9. Orientering om budget 2016 på folkeoplysningsområdet (2015-0276111)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om budget 2016 på folkeoplysningsområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Budget 2016 er samlet på 148,0 mio. kr., heraf er 5,9 mio. kr. korrektioner til budget 2016.

 

Løsning

Budget 2016 er samlet på 148,0 mio. kr. med fordeling som følge i tabel 1.

Tabel 1.

 Budget 2016 i mio. kr. Udgifter Indtægter Netto budget
 Folkeoplysende voksenundervisning 58,3 -10,4 47,9
 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 30,7 30,7
 Lokaletilskud 73,0 -3,6 69,4
 I alt 162,0 -14,0 148,0

I budget 2016 er der korrektioner for i alt 5,9 mio. kr. i form af tekniske ændringer for 8 mio. kr. til husleje, effektiviseringer for 6 mio. kr. ved bl.a. indførelse af brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger samt ekstra bevillinger til aktivitets- og lokaletilskud til børne- og unge foreningerne, hvilket er opsummeret i tabel 2.

Tabel 2.

 Korrektioner til budget 2016 i mio. kr. Netto
 Deponering Deponeringsbeløb ved overtagelsen af driften af varmtvandsbassinet på Amager Hospital -0,1 
 Ekstra midler Øget aktivitets- og lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 4,0
 Effektiviseringer Øget brugerbetaling, reduktion af lokaletilskud, merindtægt og energirenovering -6,0
 Tekniske 
 ændringer
Budgetter til husleje 8,0
 I alt 5,9

En nærmere uddybning af de enkelte korrektioner fremgår af bilag 1.

Forslag til fordeling af de bevilgede 4 mio. kr. til øget aktivitets- og lokaletilskud fremgår af dagsordenens pkt. 11.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Kultur og Fritidsforvaltningen udbetaler tilskud i henhold til Folkeoplysningsudvalgets godkendelse af indstillinger om behandling af ansøgninger i 2016.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.