17. Kommende sager

Oversigt over planlagte sager på kommende møder i Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Løsning

Folkeoplysningsudvalgets møde den 4. september 2018:

  • Status på booking af offentlige faciliteter.
  • Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger
  • Udviklingspuljen for børn og unge.
  • Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.
  • Godkendelse af foreninger der søger lokaler.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Viggo Brøndegaard spurgte til sagen om Kultur- og Fritidskompas, som Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 20. juni 2018 (dagsordenens punkt 15).

Forvaltningen oplyste, at Folkeoplysningsudvalget også vil blive hørt, hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at sende sagen i høring. Tidshorisonten kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.