9. Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2018 (2018-0134541)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Singin Body.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningen fra Singin Body.

Problemstilling

Singin Body søger Folkeoplysningsudvalget om en bevilling på 221.250 kr. til 2. år af projektet "Musikdramatisk Platform". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 285.000 kr.

Løsning

Projektets formål er at imødekomme interessen for musikdramatik, hvor kunstarterne musical, opera, musik, teatercollager og teaterkoncerter forenes.

Projektets succeskriterier er:

  1. at implementere nye fag i folkeoplysningen og derved tiltrække nye målgrupper,
  2. ved grundig evaluering at skabe resultater og erfaringer, der kan benyttes af andre aftenskoler,
  3. at skabe en skarp profil for Aftenskolen SingIn Body, som er genkendelig og har gennemslagskraft i fritids- og kulturlivet i København, og
  4. at oparbejde et frivilligkorps omkring aktiviteterne, så fagene efter projektets udløb kan implementeres i den almindelige folkeoplysning.

Projektets 1. år blev indledt med et opera tilbud. Det viste sig svært at etablere holdene, hvorfor foreningen brugte 5 måneder på at markedsføre tilbuddet. Herefter lykkedes det at starte holdene, og projektet kører nu efter planen.
Der har været omkring 180 deltagere, hvoraf de 30 nu er tilmeldt aftenskolen.
Projektet har afholdt forestillinger i ruinerne under Christiansborg med pressedækning, ros og stor succes.
I projektets 2. år fortsætter operaholdene, samtidig med at der introduceres teatercollage. Hele projektet afsluttes med at blande alle kunstarter, og foreningen har dermed skabt et nyt foreningstilbud. Projektet er treårigt, men foreningen søger kun tilskud til de to første projektår.

Varighed

Projektperioden er 1. maj 2017 til 30. april 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 221.250 kr.

Økonomi

Udviklings- og Aktivitetspuljen for aftenskoler har i 2018 et budget på 810.000 kr.

Der er til dette møde indstillet et projekt med et forbrug på 221.250 kr., og der er meddelt to administrative bevillinger med et samlet forbrug på 108.880 kr.

Der er herefter forhåndsgodkendt et projekt i 2018 med et forventet forbrug på 133.875 kr.

Budget 2018 810.000 kr.
Studieskolen (rest af bevilling) 86.750 kr.
Indstillet til dette møde 221.250 kr.
Administrative bevillinger 108.880 kr.
Rest på budget 393.120 kr.

 

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgeren Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.