8. Revision af retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge (2013-22696)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager de reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge.

Problemstilling

Retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge blev gennemgribende revideret i 2011. En evaluering af de reviderede retningslinjer blev forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde den 6. september 2012, som herefter nedsatte en arbejdsgruppe, der fik som opgave at udarbejde anbefalinger til udvalget om revision af retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge.

Løsning

Forvaltningen foreslår følgende ændringer af retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge:
  • at den øvre grænse for tilskud til projektleder- og instruktørløn ensrettes, så det bliver 15 timer ugentligt i 42 uger for alle de projekttyper, der med de nuværende retningslinjer kan søge tilskud til løn. Beløbet på 125 kr./timen fastholdes,
  • at den maksimale projektlængde for rekrutteringsprojekter øges fra et halvt til et helt år,
  • at § 8 ændrer overskrift fra ’Afsluttende dokumentation’ til ’Afsluttende dokumentation og videndeling’, og
  • at ordlyden i første sætning i § 8 ændres til følgende ”Der kan gives tilskud til afsluttende dokumentation af projektet. Der kræves ingen medfinansiering for de første 10.000 kr., herefter kræves der en medfinansiering på 50 %". 

Derudover vil forvaltningen undersøge mulighederne for at placere udviklingspuljen mere centralt på hjemmesiden samtidig med, at ansøgningsproceduren gøres mere brugervenlig. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at evalueringerne fra afsluttede projekter bliver lagt ud på hjemmesiden.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Retningslinjerne for Udviklings- og aktivitetspuljen ændres i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde, idet udvalget ikke kunne tilslutte sig ændringen vedr. tilskud til events, som fremgår af retningslinjernes § 5.

Udvalget ønsker, at bestemmelsen om tilskud til afsluttende dokumentation og videndeling ændres således, at der kan gives tilskud hertil med op til 10.000 kr. uden medfinansiering.