4. Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2019-0129908)

Folkeoplysningsudvalget skal afgive høringssvar vedrørende udkast til Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 med henblik på at afgive høringssvar.

Problemstilling

Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 udløber med udgangen af 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 2. maj 2019 at sende udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 i høring (bilag 1), og at Folkeoplysningspolitikken indgår som en integreret del af Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023.

Forslag til ny politik for perioden 2020-2023 skal drøftes med henblik på, at Folkeoplysningsudvalgets tilkendegivelser samles og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er sendt i en bred høring (bilag 2, bilag 3) med svarfrist 1. september 2019.

Løsning

Et mangfoldigt og stærkt kultur- og fritidsliv er vigtigt for, at København er en god by at bo i. I København skal der være mange muligheder for at udfolde sig indenfor kunst, kultur og idræt. Ambitionen er at henvende sig bredt til københavnerne - også dem som normalt ikke benytter sig af kultur- og fritidstilbuddene.

Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er den overordnede vision for kultur- og fritidslivet i København de kommende år. Visionen udmøntes i planer, blandt andet på folkeoplysningsområdet.

I udkastet til Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er en indledning og to niveauer: En vision, som sætter retningen for udviklingen og temaer, der særligt er i fokus de kommende år.

Der er fem temaer:

  1. Fællesskaber og synergier: understøtte fællesskaber i kultur- og fritidslivet, muligheder for at københavnerne kan præge deres by, samarbejder på tværs af det offentlige og private .
  2. Faciliteter: integrerede og samlokaliserede faciliteter, robuste og fleksible faciliteter, effektiv udnyttelse af eksisterende faciliteter, være på forkant med tendenser, herunder i højere grad bringe naturen og havnens potentiale i spil til kultur- og fritidstilbud.
  3. Idræt og bevægelse: fastholde og motivere københavnerne, mangfoldigt udbud af forenings- og fritidstilbud, medansvar i foreningslivet, tiltrække store begivenheder, fokus på eliteidrætten.
  4. Børn: indsats for at børn møder kulturlivet i løbet af deres barndom, rekrutteringsindsats, fokus på frafald i teenageårene, særligt teenagepiger.
  5. Kultur: plads til at alle har mulighed for at indgå i kulturelle og kreative fællesskaber, understøtte kulturinstitutionerne, kunsten og kulturen tættere på københavnerne.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på mødet den 2. maj 2019 Kultur- og Fritidsforvaltningen om, at der efter vedtagelse af Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 udarbejdes en plan for folkeoplysningsområdet. Arbejdet med planen igangsættes, når politikken er vedtaget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar samles og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på, at det indarbejdes i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023. Politikken fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget vinteren 2019.

 

Mads Kamp Hansen

                                             /Pernille Vange

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Repræsentanterne for foreningsområdet ønskede, at det samlede medlemstal på området fremgår af politikken, og at resultater fra kulturvaneundersøgelsen indgår.

Repræsentanterne for voksenundervisningsområdet savner fokus på aftenskolerne og mener, at der er et misforhold mellem idræt og den øvrige kultur, som det ikke fremstår klart, hvad man ønsker for. Området indsender selvstændigt høringssvar.

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.