14. Udpegning af to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til Brugerudvalget i DGI-Byen for perioden 2015-2016 (2014-0196711)

Folkeoplysningsudvalget skal udpege to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til Brugerudvalget i DGI-Byen for perioden 2015-2016.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget vælger to repræsentanter og to suppleanter for disse til Brugerudvalget i DGI-Byen.

Problemstilling

Ifølge kommissoriet for Brugerudvalget i DGI-Byen vælges/udpeges medlemmerne i alle lige år for en 2-årig periode. Folkeoplysningsudvalget skal valgperioden 2015-2016 udpege to repræsentanter til to pladser i Brugerudvalget, samt to suppleanter.

Løsning

Brugerudvalget i DGI-Byen er nedsat med formålet "gennem brugerinddragelse - at sikre en optimal benyttelse af den offentlige del i DGI-Byen - samt medvirke til udvikling af nye måder - og rammer for - idrætsudøvelse - herunder undervisning og aktiviteter, der forudsætter vand."

Brugerudvalget består af 13 medlemmer: 5 valgt blandt brugerne, en repræsentant udpeget af henholdsvis DGI-Storkøbenhavn, Vesterbro Idrætssamvirke, DGI-Byen, Vesterbro Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt to medlemmer udpeget af Folkeoplysningsudvalget. De 5 brugerrepræsentanter vælges på et valgmøde den 17. december 2014 blandt de brugere, der har fået tildelt tid i DGI-Byen og/eller Vandkulturhuset i indeværende sæson.

Kjeld Biering-Sørensen og Per Vandrup har i den forgangne valgperiode 2012-2014 repræsenteret Folkeoplysningsudvalget. Karin Lukowski og Peter Mark Lundberg har fungeret som suppleanter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De udpegede repræsentanter indkaldes til brugerudvalgets konstituerende møde primo 2015.

Mads Kamp Hansen

                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Per Vandrup og Poul Henning Jørgensen blev udpeget som Folkeoplysningsudvalgets repræsentanter i DGI-Byens brugerudvalg for perioden 2015-2016. Søren Hemmingshøj blev udpeget som suppleant.