Energi

Energiforbrug i Københavns

Data for elforbruget er leveret af DONG Energy. Det forventede årsforbrug af el er beregnet ud fra de seneste 12 måneders aflæsninger. Forbruget af fjernvarme stammer fra Københavns Energi.  Københavns Energi opgør årsforbruget som den mængde fjernvarme Københavns Energi har sendt ud det pågældende år. Der anvendes oplysninger fra måleraflæsninger fra det år, opgørelsen angår såvel som fra det foregående år. Forbrugsdata for bygas leveres også af Københavns Energi. Opgørelsesmetoden er den samme som for fjernvarme. Olieforbruget er estimeret, jævnfør Københavns Kommunes CO-2-regnskaber.

Energikilder til elforbruget i København

Produktionen af el baseres på mange forskellige typer af energikilder. Opgørelsen af den indbyrdes fordeling af brændsel til produktion af el, bygger på oplysninger fra Energinet.dk og Københavns Energi. Energikilder til københavnernes elforbrug stammer således fra Energinet.dk, hvor der er angivet en deklaration for el leveret til det danske net.

Kilde: Københavns Kommunes Miljøregnskab.

Miljø

Affaldsmængder

Data for 2010 er baseret på kommunens oplysninger om mængden af husholdningsaffald i 2010, samt et skøn om, at mængden af erhvervsaffald og bygge- og anlægsaffald er de samme som i 2009. Miljøstyrelsens affaldssekretariat har fra 2010 varetaget indsamlingen af data for produktionen af affald, og Københavns Kommune forventer, at data for 2011 er tilgængelige i løbet af efteråret 2012

Kilde: Københavns Miljøregnskab

 

Geografi

Bydelsinddelingen

Indre By er inkl. Trekroner og Middelgrundsfortet, men ekskl. Christianshavns Kanal, Trangraven mv, Nyhavn, Børsgraven, Slotsholmskanalen og Frederiksholms Kanal. 

Amager Øst er inkl. Flakfortet samt indre vandarealer ved Amager Strandpark.

Læs mere om Københavns forskellige inddelinger her