4. Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets seminar (2014-0127492)

Udvalget skal drøfte, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med i 2015, 2016 og 2017

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
 1. at Folkeoplysningsudvalget med afsæt i seminaret drøfter temaer for udvalgets arbejde i 2015

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget afholdt det årlige seminar den 24. - 25. oktober 2014, hvor en række emner blev diskuteret.

Følgende fire temaer dannede rammen om seminaret: 
 • Folkeoplysningen i det 21. århundrede
 • Partnerskaber
 • Demografi og faciliteter
 • Folkeoplysningspolitikken

Forvaltningen har samlet noter fra diskussionerne til den videre behandling.

Løsning

På Folkeoplysningsudvalgets seminar blev det besluttet, at nedenstående emner er nogle udvalget vil beskæftige sig med i indeværende periode 2014-2017. Udvalget skal drøfte den videre proces og hvilke af de nævnte tiltag forvaltningen skal sætte i værk i 2015.
 1. Lokaler til nye foreninger
  Stikord:
  Nye foreningers lokalebehov.
  Der har ikke været bevilget driftstilskud til nye lejemål de sidste tre år, da den måde driftstilskud bliver fordelt på ikke er blevet ændret.
  Ønsker udvalget oplæg om nye modeller for tildeling af driftstilskud?  
 2. Integrationspolitik- og indsats i Københavns Kommune
  Stikord:
  Er det den rigtige måde Folkeoplysningsudvalget støtter integration på?
  Sociale Partnerskaber (Bilag 1)
 3. Partnerskaber
  Stikord:
  Har alle forvaltninger tilstrækkelig viden om, at foreninger og aftenskoler står klar til at indgå i partnerskaber?
  Der ønskes involvering i partnerskaber på et tidligere tidspunkt.
  Ønsker udvalget på den baggrund oplæg til en ny model for støtte af partnerskaber?
 4. Værdidiskussion
  Stikord:
  Hvad bidrager folkeoplysningen med?
  Kortlægge styrker og svagheder for hvert område og få beskrevet, hvor områderne skal udvikle sig hen. Hvad bidrager områderne med til København?
  Hvordan fastholdes fokus på folkeoplysningens kerneopgaver?
  Folkeoplysning skal ikke være et redskab for andre politikområder.
  Ønsker udvalget drøftelsesoplæg om Foreninger, Aftenskoler og kerneopgaver på baggrund af seminaret?
 5. Faciliteter
  Stikord:
  Mere samarbejde og inddragelse af foreninger fx. ved udmøntning af foreningspakke til forbedring af offentlige faciliteter. Ønsker udvalget beslutning om konkret udmøntning forelagt på møde?
  Fortsat bedre udnyttelse af faciliteter  -
  udvalget kan følge området tæt gennem årlige tilbagemeldinger fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.
  Reducere antallet af lokaletimer i private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen samarbejder med Aftenskolernes Samråd om mulige modeller for flytning. Resultaterne af dette arbejde forelægges FOU til beslutning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med oplæg for de områder, som udvalget beslutter.

Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Udvalget tiltrådte de af forvaltningen opstillede emner.

Udvalget anmodede forvaltningen om:
1. i samarbejde med aftenskolerne at gennemgå retningslinjerne for udviklingspuljen for voksenundervisning for at vurdere, om der er behov for en justering af retningslinjerne,
2. at reducere lokaletimer, hvor det er muligt at finde egnede, alternative lokaler, og at
3. at undersøge mulighederne for at arbejde med flere sociale partnerskaber.