10. Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0114766)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til 4 ansøgninger om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningerne under pkt. 1 - 3, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen under pkt. 4.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til afgørelser over 100.000 kr. samt afgørelser hvor projektperioden overstiger et år.

Løsning

1. KFUMs Boldklub

KFUMs Boldklub søger en bevilling på 78.750 kr. som støtte til 2. år af projektet "Frivillighed - Projektansættelse af frivillighedskonsulenter". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 92.750 kr.

Formål og målgruppe

Projektets mål er at udvikle kompetencer og viden om frivillighed. Den primære målgruppe er KFUMs ledelse, der skal opnå bevidsthed om forhold som hvervning og motivering af frivillige, kommunikation, vidensdeling og organisering.
Projektet forløber som planlagt. Der er tilknyttet tre konsulenter, der arbejder henholdsvis med administration, fodbold og øvrige aktiviteter. Konsulenterne har opbygget gode relationer til frivillige i KFUM og har afholdt møder, haft samtaler og har foretaget observationer i forbindelse med træninger.
Arbejdet tager udgangspunkt i bøgerne "Ledelse af frivillige" og "Ledelse af frivillige i praksis". Foreningen forventer, at effekten af en god tilgang til frivillige vil give en større og mere stabil frivillighedsgruppe, hvilket giver mulighed for at tiltrække flere børn til foreningens aktiviteter.

Varighed

Projektperioden er fra 1. september 2017 - 31. august 2019.

Succeskriterier

Foreningen forventer at effekten af projektet vil resultere i 100 nye medlemmer og 20 nye frivillige i løbet af projektperioden.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 78.750 kr. 

2. Ajax KBH

Ajax KBH søger en bevilling på 58.335 kr. som støtte til 2. år af projektet "Handball4All". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 173.200 kr.

Formål og målgruppe

Projektets primære formål er at rekruttere børn og unge fra Sydhavnsområdet. Det sekundære formål er at rekruttere frivillige fra Københavns Idrætsskole (KIES).
På nuværende tidspunkt er der rekrutteret 16 børn i alderen 8-10 år. Kontingentbetaling er en stor udfordring for områdets børn, hvorfor de først skal betale kontingent fra september 2018.
Samarbejdet med KIES har vist sig vanskeligt, og det er svært at fastholde de unge som frivillige. Projektet har i stedet uddannet 10 unge lokale "brobyggere" fra Sjælør Boulevard som instruktører.
Der er en stigende interesse for projektet fra de deltagende SFO'er og helhedsplaner m.fl. Det har betydet en fordobling af både deltagende børn og antal træninger.
Foreningen er positive i forhold til at nå projektets mål.

Varighed

Projektperioden er fra 1. juni 2017 - 1. november 2018.

Succeskriterier

Foreningen forventer 75 nye medlemmer samt 10 frivillige instruktører, der allerede er rekrutteret.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 58.335 kr. 

3. Nørrebro United

Nørrebro United søger en bevilling på 95.000 kr. som støtte til 2. år af projektet "Håndbold på Nørrebro". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 95.000 kr.
Projektets 3. år finansieres uden støtte fra Københavns Kommune.

Formål og målgruppe

Projektets formål er at forankre en håndboldafdeling i Nørrebro United. Målgruppen er børn og unge mellem 4 og 17 år. Siden projektets start er målgruppen udvidet til også at omfatte børn fra 0 til 4 år. Der samarbejdes med tre lokale folkeskoler, Dansk Idrætsforbund, Dansk Håndbold Forbund m.fl.
Foreningen er positiv i forhold til at opnå de ønskede resultater af projektet. Der er efter 9 måneder af projektperioden startet 5 håndbold hold med 80 nye medlemmer under 18 år. Herudover er der rekrutteret 12 frivillige trænere.

Varighed

Projektperioden er fra 1. august 2017 - 31. juli 2020.

Succeskriterier

Foreningen forventer at få 150 nye medlemmer i løbet af hele projektperioden.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 95.000 kr. 

4. Vanløse Rulleskøjte Klub

Vanløse Rulleskøjte Klub søger en bevilling på 50.000 kr. som støtte til projektet "Skaterhockey i skolen".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at starte et samarbejde med lokale institutioner og sociale projekter for derigennem at rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 9 - 15 år.
Aktiviteterne afvikles to gange ugentligt på Damhusengens skole. Her undervises tre klasser ad gangen, hvilket giver et hold på op mod 60 elever. Børnene rekrutteres på skolen og forventes at overgå til foreningens rullehockeybane på Klitmøllervej. 

Varighed

Projektperioden er fra 1. juni 2018 - 31. maj 2019.

Succeskriterier

Foreningen forventer at kunne rekruttere 40 nye medlemmer via projektet.

Foreningen søger udelukkende midler til rekvisitter, der efter projektperioden skal bruges til skolesamarbejde og andre aktiviteter.
Udviklingspuljen for børn og unge modtager et stigende antal ansøgninger, hvor projekterne enten udelukkende søger midler til rekvisitter, eller er meget rekvisittunge. Rekvisitterne bruges i projektperioden og indgår derefter som en del af foreningen og kan synes som et skjult driftstilskud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter hvorvidt Vanløse Rulleskøjte Klub skal have tilsagn om midler og i givet fald hvor stort et beløb.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2018 et budget på 4.867.000 kr.

Der er på dette møde indstillet tre forhåndsgodkendte projekter med et forbrug på i alt 326.835 kr.
Herefter er der forhåndsgodkendte projekter i 2018 med et forventet forbrug på 1.178.650 kr.

Der er på dette møde meddelt 5 administrative bevillinger med et samlet forbrug på 403.600 kr. 

Rest på budget efter møde i FOU 21. april 2018            1.903.484 kr. 
Administrative bevillinger                403.600 kr.
Rest på budget             1.499.884 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                             /Marianne Kruckow

Beslutning

Rikke Lauritzen foreslog, at forvaltningen udarbejder et overblik over hvilke foreninger (og aftenskoler), der har modtaget tilskud fra udviklingspuljerne.

Flemming Jensen forlod mødet under behandlingen af Nørrebro Uniteds ansøgning grundet inhabilitet.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

Forvaltningen fremlægger oversigt over tilskudsbevillinger fra udviklingspuljerne på udvalgets møde den 3. december 2018.

Udvalget imødekom ansøgningen fra Vanløse Rulleskøjte Klub, idet udvalget lagde vægt på, at der er tale om et udviklings- og samarbejdsprojekt, som har til formål at rekruttere nye medlemmer. Udvalget vil først behandle lignende ansøgninger, når erfaringerne fra det konkrete projekt er kendt.

Med disse tilføjelser blev indstillingen godkendt.