4. Omfordeling 2015 på voksenundervisningsområdet (2015-0234141)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til omfordeling af tilskudsmidler for tilskudsåret 2015.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af midler, som det fremgår af bilag 1 og bilag 2, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget bemyndiger forvaltningen til administrativt at fordele en eventuel rest til yderligere lokaletilskud i begyndelsen af 2016. 

 

Problemstilling

Der gennemføres årligt en omfordelingsrunde på voksenundervisningsområdet. Midlerne til omfordelingen kommer fra tilbagebetalinger fra aftenskoler, uforbrugte midler på aftenskolerammen og forventede merindtægter fra mellemkommunal refusion.
Der er i alt 8.324.246 kr. til omfordeling af tilskud i 2015.

 

Løsning

I lighed med tidligere år og i overensstemmelse med Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København punkt 2.20 omfordeler Folkeoplysningsudvalget midler til områdets aftenskoler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ved henvendelse til samtlige aftenskoler bedt om oplysninger om behov for yderligere tilskud til meraktiviteter. Ud af 86 aftenskoler har 29 ansøgt om tilskud til meraktiviteter.

Aftenskolerne har ønsket yderligere tilskud for 5.626.718 kr. og 14.989,5 lokaletimer i særligt udstyrede lokaler. Ønsket om mere lokaletilskud udgør 704.506 kr. med lokalesatsen på 47 kr. pr. time (se bilag 2).

Vedlagte forslag til fordeling er baseret på følgende principper:

  • Foreninger, der har oplyst, at de har behov for yderligere tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud), indstilles til det ansøgte beløb. Det skyldes, at dette tilskud, der ydes efter fastlagte takster, alternativt ville skulle anvises i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015. Københavns Kommune har modtaget 251.861 kr. fra Kulturministeriet til handicapundervisning, jf. folkeoplysningslovens § 44, stk. 2.
  • Aftenskolerne, der har oplyst behov for yderligere tilskud til handicapbetingede udgifter, indstilles til 100 pct. af det ansøgte beløb. Der har i år været ansøgninger om dækning af handicapbetingede udgifter på 595.000 kr.
  • Lokaletilskudssatsen i 2015 blev på 47 kr. pr. lokaletime. Det indstilles, at den hæves til 60 kr. pr. lokaletime. Der ydes et samlet ekstra tilskud til lokaler på 2.720.196 kr. dels til meraktiviteter og dels til forhøjelsen af satsen med 13 kr. pr. time.
  • Det indstilles, at foreninger, der har oplyst, at de har behov for yderligere tilskud til lønudgifter, modtager 100 pct. af det ansøgte beløb, i alt 4.779.856 kr. (inkl. debat).

Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at fordele eventuelle yderligere midler.

 

Økonomi

Samlet restramme for 2015 er 8.324.246 kr.

Meraktiviteter: 5.626.718 kr. 
Forhøjet lokaletilskud: 2.720.196 kr. (samlet for meraktiviteter og forhøjelsen med 13 kr. pr. lokaletime til de eksisterende 140.046 lokaletimer)
Dækning af handicapbetingede udgifter: 595.000 kr. 
PEA-tilskud: 251.861 kr. 
75 pct. driftsudgifter 0 kr 

Omfordeling i alt 8.346.914 kr.

Til omfordeling i alt 8.324.246 kr.

Balance -22.667 kr.

Der er et lille underskud på omfordelingsbudgettet på -22.667 kr. Underskuddet forventes dækket af mindre udgifter til mellemkommunal refusion

 

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse meddeles aftenskolerne.

Forvaltningen vil fordele eventuelle yderligere restmidler, når den endelige mellemkommunale opgørelse er afsluttet, og Folkeoplysningsudvalget orienteres herom.


Mads Kamp Hansen

                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.