5. Udviklingspuljen for børn og unge (2013-38049)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til 4 ansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge samt orienteres om administrative bevillinger fra puljen.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender de indstillede ansøgninger under pkt. 1 - 4 (bilag 1-4), og 
  2. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning (bilag 5).

Problemstilling

En forening har søgt Folkeoplysningsudvalget om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge til 2 projekter. Projekterne er 2-årige, og der søges om midler til projekternes 1. år. Udvalget skal tage stilling til ansøgningerne.

En forening har søgt Folkeoplysningsudvalget om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge til 2 projekter. Projekterne er 3-årige, og der søges om midler til projekternes 1. år. Udvalget skal tage stilling til ansøgningerne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har administrativt bevilget 8 projekter midler fra Udviklingspuljen for børn og unge. Forvaltningen orienterer herom.

Løsning

Flerårigt projekt - Aktivitetsudvikling - integration.
1. Girlz United er indstillet til en bevilling på 103.875 kr. som støtte til 1. år af projektet "Amager Pigekøkken". Der søges støtte til projektlederløn (78.750 kr.), råvarer (21.000 kr.), PR og informationsmateriale (4.125 kr.).

Formål og målgruppe.
Projektet er opstået efter ønske fra foreningens medlemmer samt forældregruppen, og formålet er at tilbyde et ugentligt madlavningskursus. Målgruppen er nye såvel som "gamle" medlemmer i alderen 10 - 15 år med forskellige kulturelle og sociale baggrunde.Via en forældrekontakt har projektet etableret et samarbejde med Sønderbro Skole, der stiller gratis køkken og pedeltimer til rådighed for projektet.

Der vil blive arbejdet på at skabe et stærkt samarbejde med forældrene, da det bl.a. vil kunne medvirke til at fastholde pigerne i foreningen og samtidig forankre aktiviteten i lokalområdet. Herudover skal der arbejdes på, at forældrene på sigt vil involvere sig i foreningens arbejde. Som inspiration hertil vil der udover det ugentlige madlavningskursus blive oprettet en månedlig workshop for pigerne og deres mødre, hvor de sammen skal lave mad og udarbejde en kogebog i samarbejde med projektets instruktør.

Pigerne vil blive vejledt om ernæring og sundhed, og der vil være særlig fokus på forskellige madkulturer og traditioner. 
Som en del af forankringen vil foreningen afholde to årlige sæsonafslutninger, hvor pigernes familier, venner, samt lokale institutioner og venner af foreningen vil blive inviteret. Ved disse arrangementer skal pigerne lancere deres kogebog og byde på smagsprøver.

Fra tidligere projekter har Girlz United erfaret, at det tager tid at etablere kontakt til denne gruppe piger og specielt at få et bæredygtigt forældresamarbejde i stand. Derfor har foreningen valgt, at projektet skal være 2- årigt.

Varighed.
Projektperioden er fra 1. april 2013 - 31. marts 2015.

Succeskriterier.
Projektet forventer at kunne rekruttere 30 nye medlemmer i projektperioden og samtidig få minimum 2 frivillige instruktører. Herudover forventes det, at der for hver sæsonafslutning vil blive udarbejdet en kogebog, og at mange af forældrene vil blive involveret i foreningens arbejde i takt med at projektet skrider frem.

Metode.
Projektet vil rekruttere deltagerne via foreningens aktive facebookside, flyers, plakater, institutioner, i foreningens venneforeninger, biblioteker, frivilliggrupper, maillister og gruppe-sms tjenester. Herudover vil Sønderbro Skole bistå med rekruttering via skolens informationskanaler. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 103.875 kr.


Flerårigt projekt - Aktivitetsudvikling - integration.
2. Girlz United er indstillet til en bevilling på 84.375 kr. som støtte til 1. år af projektet "Farvefabrikken rykker til Amager Vest". Der søges støtte til projektlederløn (78.750 kr.), PR (625 kr.) og materialer (5.000 kr.).

