12. Mødeplan 2016 for Folkeoplysningsudvalget (2015-0270241)

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender forslag til mødeplan for 2016, jf. bilag 1.

 

PROBLEMSTILLING

Ifølge § 2 i Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden fastlægges udvalgets mødeplan senest på udvalgets sidste møde året før.

 

LØSNING

Der fremlægges forslag til afholdelse af seks ordinære møder i 2016, jf. bilag 1. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst tre af udvalgets medlemmer fremsætter begæring herom.

Udkast til Folkeoplysningsudvalgets mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i de vedtagne mødeplaner for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan var ikke offentliggjort på tidspunktet for udarbejdelsen af udkast til Folkeoplysningsudvalgets mødeplan.

Møderne afholdes tirsdage i tidsrummet kl. 15.30-18.00. Møderne afholdes på Rådhuset.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

VIDERE PROCES

Den godkendte mødeplan publiceres på internettet.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow

Beslutning

Det blev vedtaget at afholde Folkeoplysningsudvalgets seminar den 15-16. april 2016. Der afholdes møde i udvalget i den forbindelse, og det foreslåede møde den 5. april 2016 udgår derfor.

Med disse ændringer og tilføjelser blev indstillingen godkendt.