11. Ændring af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2019-0151060)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ændring af Retningslinjernes punkt 4.2.1 vedrørende muligheden for at søge om forhøjelse af medlemstilskuddet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København punkt 4.2.1, vedrørende muligheden for at søge om forhøjelse af medlemstilskud, ændres, jf. bilag 1.

Problemstilling

Foranlediget af en konkret sag anmodede udvalget på sit møde den 5. april 2019 forvaltningen om at se på mulighederne for, hvordan foreninger, der overtager lukkede foreningers medlemmer, kan kompenseres, og på hvilke ændringer af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København det eventuelt kræver.

Løsning

Det fremgår af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, at en forenings faktiske antal medlemmer to år inden tilskudsåret danner grundlag for beregningen af tilskud. Hvis en forening kan dokumentere en medlemsfremgang, kan medlemsfremgangen under særlige betingelser indgå i næste års tilskudsberegning ved ansøgning inden 1. juni forud for tilskudsåret.
 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen vedtages, opdateres Retningslinjerne på kommunens hjemmeside.

 

Mads Kamp Hansen

                                              /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.