10. Omfordeling voksenundervisning 2019 (2019-0092501)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til omfordeling af tilskudsmidler 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af midler, som den fremgår af bilag 1, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget bemyndiger forvaltningen til administrativt at fordele en eventuel rest senere på året.

Problemstilling

Der gennemføres årligt en omfordelingsrunde på voksenundervisningsområdet. Midlerne til omfordelingen kommer fra tilbagebetalinger fra aftenskoler, ubrugte midler på aftenskolerammen og forventede merindtægter fra den mellemkommunale refusion.

Løsning

Regnskab for voksenundervisningsområdet er på grund af problemer med DoCas endnu ikke færdiggjort. Baseret på en prognose over indtægter og udgifter, herunder et foreløbigt overblik over afregningen for 2018, er der afsat 3,9 mio. kr. til omfordeling i 2019.

31 aftenskoler har rettidigt søgt tilskud til meraktivitet for 7.129.371 kr. Tre aftenskoler har søgt tilskud til meraktivitet efter fristens udløb. Jf. bilag 1.

Forvaltningen foreslår, at rammen på 3,9 mio. kr. fordeles lige mellem de rettidige ansøgere, som således vil kunne få udbetalt 55 % af de ansøgte beløb.

Alle bevillinger er betinget af, at aktiviteterne igangsættes. Bevillingerne udbetales, når aftenskolerne - senest den 15. september 2019 - overfor forvaltningen har bekræftet, at aktiviteterne er igangsat. For at fremskynde en eventuel yderligere omfordeling, vil forvaltningen opfordre aftenskolerne til hurtigst muligt at be- eller afkræfte aktiviteternes igangsætning.

Efter fristens udløb den 15. september 2019 vil forvaltningen administrativt gennemføre endnu en omfordeling, hvis der er yderligere resterende midler til rådighed.

Økonomi

Den samlede ramme til omfordeling i 2019 er 3,9 mio. kr.

Det samlede omfordelte beløb er 3.921.154 kr.

Videre proces

Forvaltningen meddeler ansøgerne udvalgets beslutning.

Forvaltningen fordeler eventuelle restmidler, når disse er opgjort. Folkeoplysningsudvalget orienteres herom.

 

Mads Kamp Hansen

                                                /Marianne Kruckow

Beslutning

Ansøgning fra aftenskolen Fountain House om dispensation for overskridelse af fristen blev fremlagt på mødet.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 18. juni 2019:

Indstillingen blev godkendt.