4. Ansøgning om dispensation for indhentelse af handicaperklæringer for 2019 fra FOF (2018-0074192)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra FOF om dispensation for indhentelse af personlige handicaperklæringer.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at FOF får tidsbegrænset dispensation gældende for 2019 for indhentelse af personlige handicaperklæringer for deltagere, der ikke er i stand til at afgive personlige oplysninger vedrørende deres sygdom.  

Problemstilling

FOF søger dispensation for indhentelse af personlige handicaperklæringer for deltagere fra foreningen Outsideren. Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om handicaperklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete emne, jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, punkt 2.10.2.

Løsning

FOF fik på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. december 2015 dispensation til indhentelse af handicaperklæringer for deltagere fra tre institutioner i særlige tilfælde, hvor deltagerne ikke selv var i stand til at skrive under på, at de er  handicappede i forhold til undervisningen. De tre institutioner var foreningen Outsideren, det sociale tilbud Støtte- og Kontaktcenteret og "Digitale fortællinger" i samarbejde med Frinova Videns- og Kompetencecenter. Udvalget har efterfølgende også i 2016 og 2017 givet dispensation. I disse tilfælde har ansøgningens ordlyd dog været en anden og bredere, hvilket forvaltningen ikke har været opmærksom på.

FOF søger nu dispensation for indhentelse af personlige handicaperklæringer for deltagere fra foreningen Outsideren, der ikke er i stand til at afgive personlig dokumentation vedrørende deres sygdomsforhold, således at ansvarligt personale, der kan tegne institutionerne, kan underskrive handicaperklæring for deltageren.

Foreningen Outsideren er en privat humanitær og social virksomhed, der tilbyder frivilligt og lønnet arbejde og uddannelse til fortrinsvis mennesker med psykiatrisk patienterfaring.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler FOF Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

    

                                      /Marianne Kruckow    

Beslutning

Kåre Emtoft forlod mødet under behandlingen af dette punkt grundet inhabilitet.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.