6. Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2017 (2018-0151236)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om gennemgangen af tilskudsregnskaberne for aftenskolerne for 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender regnskabsaflæggelsen for 2017, 
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender regnskabsaflæggelsen for de tre aftenskoler, der har fået tilskud til børn- og ungeaktiviteter i 2017, 
  3. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på dispensation til én aftenskole for manglende aflevering af regnskab 2017, og
  4. at den samlede tilbagebetaling indgår i omfordelingen.

Problemstilling

Aftenskolerne i Københavns Kommune har aflagt regnskab for tilskud i 2017 med frist den 3. april 2018. De aftenskoler, der modtager tilskud på mere end 1 mio. kr., har også indsendt deres samlede virksomhedsregnskab for 2017 med frist den 1. maj 2018.

Aftenskoler der, udover at udbyde aktiviteter for voksne, også ønsker at udbyde aktiviteter for børn og unge, bruger det, der kaldes visitkortmodellen. Dette tilskud beregnes efter reglerne for tilskud til børn og unge, mens tilskudsbeløbet finansieres af rammen til voksenundervisning. Der er også aflagt regnskab for aktiviteterne i 2017 på dette område.

Én aftenskole har ikke afleveret regnskab for 2017.

Denne regnskabsindstilling forelægges i år Folkeoplysningsudvalget inden sommerferien, og omfordelingsprocessen gennemføres lige som sidste år lige efter regnskabsrunden i maj-juni. Det sker for at give mulighed for, at overskydende midler kan anvendes i aftenskolernes planlægning for resten af året 2018.

Løsning

83 af de 84 aftenskoler, der fik tilskud i 2017, har aflagt tilskudsregnskab. 12 aftenskoler, der har modtaget tilskud på over en 1 mio. kr., har indsendt deres virksomhedsregnskaber.

Regnskabsaflæggelsen og revisionen heraf viser, om aftenskolerne har brugt tilskuddet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. Aftenskolerne tilbagebetaler tilskud, som ikke har været anvendt - som aftenskolerne altså ikke har haft undervisningsaktiviteter for. Tabel 1 viser afregningstallet for de enkelte områder.

Tabel 1

Tilskudsområde Afregning 2017
Løntilskud

1.896.155,53

Debatmidler    647.888,53
PEA-tilskud    334.300,55
Tilskud til    handicapbetingede udgifter    348.796,55
Lokaleudgifter    212.733,00
I alt 3.439.874,16

Tre aftenskoler har haft aktiviteter for børn og unge. Beløbet tages fra aftenskolerammen, men ud fra tilskudsreglerne på børne- og ungeområdet. Tabel 2 viser regnskabstallene for de tre foreninger.

Tabel 2

Regnskab 2017 Bevilget medlemstilskud Regnskab Difference Bevilget driftstilskud Regnskab Difference I alt
Rytmisk Aftenskole 443850,00 445096,00    1246,00 548051,00 694109,00 146058,00 147.304,00
Copenhagen Music   17485,00   17640,00      155,00 155,00
FOF København   33625,00   52920,00  19295,00   10662,00   16973,00     6311,00 25.606,00
173.065,00

Merforbruget for de tre aftenskoler, der har haft aktiviteter for børn og unge, indgår i omfordelingen (dagsordenens punkt 7).

Én aftenskole, Nabo Østerbro, har i 2017 fået bevilget 198.460,10 kr. i tilskud og har ikke aflagt regnskab grundet sygdom. Aftenskolen har efterfølgende anmodet om dispensation, så tilskuddet ikke sættes i bero, og den ikke mister sit tilskud. Ifølge retningslinjerne for folkeoplysning i København 2.19.2 mister en aftenskole, der ikke aflægger regnskab rettidigt, to måneder af sit tilskud det næste år. Afleveres regnskabet efter fristen i sidste rykker, men inden 1. september, mister aftenskolen fire måneders tilskud det kommende år. Aflevereres aftenskolens regnskab herefter, kræves tilskuddet tilbage for indeværende år samt forrige år - i dette tilfælde 2017 og 2018. Nabo Østerbro har fået sit tilskud reduceret i 2018 på grund af for sen regnskabsaflæggelse i 2017 for regnskabsåret 2016 og afdrager på en gæld til Kultur- og Fritidsforvaltningen med kr. 40.000,- årligt.

Fra afregningen 2017 til omfordeling 2018 er rammen, der disponeres over, således kr. 3.439.874,16 kr. 

De særlige udfordringer med debatskabende aktiviteter adresseres af en arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde vil udvalget få forelagt en særskilt indstilling.

Økonomi

Aftenskolernes samlede tilbagebetaling udgør 3.439.874,16 kr. for 2017. Tilbagebetalt tilskud fra 2017 kan anvendes som ekstra tilskud til aftenskolerne i 2018 ved en omfordeling.

Da afregningen for aktiviteterne for børn og unge først har kunnet færdiggøres efter udarbejdelsen af omfordelingsbudgettet, forventes det, at afregningen kan rummes indenfor rammerne af den endelige afregning for 2017.

Videre proces

Tilbagebetaling fra aftenskolerne 3.439.874,16 kr. indgår i omfordelingsbudgettet på voksenundervisningsområdet, der fordeles i juni 2018.

Aftenskolerne kan søge om ekstra tilskud for ekstra aktiviteter i omfordelingen. De får meddelelse om, at deres tilskud er ændret ved denne omfordeling.

 

Mads Kamp Hansen

                                      /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Indstillingen blev godkendt.