Hvad hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes?

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes.
Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil ansøgeren skriftligt få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Hvad er en sagsbehandlingsfrist?

Københavns Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. 

De enkelte sagsbehandlingsfrister er fastsat i medfør af § 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Det betyder, at der er fastsat sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen. 

Sagsbehandlingsfristerne er fastsat så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle 80 til 90 procent af de pågældende ansøgningstyper.

Hvornår stopper en sagsbehandlingsfrist med at løbe?

Sagsbehandlingsfristen løber som hovedregel frem til der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om. 

Hvis der er ansøgt om boligstøtte (boligsikring eller boligydelse) løber sagsbehandlingsfristen frem til der enten er truffet afgørelse om afslag på boligstøtte eller frem til den første udbetaling af boligstøtte, hvis der er truffet afgørelse om ret til boligstøtte.

Hvornår begynder en sagsbehandlingsfrist at løbe?

Som udgangspunkt starter en sagsbehandlingsfrist med at løbe, når myndigheden vidste eller burde vide, at en borger – mundtligt eller skriftligt – har bedt om at få hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse.