Er der mødepligt?

Ja, som udgangspunkt har alle medlemmerne mødepligt til møderne i Borgerrepræsentationen (og i udvalgene).

Fravær fra et enkelt møde

Det er lovligt at udeblive fra et møde i Borgerrepræsentationen (og i udvalgene), hvis det drejer sig om arbejde, sygdom, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv eller lignende.

Det er muligt at få noteret begrundelsen for fraværet i protokollen (sygdom, ferie, arbejde etc.).

Kan stedfortræder indkaldes til et enkelt møde?

Det er ikke ved ethvert fravær, at stedfortræderen kan indkaldes. Det enkelte parti kan få indkaldt en stedfortræder til et enkelt møde i Borgerrepræsentationen

  • ved et medlems sygdom,
  • ved udeblivelse fra det konstituerende møde,
  • ved inhabilitet i en konkret sag eller
  • ved 2. behandlingen af budgetforslaget. 

Normalt indkaldes 1. stedfortræder. Hvis en anden stedfortræder skal indkaldes, kræver det, at de foranstående stedfortrædere har meldt afbud.

Orlov i mindst en måned

Et medlem kan blive helt eller midlertidigt fritaget fra sit hverv som borgerrepræsentant. For at Borgerrepræsentationen kan godkende et medlems anmodning om at blive fritaget for at varetage hvervet som borgerrepræsentant, skal der være tale om en forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst 1 måned. Årsagen til den ønskede orlov skal kunne henføres til en af de lovlige forfaldsgrunde, som fremgår af kommunestyrelsesloven, dvs. ved sygdom, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Fraværet gælder hele den kommunale virksomhed, dvs. både arbejdet Borgerrepræsentationen og deltagelse i arbejdet i de udvalg og hverv, hvortil man er valgt i egenskab af medlem af Borgerrepræsentationen.

Kan stedfortræder indkaldes, når et medlem har orlov?

Efter anmodning fra gruppen indkalder overborgmesteren en stedfortræder for det medlem, der holder orlov.

Fraværslister

Her vil du i starten af hver måned kunne læse en opdateret liste over hvilke medlemmer der har været fraværende fra Borgerrepræsentationens møder i denne valgperiode.

Nedenfor kan du se, hvilke medlemmer der har været fraværende fra Borgerrepræsentationens møder i den tidligere valgperiode 2010-2013.