5. Forenings- og aftenskolepakken 2019 (2018-0215066)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til forslag til fortsat fremdrift i investeringerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder ønsker til investeringer, der kommer foreninger og aftenskoler til gode og herunder godkender kriterier, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder ønsker til frikøb af tider i kulturhuse med videre.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2018 blev forenings- og aftenskolepakken 2018-2021 vedtaget med det formål at sikre flere og bedre offentlige lokaler samt at give yderligere støtte til private lokaler.

Indsatsen i Forenings- og Aftenskolepakken forløber i 4 investeringsspor: Frikøb af flere tider i kulturhuse, forbedring af offentlige faciliteter til forenings- og aftenskolebrug, støtte til private lokaler og styrkelse af booking-administration.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at forvaltningen indkalder investeringsønsker fra foreninger, aftenskoler og institutioner med frist 1. september med henblik på kvalificering og prioritering af disse på Folkeoplysningsudvalgets møde i september. Allerede kendte ønsker er vedhæftet i bilag 1.

Forvaltningen foreslår følgende tre kriterier for ansøgning om midler fra Forenings- og Aftenskolepakken:

  1. Midlerne skal anvendes til at forbedre offentlige eller private lokaler til forenings- og aftenskolebrug.

  2. Der kan søges om midler til udstyr, der understøtter foreningens aktivitet.

  3. Kulturhuse kan ansøge i samarbejde med en eller flere foreninger.

Fordelingen af indendørs faciliteter forventes gennemført i uge 24, 2019, og foreninger og aftenskoler kan herefter fremsætte ønsker til frikøb at tider i for eksempel kulturhuse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, indhenter og kvalificerer Kultur- og Fritidsforvaltningen investeringsønsker fra foreninger, aftenskoler og offentlige institutioner for at forbedre offentlige faciliteter til forenings- og aftenskolebrug. Oplysninger om ansøgningsfrist med videre udsendes med nyhedsbrev.

 

Mads Kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Repræsentanterne for foreningsområdet ønskede, at der primært bliver afsat midler til frikøb af tid.

Repræsentanterne for voksenundervisningsområdet ønskede, at der bliver afsat midler til istandsættelse/indretning af Aftenskolernes Hus.

Med disse tilføjelser blev indstillingen godkendt.