15. Mødeplan 2015 for Folkeoplysningsudvalget (2014-0232743)

Folkeoplysningsudvalget skal fastlægge udvalgets mødeplan for 2015.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender forslag til mødeplan for 2015, jf. bilag 1.

Problemstilling

Ifølge § 2 i Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden fastlægges udvalgets mødeplan senest på udvalgets sidste møde året før.

Løsning

Der fremlægges forslag til afholdelse af seks ordinære møder i 2015, jf. bilag 1. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst tre af udvalgets medlemmer fremsætter begæring herom.

Udkast til Folkeoplysningsudvalgets mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i den vedtagne mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Herudover er resten af de stående udvalg i videst muligt omfang undgået.

Møderne afholdes på tirsdage i tidsrummet kl. 15.00 – 17.30 - et enkelt møde dog kl. 16.00 – 18.30. Møderne afholdes på Rådhuset.

Udvalget kan desuden beslutte, at afholde bydelsbesøg i forbindelse med udvalgsmøder samt et seminar eller en studietur i løbet af 2015.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den godkendte mødeplan publiceres på internettet.


Mads Kamp Hansen                                                                                /Marianne Kruckow

Beslutning

Der var enighed om at flytte udsendelse af dagsorden og materiale hertil til 14 dage før mødet den 7. april 2015.

Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at undersøge muligheden for at afholde udvalgets seminar den 10-11. april 2015. Udvalgets møde den 7. april 2015 flyttes i givet fald, så det ligger i forbindelse med seminaret.

Der var enighed om at rykke mødernes starttidspunkt til kl. 15.30. Mødet den 15. december 2015 starter dog kl. 16.

Med disse ændringer og tilføjelser blev indstillingen godkendt.