Gennemførte projekter

Den Kvikke Vej

Foto: Via Trafik

Den Kvikke Vej er en strækning mellem Nørreport Station og Ryparken Station, hvor busserne har særligt gode forhold og på en stor del af strækningen har fået sin egen bane ude i midten af vejen. Det sikrer, at bussen kan komme hurtigt og rettidigt frem gennem byen, selv når trafikken er tættest.

Bustrafik i tæt trafik

Den Kvikke Vej stod færdig i efteråret 2014 og blev etableret for at forbedre forholdene i den kollektive trafik i området omkring Rigshospitalet og Vidensbydelen Nørre Campus. Her finder man en af Europas største koncentrationer af uddannelse og forskning inden for natur- og sundhedsvidenskab. Mange patienter, besøgende, studerende og forskere er derfor afhængige af god adgang til og fra området med den kollektive trafik.

Området ligger dog i en trafikkorridor et stykke fra både S-tog, regionaltog og metro og gør derfor en stærk infrastruktur i bustrafikken nødvendig.

Bussens egen vej

Den Kvikke Vej er etableret på strækningen mellem Nørreport Station og Ryparken Station, hvor bussen har fået sin egen bane i midten af vejen på det meste af strækningen. Her kører bussen uden at blive generet af den øvrige trafik, og samtidig uden at genere biler og cyklister.

Den Kvikke Vej er indrettet med intelligente lyssignaler, der giver bussen grøn bølge på strækningen og sikrer en hurtig rejsetid. Samtidig kører der busser hvert andet til tredje minut alle hverdage fra morgen til aften og gør rejsen yderst fleksibel.  

Øget komfort på Den Kvikke Vej

Den Kvikke Vej har mindsket køretiden med op mod 18 procent i myldretiden. Samtidig er stoppestederne, som de første i Danmark, indrettet med busperroner i samme niveau som bussen. Det gør det nemmere at komme ind og ud af bussen og øger rejseeffektiviteten.

Den Kvikke Vej er finansieret af Københavns Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen og har et samlet budget på 133 mio. kr.

Du kan finde mere information om Den Kvikke Vej på projektets hjemmeside.

Du kan læse mere om projektets konkrete resultater i evalueringen af Den Kvikke Vej udarbejdet af Københavns Kommune. 

Kontakt

Specialkonsulent Mikkel Krogsgaard Niss
E-mail: b47r@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Busprojekt på Frederikssundsvej

I en storby som København er trafikken ofte tæt. Trængslen på vejene påvirker også den kollektive trafik, hvor busser fanges i kødannelser og kørsel ved lave hastigheder. Det øger rejsetiden og giver buslinjerne uregelmæssig drift til gene for passagererne.

Visse strækninger i byen er særligt udsatte. Det gælder fx Frederikssundsvej fra Nørrebro Station til kommunegrænsen, hvor busserne dagligt har haft udfordringer gennem trafikken til gene for de ca. 30.000 daglige påstigere på strækningen.

For at forbedre bussernes fremkommelighed, vedtog Københavns Borgerrepræsentation et forslag om en højklasset busløsning på Frederikssundsvej i 2014.

Højklasset busløsning på Frederikssundsvej

Projektet er gået ud på at indrette Frederikssundsvej med busbaner og intelligent styring af lyssignalerne og skabe forbedrede forhold for passagererne ved stoppestederne med læskærme og store perroner, så man undgår konflikter med cyklisterne. Samtidig er tre stoppesteder blevet nedlagt for at forbedre rejsehastigheden og regulariteten. Projektet forventes at forbedre bussernes rejsetid med op til 20 procent på strækningen og øge bussernes regularitet med 50 procent.

Bedre drift – flere rejsende

Anlægsarbejdet for busprojektet stod færdig i slutningen af 2016. Beregninger fra Movia viser, at det færdige projekt vil øge passagertallet med ca. en kvart million passagerer på Frederikssundsvej hvert år.

