7. Ansøgning 2015 for Børne- og ungeforeninger (2014-0240016)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra nye og kendte foreninger for 2015.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for 2015 for 459 kendte og 7 nye foreninger, jf. bilag 1, 2 og 2a,
  2. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag til 15 kendte foreninger, som ikke har overholdt ansøgningsfristerne. Ansøgningerne behandles på næste møde sammen med evt. nye ansøgninger til fristen 2. februar 2015 (bilag 3),  
  3. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud til undervisning til to kendte foreninger (bilag 4),
  4. at Folkeoplysningsudvalget godkender driftstilskud til Boldklubben af 1893, Amager Judo Skole, Copenhagen Genbukai, FC Mogadisho og  Københavns Lille Musikskole Nation med løn- & prisfremskrivning på 1,89 % af deres godkendte driftstilskud for 2014. Foreningerne har tidligere fået afslag på deres ansøgninger om udvidelse af driftstilskud, men løn- & prisfremskrivning kan nu godkendes på baggrund af nye satser fra Økonomiforvaltningen, 
  5. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på driftstilskud til 15 foreningers nye eller ændrede lejemål (bilag 5),
  6. at Folkeoplysningsudvalget godkender driftstilskud til Carlsbergboblen på 96.457 kr. for 2015, hvilket finansieres fra den samlede driftstilskudsramme, og
  7. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at der til dækning af driftsudgifterne på børn- og ungeområdet flyttes 918.125 kr. fra aktivitetsrammen for børn og unge, og at der fra Voksenundervisningens ramme flyttes 1.000.000 kr.
  8. at Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager stilling til om /tri Club Denmarks anvendelse af fritvalgsmodel kan godkendes som folkeoplysende aktivitet (bilag 6).

Problemstilling

459 kendte og 7 nye foreninger har rettidigt søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for 2015.

15 kendte foreninger har indsendt deres ansøgning efter ansøgningsfristen 3. juni 2014.

Løsning

På budgettet for 2015 er der sket en ændring af rammen vedr. de folkeoplysende foreninger. Fra aktivitetsrammen for børn og unge er der flyttet 918.125 kr., og fra Voksenundervisningens ramme er der flyttet 1.000.000 kr. til rammen for driftstilskud, idet der ikke er budgetmæssig dækning til at kunne finansiere driftstilskuddene til foreninger samt andre faciliteter. 

Tilskudssatsen for driftstilskud til de private lejemål er for 2015 på 70 %.

1. 459 kendte foreninger indstilles til tilskud for 2015 (bilag 1 – samlet oversigt over de kendte). Syv nye foreninger indstilles til tilskud for 2015 (bilag 2 og 2a).

2. 15 kendte foreninger har indsendt deres ansøgning efter ansøgningsfristen 3. juni 2014. I henhold til retningslinjerne for de frivillige folkeoplysende foreninger kan disse foreninger først komme i betragtning til tilskud ved ansøgningsfristen 2. februar 2015 med tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2015 (bilag 3). 

Disse foreninger indstilles til afslag. Der er i økonomiafsnittet reserveret midler til foreningerne. 

3. To kendte foreninger indstilles til tilskud til undervisning for 2015 (bilag 4). 

4. Folkeoplysningsudvalget skal godkende driftstilskud for Boldklubben af 1893, Amager Judo Skole, Copenhagen Genbukai, FC Mogadisho og Københavns Lille Musikskole med løn-/& prisfremskrivning på 1,89 % af deres godkendte driftstilskud for 2014. Foreningerne har tidligere fået afslag på deres udvidelse af de forhøjede driftsudgifter. Beløbene på de indstillede driftstilskud fremgår af bilag 1.

5. 15 foreningers ansøgninger om driftstilskud til nye eller dyrere lejemål indstilles til afslag, idet puljen for driftstilskud i 2015 er opbrugt (bilag 5). 

6.  Folkeoplysningsudvalget skal godkende driftstilskud til Carlsbergboblen på 96.457 kr. for 2015. Beløbet finansieres fra den samlede driftstilskudramme til de frivillige foreninger.   

7. Det indstilles, at der flyttes 918.125 kr. fra aktivitetsrammen for børn og unge, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra Voksenundervisningens ramme til at dække driftsudgifterne til lokaler på børn og unge området. 
  

Der er for 2015 søgt om medlemstilskud til 71.958 tilskudsberettigede medlemmer under 25 år. Medlemstilskuddet beregnes ud fra følgende beregniger : Aldersgrupperne 0-12 år og 19-24 år modtager medlemsstilskud med faktor 1. Medlemmer i aldersgruppen 13-18 år modtager tilskud med faktor 2. For de handicappede medlemmer beregnes medlemstilskud med faktor 4 for de 0-24 årige og handicappede over 25 år med faktor 1.    
 

Samlet giver dette for 2015 et medlemstilskud pr. medlem under 25 år på 238 kr. For 2014 var medlemstilskud pr. medlem på 250 kr.

I forhold til 2014 fordeler tallene sig således:

 

Budget 2014

Budget 2015

Antal foreninger

491

481 

Antal medlemmer under 25 år

72.719

71.958 

Ny medlemsinddeling for 2014  

 

 

0 - 12 år ( tilskud med faktor 1)

36.935 medl. 

39.107 medl. 

