7. Omfordeling voksenundervisning 2018 (2018-0117026)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til omfordeling af tilskudsmidlerne for 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af midler, som den fremgår af bilag 1, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget bemyndiger forvaltningen til administrativt at fordele en eventuel rest senere på året.

Problemstilling

Der gennemføres årligt en omfordelingsrunde på voksenundervisningsområdet. Midlerne til omfordelingen kommer fra tilbagebetalinger fra aftenskoler, ubrugte midler på aftenskolerammen og forventede merindtægter fra den mellemkommunale refusion.

Løsning

Der er 5.2 mio. kr. til omfordeling i 2018. Beløbet er baseret på en prognose over indtægter og udgifter, herunder afregningen for 2017. I prognosen indgår, at en enkelt aftenskole fortsat mangler at afslutte regnskabsaflæggelsen for 2017, IOF's ekstraordinære nedsættelse af tilskud, og en forventet mindre indtægt på den mellemkommunale refusion.

34 aftenskoler har søgt tilskud til meraktivitet, og der er i alt indkommet ansøgninger for 5.944.920,07 kr. til forventet meraktivitet.

Aftenskolerne har søgt 207.514,00 kr. til forventede merudgifter på PEA. Beløbet er ikke som sidste år fratrukket afregningsbeløbet, da den faktiske udgift forventes at kunne indeholdes i den endelige afregning for 2017.

Tre aftenskoler har haft aktiviteter for børn og unge og skal reguleres med ekstra 173.065,00 kr. Denne regulering forventes ligeledes at kunne indeholdes i den endelige afregning for 2017.

Fire aftenskoler har søgt om over 500.000 kr. Der sættes et loft på bevillingerne til forventet meraktivitet på 500.000 kr. Bevillingerne på 500.000 kr. er betinget af, at aktiviteterne igangsættes og udbetales, når aftenskolerne overfor forvaltningen har bekræftet, at aktiviteterne er i gang.

Bevillinger under 500.000 kr. imødekommes med det ansøgte beløb.

Lokaletilskudssatsen er i 2018 på 12 kr. pr. lokaletime - satsen på 12 kr. pr. lokaletime forbliver uændret. Jf. beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2016 friholdes fire aftenskoler med psykisk sårbare deltagere for den lave lokalesats på 12 kr. pr. time. To af de fire skoler har søgt tilskud til meraktivitet, og der bevilliges 60 kr. pr. time til disse skoler. Der bevilges 223.962 kr. til lokaletilskud, heraf udgør 115.200 kr. lokaletilskuddet til de to skoler med psykisk sårbare. 

Økonomi

Den samlede ramme til omfordeling i 2018 er i alt 5.2 mio. kr.

Det samlede omfordelte beløb er 5.199.421,07

Der er herefter en rest på 578,93 kr.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse meddeles aftenskolerne.

Forvaltningen vil fordele eventuelle restmidler ved årets afslutning. Folkeoplysningsudvalget orienteres herom.

 

Mads Kamp Hansen

                                      /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.