6. Opfølgning på principper og satser for tilskud til Folkeoplysning (2014-0154429)

Folkeoplysningsudvalget forelægges beskrivelse af principper og satser for tilskud til folkeoplysning og regulering af disse i forbindelse med fordeling af Budget 2015.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
 1. at Folkeoplysningsudvalget tager beskrivelsen af hvilke principper og satser for samt regulering af tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune, der er anvendt i budget 2015, til efterretning.

Problemstilling

På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 2. september 2014 fik udvalget forelagt et overblik over hvilke principper og satser, der anvendes til folkeoplysning i Københavns Kommune, samt hvad der gives tilskud til i henhold til lov og retningslinjer. Udvalget besluttede, at Forvaltningen skulle vende tilbage på decembermødet med forslag til regulering af tilskudsprincipper og -satser i forbindelse med fordelingen af Budget 2015.

Løsning

I det udmeldte budget 2015 ser budgetrammen til folkeoplysning efter fordeling af effektivisering på lokaler således ud: 

Tilskudsområde Beløbsramme (t.kr.) ** IM bevilling
 1) Aftenskoler

 50.158 

03.38.72 

 2) Børn og Unge

26.450 

03.38.73 

 3) Lokaler (Ekskl. DGI-Byen) *

43.093 

03.38.74 

I alt

119.701 

 

* Tilskudsområde 3 dækker både lokaletilskud til aftenskoler og børn- og ungeforeninger samt driftstilskud til andre offentlige lokaler, institutioner og faciliteter (herunder kulturhuse og øvelokaler).
** I budgettet er de 1,5 mio.kr, som er den del, der skulle tages fra rammen i forbindelse med effektiviseringen på lokaleområdet, fordelt på hele folkeoplysningsrammen.

Folkeoplysningsudvalget kan i henhold til folkeoplysningsloven (FOL) § 6 disponere over og rykke budget mellem tilskudsområderne under folkeoplysningsrammen. Med godkendelse af budgetindstillingerne vedrørende henholdsvis Ansøgning 2015 for Børne- og Ungeforeninger (dagsordenens pkt. 5) og Ansøgning 2015 for Voksenundervisning (dagsordenens pkt. 6) kan udvalget således beslutte at flytte 1 mio.kr. fra aftenskolernes undervisningsramme til børn- og unge området til dækning af lederkurser samt driftsudgifter.

Når budgetrammerne er lagt og der er fordelt mellem områderne, kan hvert område disponere og regulere satser og reguleringsprocenter:

Aftenskoler

 • Løn-/Grundtilskud (SKAL tilskud)
  Tilskuddet beregnes ud fra nedenstående brøker:
   -  Almen undervisning = maks 1/3
   -  Instrumentalundervisning = maksimum 8/9
   -  Handicapundervisning = maksimum 8/9
   -  Foredrag = maksimum 1/3 (dog maksimalt af lønnen for 6 undervisningstimer)
  Regulering af tilskudsbrøker kræver ændring af retningslinjerne, men grundtilskuddet kan ved budgetlægning reguleres procentvis, hvis der i budgetrammen ikke findes midler til fuldt ud at kunne tilgodese de besluttede tilskudsbrøker.
 • Tilskud til Handicapbetingede udgifter (KAN tilskud)
  Tilskuddet kan reguleres med en procentsats på maksimalt 100 % og minimum 0 % af aftenskolens faktiske udgifter.
 • PEA Tilskud (KAN tilskud)
  Tilskuddet beregnes ud fra nedenstående satser:
   -  Almen undervisning = 6 kr. pr. deltagertime
   -  Instrumetalundervising = 10 kr. pr. deltagertime
   -  Handicapundervisning = 10 kr. pr. deltagertime
   -  Foredrag = 6 kr. pr. deltager pr. foredrag.
  Satserne kan reguleres uden øvre og nedre grænser ved budgetlægning, men det tilrådes at dette varsles i god tid til aftenskolerne, da de ved Folkeoplysningsudvalgets møde i december allerede kan have offentliggjort næste års kursusprogrammer med kursuspriser beregnet ud fra eksisterende satser.
 • Driftstilskud til særligt udstyrede lokaler (SKAL tilskud)
  Tilskud skal ydes, såfremt kommunen ikke kan anvise et egnet lokale. Tilskuddet beregnes pr. undervisningslektion i særligt udstyrede lokaler ejet eller lejet af aftenskolen.
   -  Reguleres ud fra timesats uden øvre og nedre grænse.
   Dette tilskud ydes til 36 aftenskoler i 2015.
 • Driftstilskud til almindelige lokaler (SKAL tilskud)
  Tilskud skal ydes, såfremt kommunen ikke kan anvise et egnet lokale. Tilskuddet beregnes på baggrund af aftenskolens faktiske driftsudgifter til egne eller lejede lokaler.
   -  Der ydes tilskud på mindst 75% af driftsudgifterne dog maksimalt til den af Kulturministeriets fastsatte timetakst.
  Dette tilskud ydes til to aftenskoler i 2015.

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

Børn og unge

 • Medlemstilskud
  Foreningen modtager tilskud pr. medlem under 25 år
   -  Tilskudssatsen pr. medlem kan reguleres uden øvre og nedre grænser ved budgetlægning.
 • Driftstilskud
  Ydes til godkendte foreningers egne eller lejede lokaler. Tilskuddet kan reguleres på følgende overordnede kriterier:
   -  Tilskudssats = minimun 65% af de faktiske driftsudgifter, dog maksimalt til den af Kulturministeriets fastsatte timetakst.
   -  Tilskud pr. medlem = ingen øvre eller nedre grænser.

Der henvises i øvrigt til bilag 2, hvor eksempel på udregning af tilskud også findes.

Fra tilskudsrammen til børn og unge ydes der også tilskud til lederkurser til børn- og ungeforeninger ud fra følgende kriterier:

 • Maksimalt 800 kr. for første kursusdag
 • Maksimalt 400 kr. pr. efterfølgende dage
 • Dog maks 80% af prisen for kurset inklusiv transport

Tilskud til lederkurser er ikke lovbestemt, og Folkeoplysningsudvalget kan således ændre i indhold og satser.

I indstillingerne Ansøgning 2015 for Børne- og Ungeforeninger (dagsordenens pkt. 5) og Ansøgning 2015 for Voksenundervisning (dagsordenens pkt. 6) kan ses udmøntningen af budgetrammen til folkeoplysning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen vil, såfremt Folkeoplysningsudvalget ønsker det, arbejde videre med forslag til nye reguleringsmuligheder til tilskudsprincipper og -satser ud fra Folkeoplysningsudvalgets anvisninger.

Mads Kamp Hansen

                                                / Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.