reklamefremstød for Rådhuskælderen.

Den 26. april 2019 godkendte ØKF-direktionen, at Rådhuskælderen holder lukket efter forsøgsprojektet afslutning, indtil forslaget forelægges ØU og BR i august 2019, hvor den endelige beslutning om Rådhuskælderens lukning træffes.

Løsning

Det vil være meget fordyrende for forpagteren af rådhusets kantine, hvis Rådhuskælderen godkendes som en permanent café. Meyers vurderer fra deres faglige synspunkt, at Rådhuskælderen bør lukkes permanent, eftersom forventningerne for caféen ikke er blevet indfriet, og de har generet et underskud på 91.475 kr. i hele forsøgsperioden. Derudover må denne merudgift også forventes at få effekt på tilbudsgivningen næste gang forpagtningen af rådhusets kantine skal udbydes.

Økonomi

KEIDs udgifter fordeles mellem engangsudgifter til håndværkere i forbindelse med åbningen, og løbende vagtudgifter for hver dag, caféen har haft åbent. Vagten er nødvendig, fordi der via Rådhuskælderen er adgang til Rådhuset udenfor dennes åbningstider. Det koster 2.250 kr. pr. åbningsdag i vagtudgifter.

Meyers omsætning i hele prøveperioden var i alt 41.953 kr. Således vil KEID samlet få indtægter på 4.195,3 kr. for både 2018 og 2019, som svarer til de 10% vedtaget i forpagtningsaftalen.

KEIDs indtægter

 

 

 

Indtægter 2018

3.980,1 kr.

 

 

Indtægter 2019

215,2 kr.

 

 

 

 

 

I alt: 4.195,3 kr.

 

KEIDs udgifter

 

 

 

Diverse håndværkeropgaver inden åbningen af Rådhuskælderen (bilag 2)

129.285,04 kr.

 

 

Vagtudgifter 2018

105.750 kr.

 

 

Vagtudgifter 2019

18.000 kr.

 

 

 

 

 

I alt: 253.035,04 kr.

 

 

 

 

Samlede udgifter for KEID i 2018-2019

 

248.839,74 kr.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forslaget om permanent lukning af Rådhuskælderen blive forelagt ØU den 13. august og BR den 23. august 2019.

Hvis indstillingen ikke godkendes, skal der udarbejdes en ny indstilling, hvor der tages stilling til etablering og finansiering af handicaptilgængelighed, da dette ikke blev etableret ved forsøgsprojektets start. Rådhuskælderen er forpligtet til at leve op til reglerne om tilgængelighed jævnfør Bygningsreglementet (BR 18) og kommunens handicappolitik.  I indstillingen om etableringen af Rådhuskælderen (bilag 1) blev der foreslået tre løsningsmodeller til etablering af handicaptilgængelighed i prislejet 2,0-6,0 mio. kr. 

Derudover skal der tages stilling til, om KEID skal have en bevilling til at dække underskuddet, for at kunne fortsætte Rådhuskælderen på en økonomisk ansvarlig måde.  

 

Beslutning

Gruppeformandskredsens beslutning i mødet den 7. juni 2019 

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.