6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede brugere - gebyrmodel (2015-0247999)

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage en gebyrmodel for voksne foreningsmedlemmers brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager en model for brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksne foreningsmedlemmer, der er baseret på individuelle foreningsmedlemmer på 25 år og derover,

2. at foreningernes gebyrbetaling i 2016 fastsættes til 100 kr. pr. foreningsmedlem på eller over 25 år, der benytter sig af faciliteter stillet til rådighed for foreningen af Københavns Kommune,

3. at forbundenes gebyrbetaling i 2016 fastsættes til 50 kr. pr. forbundsmedlem på eller over 25 år, der deltager i turnerings-/kampafvikling i faciliteter stillet til rådighed for forbundet af Københavns Kommune,

4. at ordningen træder i kraft med virkning fra den 1. juli 2016, og

5. at referencegruppen inddrages i implementeringen af modellen for brugerbetaling.

 

Problemstilling

I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget, at der skulle indføres brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune. Brugerbetalingen skal i hvert af årene 2016-2017 udgøre 3 mio. kr. og i hvert af årene 2018-2019 3,25 mio. kr.

 

Løsning

Under programmet Folkeoplysning 2020 er der nedsat en projektgruppe, der har arbejdet med modeller for udmøntningen af brugerbetalingen. På baggrund af arbejdet i projektgruppen og møder med referencegruppe og to specialforbund har projektgruppen udarbejdet et notat, der beskriver 3 modeller for brugerbetalingen, jf. bilag 1.

Det er forvaltningens vurdering, at en model baseret på individuelle medlemmer vil være den enkleste at administrere for både foreninger, forbund og forvaltning. Samtidig er det formentlig den model, der vil blive opfattet som mest retfærdig blandt voksenmedlemmer.

 

Økonomi

Der er en betydelig usikkerhed dels om foreningernes antal medlemmer på eller over 25 år, der benytter sig af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune, dels om hvilken effekt indførelsen af brugerbetaling får på foreningernes bookingmønstre.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget i 2016 indbringer en nettogebyrindtægt på minimum 3 mio. kr.

 

Videre proces

Projektgruppen fortsætter arbejdet med at udarbejde teknisk løsning og implementeringsplan for den vedtagne model.

 

Mads Kamp Hansen

 

    

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Der blev begæret afstemning om følgende ændringsforslag:

"at 1. at-punkt ændres fra

at Folkeoplysningsudvalget vedtager en model for brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksne foreningsmedlemmer, der er baseret på individuelle foreningsmedlemmer 25 år og derover.

til

at Folkeoplysningsudvalget vedtager en model for brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksne foreningsmedlemmer, der er baseret på en kategorisering af foreninger som enten ungdomsforening eller voksenforening."

2 medlemmer stemte for forslaget. 9 medlemmer stemte imod forslaget. Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Indstillingens 1. at-punkt blev herefter vedtaget.

Der blev begæret afstemning om følgende ændringsforslag:

"at 2. at-punkt ændres fra

at foreningernes gebyrbetaling i 2016 fastsættes til 100 kr. pr. foreningsmedlem på eller over 25 år, der benytter sig af faciliteter stillet til rådighed for foreningen af Københavns Kommune.

til

at foreningernes gebyrbetaling i 2016 fastsættes til 50 kr. pr. foreningsmedlem på eller over 25 år, der benytter sig af faciliteter stillet til rådighed for foreningen af Københavns Kommune."

Med denne ændring blev 2. at-punkt vedtaget.

Indstillingens at-punkter 3-5 blev herefter godkendt.