13 - 18 år (tilskud med faktor 2)

19.133 medl. 

16.831 medl. 

19 - 24 år (tilskud med faktor 1)

16.176 medl. 

15.580 medl. 

Handicappede 0 - 24 år (tilskud med faktor 4)            475 medl.

       440 medl.

Handicappede over 25 år (tilskud med faktor 1 )            890 medl.

          848 medl.

     
Gennemsnitligt tilskud pr. deltager under 25 år                297 kr.               295 kr.
                                    
                                  
                                        

 

Tilskuddene for 2015 vil blive anvist til foreningerne på tre forskellige måder. Foreninger, der modtager et samlet årligt tilskud op til 200.000 kr., får anvist tilskud i to rater henholdsvis den 15. januar og 15. juli. Foreninger, der modtager fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud i 4 rater, henholdsvis den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Foreninger, der modtager over 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud månedsvis forud. 

Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes af forvaltningen, såfremt der er usikkerhed om foreningens fortsatte drift, såfremt der sker ændring i ansøgningsgrundlaget, eller såfremt der i forbindelse med en tilsynssag er usikkerhed om ansøgningsgrundlaget og lignende situationer.

8. FOU træffer beslutning om, hvorvidt fritvalgsmodeller for løbende tilmelding til et eller flere hold er forenelig med kravene til, at en folkeoplysende aktivitet er kendetegnet ved, at den foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring.

Såfremt Folkeoplysningsudvalgets beslutning bliver, at fritvalgsmodel ikke er forenelig md kravene til en folkeoplysende aktivitet vil der blive afslag på /tri Club Denmarks ansøgning om medlemstilskud, og foreningens tildelte tider i kommunale lokaler vil blive inddraget. Ligeledes vil Kultur- og fritidsforvaltningen undersøge om de øvrige kendte triathlonklubber benytter samme model: Amager Triatlon Klub, Københavns Triathlon Klub 86 og TRI4 Triathlon.

Økonomi

    
     

 Budget 2014

 Budget 2015

Aktivitetstilskud, budget 2015

           24.657.152 kr.

24.878.546 kr. 

Overført fra akt.rammen til driftstilskudsrammen

480.385 kr.

918.125 kr.

Buffer til de løbende ansøgningsfrister

384.878 kr.

220.097 kr.

Buffer vedr. gamle krav

250.000 kr.

300.000 kr.

Lederkurser

1.200.000 kr.

2.000.000 kr.

Handicapkørsel 

170.000 kr.

171.388 kr.

Undervisning

122.512 kr.

46.577 kr.

    

 

0  kr.

Buffer til de for sent indsendte ansøgnin-
ger om medlemstilskud

451.607 kr.

120.813  kr.

Rest til medlemstilskud

 21.597.770 kr.

21.101.546  kr.

Indstilling

 .

 

Medlemstilskud

 21.597.770 kr.

 21.101.546  kr.

Rest for medlemstilskud

 0 kr.

 0 kr.

     
              
 Driftstilskud, budget 2015           30.926.524 kr.    31.756.574 kr.
Buffer til de løbende ansøgningsfrister

 0 kr.

0  kr.

Andre off. lokaler 

 9.416.685 kr.

10.391.257  kr.

Buffer til de for sent indsendte ansøgning-
ger  til driftstilskud

 122.846 kr.

76.516  kr.

Øvelokaler på Refshaleøen

 2.454.845 kr.

2.474.895  kr.

Øvelokaler Rusk                                    

 1.342.005 kr.

1.352.966  kr.

Sjakket

 1.598.000 kr.

1.611.051  kr.

Voldparken Skole

 1.330.000 kr.

1.340.954  kr.

Carlsbergboblen

 95.767 kr.

96.457  kr.

Idrætsfabrikken Ny hal

 404.712 kr.

404.712  kr.

Rest til lokaletilskud

 14.161.664 kr.

14.007.766  kr.

Indstilling:    
Lokaletilskud u/moms

 14.161.664 kr.

14.007.766  kr.

Rest

 0 kr.

 0 kr.


De budgetterede poster er uden moms.
Beløbet til driftstilskud (14.007.766 kr.) svarer til kolonnerne: Driftstilskud 70 %, DGI-Idrætsfabrik og Hyttetilskud i Bilag 1.

Beløbene i Bilag 1 på  (14.840.004 kr. + 91.133 kr. + 1.177.794 kr.) = 16.108.931 kr. er inkl. moms på 15 %.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Meddelelse vil ske pr. mail. Heri vil stå, at tilskuddene kan ses ved at logge på www.interbook.kk.dk.

De foreninger som indstilles til afslag på deres for sent indkomne ansøgning for 2015 samt afslag på nyt eller forhøjet driftstilskud, vil få særskilt besked herom.


Mads Kamp Hansen

                                                                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Anders Gredal Berner fremsatte ændringsforslag til indstillingens punkt 7, hvorefter beløbet der flyttes fra Voksenundervisningens ramme skulle hæves.

Forslaget blev sat til afstemning: 7 stemte for, 9 stemte imod - forslaget var herefter forkastet.

Indstillingens punkter 1-7 blev herefter godkendt.

Vedrørende indstillingens punkt 8 besluttede udvalget, at /tri Club Denmarks anvendelse af fritvalgsmodel ikke kan godkendes som folkeoplysende aktivitet.