Formål med at få foretræde

Formålet med at få foretræde er, at Økonomiudvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag, der er på Økonomiudvalgets dagsorden.

Hvem kan få foretræde, og hvordan foregår det?

Der kan kun anmodes om foretræde én gang om den samme sag i Københavns Kommune. Det er ensbetydende med, at hvis en sag behandles af flere omgange eller i flere politiske udvalg, skal man vælge, hvornår og for hvilket udvalg man ønsker foretræde.

Det er i den forbindelse en god idé at undersøge nærmere, hvilke spørgsmål de forskellige udvalg kan tage stilling til, sådan at dine/jeres synspunkter kan præsenteres for præcis det udvalg, der kan tage stilling til de omhandlede spørgsmål. Spørgsmål om Økonomiudvalgets kompetenceområde kan rettes til Økonomiudvalgets udvalgssekretær, jf. kontaktinformationer nedenfor.

Både enkeltpersoner eller mindre grupper af personer, der ikke er ansat i kommunens tjeneste, kan anmode om foretræde i en sag. Der kan altså ikke gives foretræde, hvis den pågældende sag ikke er optaget på Økonomiudvalgets dagsorden.

Du/I bør altid overveje, om synspunkterne kan sendes til Økonomiudvalget skriftligt frem for at anmode om foretræde.

Du/I vil have cirka 10-15 minutter til at fremføre synspunkter i sagen, hvis anmodningen om foretrædet imødekommes.

Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen.

Selve den politiske drøftelse tages i Økonomiudvalget, efter du/I har forladt mødet.

 

Hvordan får man foretræde?

En anmodning om foretræde kan gives skriftligt eller mundtligt og skal være kommet frem senest kl. 9.00 om mandagen – dvs. dagen før Økonomiudvalgsmødet.

Anmodningen skal rettes til:
Borgerrepræsentationens Sekretariat
Rådhuset, 2. sal, værelse 11
1599 København V

Telefon: 33 66 21 23
E-mail: brsek@okf.kk.dk

Anmodningen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail på den/de personer, der ønsker foretræde og en kort begrundelse for anmodningen om foretræde.

Hvis du/I ønsker at fremsende skriftligt materiale til udvalget forud for foretrædet, skal sådant materiale være Borgerrepræsentationens Sekretariatet i hænde senest om mandagen – dvs. dagen før Økonomiudvalgsmødet.

Det er Økonomiudvalget, der på mødedagen efter indstilling fra overborgmesteren, træffer den endelige beslutning, om du/I skal have foretræde.

Normalt vil du/I få foretræde med henblik på at fremføre synspunkter, hvis det vurderes at være relevant for sagens behandling. Du/I får besked med en begrundelse, hvis der forinden mødet gives afslag på anmodningen om foretræde.

I de tilfælde, hvor overborgmesteren indstiller, at anmodningen om foretræde skal imødekommes, vil du/I få besked på at afvente Økonomiudvalgets beslutning uden for mødelokalet fra mødets start tirsdag kl. 15.

Du/I vil umiddelbart herefter blive orienteret om Økonomiudvalgets beslutning, og gives der foretræde, vil I blive inviteret ind i mødelokalet, så du/I kan fremføre synspunkterne i de afsætte cirka 10-15 minutter.

Møderne foregår normalt på Rådhusets 2. sal i Udvalgsværelse F.