Formål og målgruppe.
Projektet har til formål at tilbyde ikke-sportsinteresserede piger fra Amager Vest et kreativt værksted. Målgruppen er piger i alderen 6 - 11 år, hovedsagelig med anden etnisk baggrund end dansk. I værkstedet kan pigerne, på tværs af sociale og etniske baggrunde, skabe fællesskaber og styrke selvtilliden, samtidig med at de får mulighed for at udvikle og udfolde kreative evner.

Foreningen har gode erfaringer med "Farvefabrikken på Amager Øst", der kører på 5. sæson. Her arbejder pigerne i samarbejde med foreningens frivillige, i et kreativt værksted med mulighed for at udfordre fantasi og kreativitet,  bl.a. ved at tegne, male og sy perler, og samtidig er de i en del af et godt socialt fællesskab. Foreningen ønsker med dette projekt, at pigerne fra Urbanplanen på Amager Vest får et tilsvarende aktivitetstilbud. Dette skal foregå 1 gang om ugen hos Partnerskabet, Remisevej 19B.

Udover det ugentlige værksted, vil projektet afholde sæsonafslutninger sommer og vinter. Her vil der bl.a. være optræden ved "Dansepigerne", der er en del af foreningens aktiviteteter, og for Farvefabrikkens vedkommende vil de kreative ting, pigerne har lavet i sæsonens løb, blive udstillet ved en fernisering.

Foreningens erfaringer fra projektet på Amager Øst viser, at det tager tid at oparbejde en god forældrekontakt. Derfor har foreningen valgt at gøre projektet 2-årigt.

Varighed.
Projektperioden er fra 1. april 2013 - 31. marts 2015.

Succeskriterier. 
Projektet forventer at kunne rekruttere minimum 15 nye medlemmer under 25 år, og ligeledes forventes det, at minimum 3 forældre vil blive inddraget i foreningens arbejde. Herudover forventes det, at foreningen vil rekruttere minimum 2 nye instruktører og samtidig uddanne og opkvalificere medlemmer til at tage ansvar og del i foreningens arbejde.

Metode.

Projektet vil rekruttere deltagere via foreningens netværk og arrangere venindedage evt. i samarbejde med "venneforeningen" Healthy Girls. Derudover vil der blive samarbejdet med foreningsguiderne, kulturhuse, biblioteker, kommunale fritidsinstitutioner og skoler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 84.375 kr.


Flerårigt projekt - Aktivitetsudvikling - partnerskab.
3. Livsbanen er indstillet til en bevilling på 183.750 kr. som støtte til 1. år af projektet "Livsbanen i partnerskab med Bavnehøj Skole". Der søges støtte til projektlederløn (78.750 kr.), stationært lydudstyr (60.000 kr.), skab til sikring af udstyr (10.000 kr.), uddannelse af ledere og frivillige (30.000 kr.) og PR/information (5.000 kr.).

Formål og målgruppe.
Der bor mange socialt udsatte familier i området omkring Bavnehøj Skole, og der er fokus på at gøre en særlig indsats for området. Mange børn og unge finder ikke interesse i de eksisterende fritidstilbud i området, hvorfor der er behov for et alternativt tilbud, der kan få børnene væk fra gademiljøet, og i stedet få dem til at blive en del af et kreativt fællesskab.

Livsbanen har gode erfaringer fra foreningens igangværende projekt i Energi Center Voldparken, hvor etniske drenge tilbydes kreative aktiviteter, der giver dem et tiltrængt alternativ til gadelivet. Det er derfor oplagt at gennemføre et tilsvarende projekt for børn og unge i Sydhavnen, og folkene bag Livsbanen føler, at foreningen har kræfter til at tage fat andre steder i København.

Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. Bavnehøj Skole, der oplever fald i elevtallet og derfor er interesseret i at bruge energi på at aktivere børnene. Skolen stiller et tekstskrivningsværksted og et musikstudie til rådighed for projektet. Her skal børnene skrive tekster, rappe og indspille deres produktioner i et lydstudie, som indrettes via projektets midler. Projektet vil tage børnene med på udflugter, hvor de besøger unge, der arbejder med lignende aktiviteter. På denne måde vil de opleve, at de færdigheder, de lærer via projektet, kan bruges fremadrettet og for nogle danne grundlag for deres fremtidige arbejde.
Der vil i projektperioden blive afholdt events, hvor de unge bl.a. skal optræde med deres produktioner.

