8. Ansøgning om lokaletilskud til psykisk sårbare deltagere fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte (2019-0102222)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte om lokaletilskud til psykisk sårbare deltagere.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og problemstillingen,
  2. at Folkeoplysningsudvalget anmoder forvaltningen om sammen med to medlemmer af udvalget på baggrund af udvalgets drøftelser at udarbejde forslag til ændring i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København vedrørende psykisk sårbare deltagere i voksenundervisning, og/eller
  3. at Folkeoplysningsudvalget definerer deltagerne på Skolen for Apopleksi- og Afasiramte som psykisk sårbare og bevilger det søgte lokaletilskud.

Problemstilling

Skolen for Apopleksi- og Afasiramte har den 11. marts 2019 ansøgt om lokaletilskud til psykisk sårbare deltagere, jf. bilag 1.

Løsning

Skolen udbyder folkeoplysende voksenundervisning til deltagere, der har erhvervet hjerneskade forårsaget af blodprop, hjerneblødning, trafikuheld eller hjernerystelse. Skolen oplyser, at deltagerne har brug for et fast tilholdssted og ikke kan tranportere sig selv rundt i byen til forskellige undervisningssteder. Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 9 - 15, jf. bilag 2.

Skolen har 320 deltagere, 42 undervisningsuger og søger tilskud til 3000 lokaletimer i 2019. Lokalesatsen til psykisk sårbare udgør 60 kr. pt. time. Der ansøges således om 180.000 kr.

Skolens bevilling for 2019 til løn, debat, handikapbetingede udgifter og PEA udgør tilsammen 1.313.342,22 kr.

Der blev på Folkeoplysningsudvalgets møde den 3. december 2018 afsat 550.320 kr. i budgettet for 2019 til lokaletilskud til psykisk sårbare. Hele beløbet blev afsat til bevillinger til 4 aftenskoler, der havde søgt om lokaletilskud til psykisk sårbare for 2019, jf. bilag 3.

Folkeoplysningsudvalget har ikke i øvrigt taget stilling til hvem, gruppen af psykisk sårbare omfatter.

Gruppen af psykisk sårbare er ikke nærmere defineret. Af Socialstyrelsens hjemmeside fremgår blandt andet, at "Mennesker med psykiske vanskeligheder udgør en meget bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget – både fra person til person og over tid for den enkelte.

Der er en glidende overgang fra naturlige reaktioner på livets mange udfordringer til egentlig psykisk sygdom. Der er således også stor forskel på behovet for behandling, støtte og omsorg hos de mennesker, der oplever psykiske vanskeligheder eller lidelser."

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte at definere deltagerne på Skolen for Apopleksi- og Afasiramte som psykisk sårbare og på den baggrund bevilge lokaletilskud.

Forvaltningen anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget udpeger to medlemmer til sammen med forvaltningen at udarbejde forslag til ændring i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, så det i givet fald mere tydeligt fremgår, hvem der er omfattet af gruppen "psykisk sårbare".

Økonomi

Såfremt ansøgningen fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte imødekommes, kan tilskuddet finansieres fra omfordelingsbudgettet.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Skolen for Apopleksi- og Afasiramte udvalgets afgørelse.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Udvalget drøftede problemstillingen.

Indstillingens 2. og 3. at-punkter blev godkendt.

Udvalget udpegede Kåre Emtoft og Henrik Bo Hansen til sammen med forvaltningen at udarbejde forslag til ændring i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.