4. Høring over Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2019 (2018-0106081)

Folkeoplysningsudvalget skal diskutere Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til Budget 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter de af Kultur- og Fritidsudvalget fremsatte investerings- og effektiviseringsforslag, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen om på baggrund af udvalgets drøftelser at udarbejde høringssvar på udvalgets vegne.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har sendt en række investerings- og effektiviseringsforslag i høring hos Folkeoplysningsudvalget.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet Folkeoplysningsudvalget om bemærkninger til en række forslag fremsat i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019.

Forvaltningen foreslår at udvalget drøfter investerings- og effektiviseringsforslagene og udvalgets ønsker i forbindelse med Budget 2019 i øvrigt, og at forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder og sender høringssvar på Folkeoplysningsudvalgets vegne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen høringssvar, som fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Mads Kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

Beslutning

Forvaltningen redegjorde for de af Kultur- og Fritidsudvalgte fremsatte forslag, herunder to forslag fremsat efter fremsendelsen af dagsordenen (fjernelse af medlemstilskud til børn og unge fra andre kommuner og omlægning af tilskud til særlige grupper på voksenundervisningsområdet), jf. bilag 7.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 21. april 2018:

Udvalget drøftede de fremsatte forslag og fremkom med bemærkninger. Repræsentanter for det frivillige folkeoplysende foreningsområde og voksenundervisningsområdet fremsender skriftlige bemærkninger til forslagene (høringssvar fra Aftenskolernes Samråd fremgår af bilag 8). Forvaltningen udarbejder herefter høringssvar på udvalgets vegne.

Det frivillige folkeoplysende foreningsområde fremsatte forslag til budgetforhandlingerne (jf. bilag 9) om:

  • Helhedsrenovering af Københavns idrætsfaciliteter og kulturhuse,
  • samarbejde om udvidelse af folkeskoler,
  • flere Nørrebrobørn og -unge i det lokale foreningsliv,
  • udvikling og åbning af den åbne skole i København, og
  • Hip Hop Ambassaden.

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.