5. Aftenskoleanalysen og anbefalinger herfra (2018-0097125)

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte aftenskoleanalysen og tage stilling til, om der er indsatser, som skal sættes i værk på baggrund af analysens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at udvalget tager analysen til efterretning,
 2. at udvalget beslutter, om der skal iværksættes en undersøgelse af forholdet mellem nye deltagere og gengangere i aftenskolerne, og
 3. at udvalget beslutter, hvilke initiativer der i givet fald skal sættes i værk på baggrund af analysens anbefalinger.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede d. 6. juni 2017 at iværksætte en analyse af aftenskolernes vilkår og udviklingsmuligheder. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet analysen i efteråret 2017 på baggrund af spørgeskema, interviews og en workshop. Analysen vedlægges som bilag 1.

Løsning

Analysen beskriver aftenskolernes oplevelse af de nuværende vilkår og deres muligheder og udfordringer. I analysen præsenteres en række anbefalinger, som kan være relevante at arbejde videre med, for at aftenskolerne kan udbyde flere hold, tiltrække nye og andre deltagere og understøttes bedre i den daglige administration.

Aftenskolernes væsentligste anbefalinger i analysen er:

 • Lokaletilskuddet tilbage.
 • Bedre opbevaring i offentlige faciliteter.
 • En undersøgelse af hvordan aftenskolernes folkeoplysende element styrkes og udvikles, så aftenskolernes tilbud fortsat sikres som en mulighed for flest mulige, herunder kursusprisens betydning for deltagelse.
 • Rådgivning og hjælp til nye aftenskoler.
 • Rådgivning og information om Udviklings- og Aktivitetspuljen for aftenskoler.

Nogle af aftenskolernes ønsker arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med, herunder:

 • Flere ressourcer til booking og bedre service herunder adgang til offentlige lokaler jf. forvaltningens orientering på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 6. marts 2018 (dagsordenens punkt 9).
 • Udvikling og opdatering af DoCas.

De af aftenskolernes anbefalinger, der vurderes at kunne iværksættes inden for den eksisterende ramme, er:

 • Aftenskolerne understøttes i at etablere partnerskaber om lokaler med hinanden eller andre.

 • Lokalt samarbejde med kulturhuse.

 • Hjælp til at etablere partnerskaber med andre forvaltninger.

 • Hjælp til samarbejde og sparring omkring udvikling af aktiviteter, f.eks. debatskabende aktiviteter.

 • Bedre information om Udviklings- og Aktivitetspuljen for aftenskoler.

 • Rådgivning og hjælp til nye aftenskoler.

Det vurderes at nogle af aftenskolernes anbefalinger kræver yderligere ressourcer for at kunne sættes i værk. Det drejer sig om:

 • Lokaletilskud.

 • En lokalebank/portal som kan give et hurtigt overblik over ledige, egnede lokaler i et fleksibelt bookingsystem .
 • En undersøgelse af hvilke grupper af københavnere, der ikke kommer i aftenskolerne samt afdækning af potentielle deltageres vej ind i aftenskolerne.

 • En undersøgelse af hvordan aftenskolernes folkeoplysende element styrkes og udvikles, så aftenskolernes tilbud fortsat sikres som en mulighed for flest mulige, herunder kursusprisens betydning for deltagelse.

 • En økonomisk incitamentsstruktur hvor det er fordelagtigt at dele lokaler med hinanden.

 • Et Folkeoplysningens Hus hvor aftenskoler og folkeoplysende foreninger kan have aktiviteter.

 • Bedre opbevaringsmuligheder i de offentlige lokaler.

Såfremt udvalget beslutter, at der skal iværksættes yderligere undersøgelser, vender forvaltningen tilbage med en konkret indstilling herom.

Bilag 2 indeholder en oversigt over hvilke anbefalinger, der er sat i værk, hvilke anbefalinger der kan iværksættes indenfor den nuværende ramme, og hvilke anbefalinger der kræver yderligere ressourcer.

Som et supplement til analysen foreslås det at iværksætte en undersøgelse af forholdet mellem nye deltagere og gengangere blandt aftenskolernes deltagere. Kendskab til deltagernes vej ind i aftenskolerne vil give aftenskolerne bedre muligheder for at målrette deres kommunikation og planlægning af kurser.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets drøftelser og beslutninger arbejder forvaltningen videre med de konkrete indsatser.

 

Mads Kamp Hansen

                                     /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 21. april 2018:

Udvalget tog analysen til efterretning og besluttede at iværksætte en analyse af forholdet mellem nye deltagere og gengangere i aftenskolerne.

Kåre Emtoft foreslog, at indstillingens 3. at-punkt ændredes, så der forud for beslutningen, om hvilke initiativer der i givet fald skal sættes i værk, nedsættes en arbejdsgruppe. Med denne ændring blev punktet godkendt. Repræsentanterne for voksenundervisningsområdet meddeler forvaltningen, hvem der skal deltage i arbejdsgruppen.