11. Ansøgning til udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2014-0233336)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning til udviklings- og aktivitetespuljen for aftenskoler.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
  1. at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til om ansøgningen "Kortlægning af aftenskolernes kompetencer og viden inden for motion og sundhed" kan støttes indenfor kriterierne for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Problemstilling

Aftenskolernes Samråd i København søger om et tilskud til kompetenceudvikling på 89.925 kr. fra udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Forvaltningen vurderer, at projektets formål om kortlægning ikke nødvendigvis er kompetenceudvikling, hvorfor afgørelse om bevillingen ikke falder under den delegation forvaltningen har til afgørelse af ansøgninger om beløb på under 100.000,- kr.

Løsning

Retningslinjer for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler foreskriver for støtte til kompetenceudvikling at:

"Initiativet skal sikre kompetenceudvikling for aftenskolernes ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative personale, således at den opnåede kompetence kan bidrage til udvikling af aftenskolernes virke".

Nedenfor er ansøgers beskrivelse af, hvordan projektet opfylder formålet om kompetenceudvikling:

"Vores projekt har til formål at kortlægge aftenskolernes samlede mængde af erfaringer, kompetencer og ressourcer, således vi får et overblik over, hvad det er aftenskolerne, gennem Aftenskolernes Samråd, kan spille ind med i forhold til kommunens forskellige forvaltninger, men også i forhold til andre eksterne samarbejdspartnere. Lige nu er det igangværende arbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, det der kommer til at nyde godt af denne kortlægning, men det vil, forventeligt, åbne alles øjne for, at aftenskolerne også på en række andre områder, kan spille ind i forhold til, især kommunale partnerskaber. (...) Udover denne kortlægning, som bliver et centralt værktøj for Samrådet, så er det tanken, at selve processen med at beskrive egne erfaringer, kompetencer og ressourcer, også skal være en lærings- og kompetenceudviklingsproces for den enkelte skole, skoleleder, bestyrelse og undervisere."

Hvis Folkeoplysningsudvalget vurderer, at projektet falder indenfor puljens retningslinjer ved at opfylde formålet om kompetenceudvikling kan der gives støtte til ansøgningen.

Økonomi

Hvis Folkeoplysningsudvalget vælger at støtte Aftenskolernes Samråds forslag til udviklingsprojekt, vil der blive givet et tilskud på 89.925 kr. fra udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Videre proces

Forvaltningen orienterer ansøger om udvalgets beslutning. Hvis Folkeoplysningsudvalget vælger at støtte projektet, vil der blive udarbejdet en forudsætningsaftale med konkrete mål og succeskriterier.


Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Peter Hollbaum-Hansen forlod mødet under dette punkt grundet inhabilitet.

Folkeoplysningsudvalget anså det omhandlede projekt for kompetenceudviklende, og besluttede at projektet på den baggrund kan støttes indenfor kriterierne for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Udvalget besluttede at yde et tilskud på 89.925 kr. fra udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.