Projektet er en del af en 3-årig indsats i Sydhavnen, hvor bl.a. Bavnehøj Skole støtter projektet økonomisk. Foruden skolen samarbejder projektet med "Bavnehøj i bevægelse", Ungdomsskolen og "Minipartnerskab".

Varighed.
Projektperioden er fra 1. april 2013 - 28. marts 2016.

Succeskriterier.
Projektet forventer, at ca. 60 børn og unge vil deltage i aktiviteterne, og at 25 heraf vil blive medlemmer af foreningen. Herudover er det et mål, at 80 % af deltagerne får produceret noget, der kan lægges på Youtube, og desuden skal halvdelen af projektets deltagere have mod på at optræde med deres rapnumre.

Metode.
Projektet vil rekruttere deltagerne via Bavnehøj Skole, institutioner og netværk i området. Der vil blive gjort brug af Facebook samt foreningens hjemmeside.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 183.750 kr.


Flerårigt projekt - Aktivitetsudvikling - partnerskab.
4. Livsbanen er indstillet til en bevilling på 98.750 kr. som støtte til 1. år af projektet "Livsbanen i partnerskab med Gyldenrisparken". Der søges støtte til projektlederløn (78.750 kr.) og mikrofoner samt plugins (20.000 kr.).

Formål og målgruppe.
Området ved Gyldenrisparken på Amager er beboet af mange socialt belastede familier. De fritidstilbud, der findes, har ikke succes blandt områdets børn og unge, hvorfor der mangler et foreningstilbud målrettet denne gruppe.

I Gyldenrisparken ligger Klubben, der er en del af "Københavns Kommunes Integrerede Institution Gyldenrisparken".
Klubben har faciliteter til brug for et skriveværksted og det mest nødvendige udstyr til et rapstudie og vil stille lokaler til rådighed for foreningen.

Med dette projekt vil Livsbanen forankre et foreningstilbud, hvor børnene lærer at skrive tekster, indspille video og producere musik i lighed med de aktiviteter, Livsbanen tilbyder i Energi Center Voldparken. Herudover indeholder projektet events, som børnene skal være med til at arrangere, og samtidig får de mulighed for at optræde og vise deres arbejde frem. Projektet vil i arbejdet forsøge at inddrage forældrene og forventer, at en del af dem på længere sigt vil bidrage til foreningens arbejde.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Livsbanen, Ungdomsskolen, Klubben og "Minipartnerskab".
Da det er Livsbanens erfaring, at det tager tid at få etableret et foreningstilbud med et godt forældresamarbejde, har foreningen valgt at gøre projektet 3-årigt. 

Varighed.
Projektperioden er fra 1. april 2013 - 31. marts 2016.

Succeskriterier.
Projektets forventning er, at 50 børn og unge vil deltage i aktiviteterne, og at der heraf er 25, der bliver faste medlemmer af foreningen. Samtidig skal 75 % af projektets deltagere have mod på at optræde ved events og andre arrangementer.

Metode.
Projektet vil rekruttere deltagerne via Ungdomsskolen, Klubben og lokalt netværk.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 98.750 kr.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2013 et budget på 5.605.000 kr. 

Der indstilles til dette møde projekter på i alt 470.750 kr., og der er meddelt otte administrative bevillinger med et samlet forbrug på i alt 476.332 kr.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at lønudgiften til en aktivitetsmedarbejder til Mimersparken bevilges af Udviklingspuljen for børn og unge. Beløbet udgør 365.000 kr.

For 2013 fordeler bevillingerne sig således:

 Udviklingspuljens midler for 2013 5.605.000kr.
 Aktivitetsmedarbejder Mimersparken    365.000 kr.
 Indstillet til dette møde    470.750 kr.
 Administrative bevillinger    476.332 kr.
 Rest på budget 2013 4.292.918 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.Mads Kamp Hansen

                                                                            /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.