13. Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde april 2013 (2013-43413)

Oversigt over planlagte sager på det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,  

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning.


Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget. 

Løsning

Folkeoplysningsudvalgsmøde marts 2013:
  • Drøftelse af temaer for FOU-temamøde 2013
  • Elektronisk dagsorden
  • Evaluering af udviklingspuljen for børn og unge

Økonomi

Intet.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der på næste møde optages punktet "Ønsker til budgetforhandlingerne 2014".