Udbygningen på Frederikssundsvej er finansieret af Københavns Kommune med medfinansiering af staten på knap halvdelen af udgifterne. De samlede omkostninger for projektet beløber sig til 64,24 mio. kr.

En letbaneforbindelse undersøges

Københavns Kommune undersøger i øjeblikket muligheden for etableringen af en letbaneforbindelse fra den kommende letbane i Ring 3 via Frederikssundsvej til Nørrebro Station. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om at etablere letbanen, men den er undersøgt gennem flere år.

Du kan finde mere information og baggrund om busprojektet på Frederikssundsvej samt politiske indstillinger her. 

Kontakt 

Chefkonsulent Jacob Lundgaard
E-mail: jlg@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Flintholm Station

Flintholm Station er et centralt trafikknudepunkt i København med både S-tog, metro og busser. Flintholm Station blev derfor, som en del af Københavns Kommunes Budget 2010, udpeget som et projekt under det såkaldte Bynet 2018.

Bynet 2018 var Københavns Kommunes overordnede strategi, der handlede om at forbedre og tilpasse busbetjeningen i København og sikre at tog, bus og metro supplerer hinanden bedst muligt. Bynet 2018 fik afsat 107 mio. kr. med Budget 2010 til forbedringer i perioden 2010 til 2014. 

Bedre forhold – flere rejsende

Formålet med projektet ved Flintholm Station har været at tiltrække flere passager til stationen og få flere til at benytte den kollektive trafik. For at opnå dette, har Københavns Kommune og staten i alt investeret 50 mio. kr. i forbedringer af bussernes fremkommelighed og passagerforholdene på Flintholm Station.

Konkret har indsatsen resulteret i, at antallet af buslinjer til og fra Flintholm Station er øget fra fire til syv linjer og dermed en stigning i busafgange fra 38 til 60 afgange i timen. Fremkommeligheden i busnettet omkring Flintholm Station er blevet forbedret på en række strækninger med bl.a. busbaner og trafikregulering ved lyskrydsene, der har sikret busserne hurtigere rejsetid.

Endelig er forpladsen på stationen blevet ombygget, så de ekstra busser kan afvikles samtidig med, at gående og cyklister kan færdes sikkert. Desuden er passagerforholdene forbedret markant med bl.a. forbedrede venteforhold, gangveje og øget trafikinformation. 

Investeringer har givet pote

Investeringerne på og omkring Flintholm Station har haft væsentlig indflydelse på stationens funktion som trafikalt knudepunkt. En måling fra 2014/2015 har vist, at indsatsen har medført en stigning i passagerer på Flintholm Station på 40 procent i busserne, 6 procent i metroen og 2 procent i S-togene.

Kontakt

Chefkonsulent Jacob Lundgaard
E-mail: jlg@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling 

Busældrepakken

Foto: Movia

I København investerer vi løbende i at gøre det kollektive transportsystem tilgængeligt og attraktivt for flere. Københavns Borgerrepræsentation besluttede med Budget 15 at gøre en ekstra indsats, så busserne bliver mere tilgængelige for ældre og gangbesværede.

Økonomisk indsprøjtning til gavn for de ældre

Med busældrepakken i Budget 2015 blev der afsat 9,4 mio. kr. til anlæg af bedre venteforhold og tilpasning af stoppesteder. Samtidig blev der afsat 5 mio. kr. årligt i driftsmidler til en række busrutejusteringer. Dermed kunne busserne komme tættere på, hvor der bor relativt mange ældre og gangbesværede og gøre rejsen mere komfortabel og sikker samt øge tilgængeligheden – også for de ældste passagerer.

Bedre busbetjening til flere

I august 2017 er de sidste dele af ældrepakken blevet gennemført. I alt er cirka 90 stoppesteder og seks buslinjer blevet tilpasset.

Hermed har ca. 2000 ældre borgere fået bedre adgang til lokal busbetjening i København og bedre venteforhold ved busstoppestederne. 

Kontakt
Chefkonsulent Jacob Lundgaard
E-mail: jlg@okf.kk.dk
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling