8. Ansøgning 2015 for voksenundervisning (2014-0248622)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2015 fra nye og kendte aftenskoler, herunder det fordelte budget til voksenundervisning i 2015.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget godkender fordeling af tilskud 2015 til 83 kendte aftenskoler og 1 ny forening, som det fremgår af bilag 2,
 2. at Folkeoplysningsudvalget godkender den nye forening OplysningsFabrikken København som folkeoplysende voksenundervisningsforening (aftenskole) samt godkender aftenskolens foreløbige tilskud anført i bilag 3,
 3. at Folkeoplysningsudvalget bemyndiger forvaltningen til at godkende yderligere bevilling op til størrelsen af det endelige tilskudstilsagn for OplysningsFabrikken København (jf. bilag 3), såfremt aftenskolen kan dokumentere, at den har igangsat og vil gennemføre de ansøgte aktiviteter,
 4. at Folkeoplysningsudvalget godkender indstillinger vedr. aftenskoler, der har anført særlige ønsker i deres ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2015, samt forvaltningens bemærkninger og indstillinger i øvrigt som angivet i bilag 4,
 5. at foreningerne Rytmisk Center og Copenhagen Music bevilges tilskud til aktiviteter for børn og unge under visitkortmodellen, jf. bilag 5,
 6. at Folkeoplysningsudvalget giver FOF/H-O-F København dispensation til at lade ansvarligt personale underskrive handicaperklæringer for deltagere i forbindelse med handicapundervisning på to institutioner for sindslidende og psykisk syge (Støtte- og Kontaktcenteret samt Outsideren) i kalenderåret 2015, jf. bilag 9,
 7. at Folkeoplysningsudvalget ikke imødekommer ansøgning fra AOF København om dispensation for frist for indsendelse af ansøgningsmateriale, jf. bilag 10,
 8. at Folkeoplysningsudvalget ikke imødekommer ansøgning fra The Yoga Space om dispensation for at bestyrelsesmedlem udlejer lokaler til foreningen, jf. bilag 8,
 9. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at der fra voksenundervisningens ramme flyttes 1.000.000 kr. til dækning af merforbrug på lederkurser samt driftsudgifterne for børn og unge,
 10. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at der budgetteres med en anslået indtægt i forbindelse med tilskudsafregningen for 2014 på 2.300.000 kr., og
 11. at Folkeoplysningsudvalget således godkender budget 2015, jf. bilag 1, samt at budgettet lægges til grund for fordelingen af tilskud i 2015.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandling af budget 2015 vedtaget et effektiviseringsforslag på 2,5 mio. kr. på rammen for lokaletilskud. Det er senere besluttet, at besparelsen opnås ved at tage 1,5 mio. kr. på hele folkeoplysningsrammen og 1 mio. kr. på rammen for lokaletilskud til aftenskoler.

I 2015 er der afsat netto  47.888.828 kr. på voksenundervisningsrammen efter udmøntningen af effektiviseringsforslaget og tekniske korrektioner. Derudover er der afsat 6.661.763 kr. (ekskl. moms) til lokaletilskud efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner.

Der var ansøgningsfrist den 1. oktober 2014, kl. 14.00 for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i 2015. Kultur- og Fritidsforvaltningen modtog til fristen 83 ansøgninger fra kendte aftenskoler samt 1 ansøgning fra en ny forening.

Følgende særlige forhold er kommet frem ved behandling af ansøgningerne:

 1. Tre aftenskoler (SUKA, Fatamorgana og Københavns Højskoleforening) har ændret i den af Kultur- og Fritidsforvaltningen fortrykte ansøgning eller har på anden måde søgt om andre beløb end dem, aftenskolens aktivitetsniveau 2013 berettiger til, jf. retningslinjerne § 2.4.4.
 2. To aftenskoler (Tolkekompagniet Babel og Cambridge Institute) søger om øget tilskud til lokaleleje (75 %), jf. retningslinjernes § 2.16.1.
 3. Én kendt aftenskole (Dansk-Ukrainsk Selskab) har angivet, at de ikke søger tilskud i 2015.
 4. Rytmisk Center og Copenhagen Music søger om tilskud til børne- & ungeaktiviteter under visitkortmodellen, jf. retningslingernes § 2.16.
 5. FOF søger om dispensation til, at ansvarligt personale underskriver handicaperklæring for deltagere i forbindelse med handicapundervisning på 2 institutioner for sindslidende og psykisk syge i kalenderåret 2015,jf. retningslinjerne § 2.10.2.
 6. The Yoga Space søger om dispensation for, at bestyrelsesmedlem (foreningens formand Ania Lenz) udlejer lokaler til aftenskolen, jf. FOL § 5, stk 4.
 7. Tre aftenskoler (Jordemødrenes Aftenskole JOA, Oplysningsforbundet Grobund og AOF København) har overskredet frister for indlevering af enten ansøgnings- eller regnskabsmateriale og står derfor til at miste 1/12 tilskud i 2015, jf retningslinjernes § 2.4.6 og 2.19.2. AOF København har indsendt dispensationsansøgning.

Løsning

Budget 2014 / Tilskud kendte aftenskoler:

I forhold til det udmeldte budget foreslås en korrigering af budgettet med en indtægt vedrørende tilskudsafregning i forbindelse med tilskudsregnskab 2014 på 2,3 mio. kr. på voksundervisningsrammen, hvilket svarer til den faktiske tilbagebetaling vedrørende 2013 (jf. bilag 1). Provenuet på den mellemkomunale refusion bibeholdes som i det udmeldte budget. Med en besparelse på 1,5 mio. kr. på hele folkeoplysningsrammen, giver budgetrammen til undervisning således mulighed for, at aftenskolerne i 2015 kan få et løntilskud, der svarer til 98 % af deres beregnede maksimale løntilskud i 2013, samt et tilskud til handicapbetingede udgifter der svarer til 70 % af de beregnede handicapbetingede udgifter i 2013. Aftenskolerne skal afsætte 10 % af løntilskuddet til debatskabende aktiviteter.

Som et led i effektiviseringen på lokaleområdet er Forvaltningen igang med at finde ud af, hvor meget af aftenskolernes undervisning, der kan flyttes fra private til offentlige lokaler, så besparelsen på 1 mio. kr. kan opnås. Der samarbejdes med Aftenskolernes Samråd om kriterierne for at kunne vurdere lokalebehovet. Da Forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan besparelsen rammer de enkelter aftenskoler, foreslås det at fratrække 1. mio. kr. inden fordeling af tilskud og derved at sænke satsen i 2015. Det vil give aftenskolerne budgetsikkerhed for de kursusaktiviteter, som de allerede har planlagt i næste sæson.

Lokalesatsen for tilskud til særligt udstyrede lokaler sættes således til 47 kr. pr. time i 2015.

Fordelingen af tilskud 2015 til den enkelte aftenskole kan ses af bilag 2.

Der er desuden afsat tilskud til nedenstående særlige områder:

 • Kofoeds Skole indstilles til et løntilskud på 2.100.000 kr., jf. BR-beslutning af 10. februar 2005.
 • Idrætsskolen for udviklingshæmmede indstilles til 699.660 kr. i 2015, jf. beslutning i Familie- og Arbejdsdirektoratet den 30. oktober 2002.
 • Der er afsat 800.000 kr. til udviklingspuljen.
 • 300.000 kr. til Aftenskolernes Samråd, hvor 200.000 kr. er øremærket til ansættelse af konsulent til udvikling af partnerskaber.

Nye aftenskoler

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra én ny forening (OplysningsFabrikken København), som søger om godkendelse som folkeoplysende voksenundervisningsforening (aftenskole) i 2015. Forvaltningen har behandlet ansøgningen og indstiller til godkendelse af aftenskolen og et foreløbigt tilskudstilsagn, som det fremgår af bilag 3.

Ansøgning om ekstra/ændret tilskud eller andre særlige forhold:

Forhold 1 og 2 indstilles som følger:

 • Ansøgning fra SUKA, Fatamorgana og Højskoleforeningen København om øget tilskud udover det, som regnskabstallene fra 2013 berettiger til, imødekommes ikke (forhold 1), idet der henvises til retningslinjernes § 2.4.4, der fastslår, at tilskud til løn mv. fordeles ud fra sidste års regnskabstal.
 • Ansøgning om øget tilskud til lokaleleje (75 %) fra to aftenskoler (Tolkekompagniet og Cambridge Institute) imødekommes, jf. retningslinjernes § 2.16.1 (forhold 2).
 • Derudover indstilles, at tilskud 2015 Korskolen, godkendt pr. 1. januar 2014, beregnes ud fra aftenskolens aktiviteter i 2014, samt at tilskud 2015 til Folkeslag og Gospelkoret Oikos, begge godkendt pr. 1. juli 2013, beregnes forholdsmæssigt ud fra aftenskolens aktiviteter i efteråret 2013.

Forhold 7:

 • Jordemødrenes Aftenskole JOA afleverede manglende tilskudsregnskabmateriale 2013 efter fristen i sidste rykkerbrev i regnskabsrunden men inden 1. september 2014, og de indstilles derfor til at miste 1/12 tilskud i 2015, jf. retningslinjerne § 2.19.2.
 • Oplysningsforbundet Grobund afleverede det manglende ansøgningsmateriale efterfristen i sidste rykkerbrev i ansøgningsrunden men inden 1. november 2015, og de indstilles derfor til at miste 1/12 tilskud i 2015, jf. retningslinjerne § 2.4.6.
 • AOF København afleverede det manglende ansøgningsmateriale efterfristen i sidste rykkerbrev i ansøgningsrunden men inden 1. november 2015, og de indstilles derfor til at miste 1/12 tilskud 2015,  jf. retningslinjerne § 2.4.6., med mindre deres dispensationsansøgning imødekommes, jf nedenfor.

Der henvises i øvrigt til bilag 4.

Ikke modtagne ansøgninger (forhold 3):

En kendt aftenskole (Dansk-Ukrainsk Selskab) har meddelt, at de ikke søger tilskud i 2015, men at de påtænker at søge igen i 2016. Aftenskolen aflægger regnskab ifm den almindelige regnskabsrunde 2014 med frist april 2015. Søger aftenskolen tilskud i 2017 igen, vil det blive med ansøgninggrundlag i de seneste tilgængelige regnskabstal fra 2014, idet der ikke vil være noget tilskudsregnskab for 2015 at lægge til grund for ansøgningen.

Aftenskoler med Børn og Unge aktiviteter (forhold 4):

Der bevilges tilskud til Rytmisk Aftenskoles samt Copenhagen Musics børn og unge aktiviteter med henholdsvis i alt 482.664 kr. i medlemstilskud og 610.283 i driftstilskud, som det fremgår af bilag 5. Tilskuddet tages fra voksenundervisningsrammen til løn og lokaler som en del af visitkortmodellen.

Dispensationsansøgninger:

Forhold 5:
Det indstilles, at FOF/H-O-F København gives dispensation til at lade ansvarlig personale underskrive handicaperklæringerne for deltagere i forbindelse med handicapundervisning på to institutioner for sindslidende og psykisk syge (Outsideren samt Støtte- og Kontaktcentret) i 2015, i det omfang deltageren ikke selv er i stand til det, jf. bilag 9.

Forhold 6:
En aftenskole (The Yoga Space) har indsendt dispensationsansøgning (bilag 8) for at et bestyrelsesmedlem (foreningens formand Ania Lenz) gennem sit firma Pakhus Yoga Aps udlejer lokaler til aftenskolen (forhold 6), hvilket strider mod FOL § 5, stk. 4. Lokalerne udlejes til 120.000 kr. årligt for ugentlig brug på 22 timer med en mulighed for at leje ekstra timer på almindelige timelejevilkår. Udlejers hovedlejekontrakt lyder basislejen på 130.000 kr. årligt. Der kan dispenseres for forholdet, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang og det skønnes, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening, jf. FOL § 5, stk. 6.

Det indstilles, at dispensationsansøgningen fra The Yoga Space ikke imødkommes, da lejemålet vurderes at være af væsentlig omfang og at personsammenfaldet gør, at beslutningsprocessen i foreningen ikke kan sikres mod at blive påvirket af uvedkommende interesser.

Forhold 7:
Til sidst indstilles det, at AOF Københavns ansøgning om dispensation for frist for aflevering af mangler i ansøgningsmateriale ikke imødekommes, da ansøger ikke har angivet forhold, der har gjort aflevering af ansøgningsmaterialet til fristen umuligt, og AOF København mister derved 1/12 tilskud i 2015, jf. bilag 10.

Der henvises i øvrigt til oversigt over løbende dispensationer i bilag 7.

Økonomi

Nettorammen til den folkeoplysende voksenundervisning i 2015 er på 47.888.828 kr. samt 7.661.027 kr. inkl. moms til lokale- og driftstilskud (jf. bilag 1). I bilag 6 vises en oversigt over udviklingen i budgettet til voksenundervisning for årene 2007-2015.

På budget 2015 er der afsat en samlet buffer på 198.404 kr. Bufferen er primært afsat til at give plads til nye aftenskoler, men kan sammen med aktivitets- og udviklingspuljen derudover give udvalget mulighed for at sætte initiativer i gang, der kan udvikle og/eller styrke området, fx. gennem forbedring af faciliteter, events eller andre aktiviteter og initiativer til gavn for hele området. Ubenyttede midler vil gå tilbage til rammen og uddeles ved en eventuel omfordeling.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets afgørelser meddeles foreningerne. Foreninger, der gives afslag, får et begrundet afslag.


Mads Kamp Hansen

                                                                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.