To forbedringskonsulenter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vil du være med til at nedbringe ventetiden på genoptræningsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen I Københavns Kommune?

Afdeling for Rehabilitering i Center for Omsorg og Rehabilitering, Centralforvaltningen, søger to forbedringskonsulenter til Projekt Ventetid 2017-2019. 

Du skal være uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut og have en videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Du skal både have faglig og organisatorisk forståelse for sundhedsområdet og ambitioner om at være med til at fremtidssikre og udvikle det kommunale genoptræningsområde. Vi forventer, at du har en solid erfaring fra drift, styring og udvikling af genoptræningsydelser.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt. Ansættelsen er fra den 15. august 2017 eller snarest derefter, og stillingerne er tidsbegrænset frem til den 31. december 2019.

Som forbedringskonsulent bliver du tilknyttet Projekt Ventetid 2017-2019. Projektet udspringer af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) arbejde med at overholde ventetiden til genoptræning. Projektet skal arbejde med identifikation af årsager til ventetid. På baggrund heraf skal projektet udvikle, afprøve og implementere bæredygtige arbejdsgange og evidensbaserede genoptræningsforløb. Dette skal medvirke til at sikre, at kommunen overholder den politisk vedtagne maksimale ventetid.

Som forbedringskonsulent i projektet vil du have dit daglige virke i driften, og du skal arbejde tæt sammen med ledere og medarbejdere i kommunens sundhedshuse og træningscentre. Du vil skulle understøtte driftsenhedernes kvalitetsarbejde med anvendelse af forbedringsmetoden, som er en anerkendt metode, der anvendes i kvalitetsarbejdet i Københavns Kommune. Arbejdsopgaverne i projektet vil også bestå af indsamling, bearbejdning og analyse af både kvalitative og kvantitative data vedr. ventetidsproblematikken. Du vil komme til at arbejde med at understøtte nye ideer på området, igangsætte og følge op på forbedringstiltag ved anvendelse af forbedringsmetoden. Du vil også skulle arbejde med at understøtte implementering af tiltag på tværs af kommunen.  

Hvis du ikke allerede har uddannelsen som forbedringsagent, vil du som en del af ansættelsen gennemføre uddannelsen, som strækker sig over ca. 10 måneder og afsluttes med en skriftlig opgave.

Projektet er forankret i Center for Omsorg og Rehabilitering, som er driftsunderstøttende og drivende i udviklingen af forvaltningens rehabilitering, genoptræning, aktivitetscentre, midlertidigt døgnophold, hjemmepleje og plejecentre. Centret har desuden ansvar for myndighedsudøvelse ift. visitation, forløbskoordination og pladsanvisning. Centret har ca. 75 sundhedsfaglige og akademiske medarbejdere og består af fem afdelinger. De ledige stillinger er med ansættelse i Afdeling for Rehabilitering, som består af 11 konsulenter, to administrative medarbejdere og en afdelingsleder. Projektet ledes i Afdeling for Rehabilitering af chefkonsulent Lars Damkjær.

Dine opgaver vil være:

 • at understøtte sundhedshuse og træningscentre  i anvendelsen af forbedringsmetoden herunder fx arbejdsgangsanalyse
 • at udvikle og understøtte implementering af nye arbejdsgange og retningsgivende dokumenter, så den maksimale ventetid overholdes i samarbejde med ledere og medarbejdere i de enkelte sundhedshuse og træningscentre
 • at være opsøgende i forhold til at identificere innovative og strategiske løsninger med fokus på genoptræning og ventetid, set i sammenhæng med forvaltningens andre strategiske indsatser i samarbejde med leder og medarbejder i de enkelte driftsenheder
 • at have ansvar for aftalte leverancer samt for at synliggøre og forankre projektet på de relevante driftsenheder
 • at deltage i udarbejdelse af projektplaner herunder deltagelse i design og beskrivelse af forbedringstiltag centralt, lokalt og på tværs af lokalområderne
 • at medvirke til indhentning og bearbejdning af data, der skal anvendes i projektet, herunder kvalitativ dataindsamling ved interview med borgere, medarbejdere og ledere
 • at understøtte datadrevet styring af genoptræningsområdet
 • at kommunikere og formidle internt såvel som eksternt, herunder også udarbejdelse af indstillinger/notater til ledelses- og cheffora
 • ad hoc-opgaver.

Vi forventer, at du:

 • har 3-5 års erfaring som udførende fysioterapeut eller ergoterapeut samt en kandidatgrad eller masteruddannelse, gerne med projekterfaring eller projektlederuddannelse
 • har solid erfaring fra drift, styring og udvikling af genoptræningsydelser og en forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • har skarpe faglige kompetencer indenfor eget fagområde samt indsigt og forståelse af tilgrænsende fagområder
 • har organisatorisk forståelse og kan skabe gode relationer til ledere og medarbejdere i respekt for tillidsdagsordenen i Københavns Kommune
 • er en holdspiller, der føler sig godt tilpas i et lille team men også kan løfte selvstændige opgaver
 • har erfaring med indsamling, bearbejdning og analyse af kvalitative og kvantitative data
 • har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
 • arbejder resultatorienteret og overholder deadlines
 • er åben, imødekommende og anerkendende, også når arbejdstempoet er højt.

Vi tilbyder:

 • et job, hvor du får gode muligheder for at koble praksis og teori i dagligdagen
 • spændende og afvekslende opgaver i en organisation med skiftende dagsordener og alsidige opgaver på et højt fagligt niveau – og til tider et højt tempo
 • en inspirerende og bred samarbejdsflade
 • et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og godt kollegialt samvær
 • en arbejdsplads, der vægter synergi og sammenhæng mellem udvikling og drift
 • en arbejdsplads med fokus på trivsel, tillid og individuel udvikling.

Mere information?
Du kan læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk

Du er velkommen til at kontakte sundhedsfaglig chefkonsulent Lars Damkjær på 2346 9666 eller afdelingsleder Tanja Thor Møller på 2492 9161.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juni 2017
Der er planlagt ansættelsessamtaler den 19. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.