7. Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2013-33279)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til at ændre kapitel 1, 2 og 4 i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København i henhold til bilag 1.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at,
 1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager de ændringer af kapitel 1, 2 og 4 i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, som fremgår af bilag 1.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget nedsatte på udvalgsmøde den 6. september 2012 en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde anbefalinger til Folkeoplysningsudvalget om revision af tildeling af tilskud til folkeoplysende foreninger for børn og unge. Derudover vil forvaltningen på baggrund af tilsyn på aftenskoleområdets handicapundervisning samt den daglige drift anbefale en præcisering af øvrige områder i retningslinjerne. 

Løsning

De foreslåede ændringer vedrører retningslinjernes
 • kapitel 1, indledende kapitel om tilskud til folkeoplysning i København og krav til foreningerne,
 • kapitel 2 om tilskud til aftenskoler og
 • kapitel 4 om tilskud til aktiviteter med børn og unge under 25 år
Bilag 1 er opbygget således, at de eksisterende retningslinjer står i venstre spalte, mens forslag til ændringer fremgår af højre spalte. Det er kun de berørte afsnit i retningslinjerne, der er medtaget i bilaget. De væsentligste ændringer inden for de tre kapitler er:

Kapitel 1:

 • En præcisering af de tilskudsberettigede folkeoplysende foreningers pligt til at videregive de oplysninger, forvaltningen har brug for til sin sagsbehandling (afsnit 1.5 nyt pkt. e).
 • En bestemmelse om, at foreninger med gæld til kommunen kan udelukkes fra faciliteter og tilskud, hvis ikke der er lavet aftale om afvikling af gælden (afsnit 1.8. nyt pkt. d).
Kapitel 2:
 • En præcisering af, at hvis aftenskolerne ønsker at søge dispensation for grænsen på 8 deltagere på et instrumental- eller handicaphold, skal dette ske inden kursusstart (afsnit 2.10).
  Præciseringen udspringer af forvaltningens tilsyn med handicapområdet i 2012, hvoraf det fremgik, at der er blevet gennemført handicaphold med mere end 8 deltagere.
 • Bestemmelse om, at der på blandede hold ikke må være mere end 8 handicappede deltagere (afsnit 2.10.1).
  Denne bestemmelse er ligeledes en præcisering, der udspringer af tilsynet på handicapområdet.
 • Præcisering og understregning af proceduren for håndtering af tro og love-erklæringer på handicapområdet (afsnit 2.10.1).
  Som en konsekvens af tilsyn på området foreslås en tydeliggørelse af, at tro- og love-erklæringen skal afleveres i forbindelse med tilmelding og kun gælder for det pågældende hold. Hermed understreges et centralt element fra det handicapnotat, som aftenskolerne udarbejdede sammen med forvaltningen i 2008, nemlig at det løbende skal vurderes, om en deltager fortsat er handicappet i forhold til emnet.
 • Driftstilskud til aktivitetstimer (afsnit 2.17.3).
  Det foreslås, at der kan gives tilskud til maksimalt en aktivitetstime for hver afholdt undervisningstime.

Kapitel 4:

 • Ændring af aktivitetstilskuddet for foreninger (afsnit 4.2).
  På baggrund af arbejdsgruppens konklusioner indstiller forvaltningen, at holdtimer som tilskudsparameter afskaffes, samtidig med at aktivitetstilskuddet ændres til et medlemstilskud, hvor der gives tilskud med en faktor 1 for aldersgrupperne 0-9 år og 21-24 år. For aldersgruppen 10-20 gives der tilskud med en faktor 2. Det indstilles yderligere, at handicaptilskuddet øges til en faktor 4 for aldersgruppen 0-24 år. For gruppen af handicappede på 25 år og derover gives der tilskud med en faktor 1.
  Med forslaget ønskes en forenkling af foreningernes administration, som vil betyde en konkret arbejdsmæssig lettelse. Samtidig vil ændringen understrege det politiske fokus på inddragelse af 10-20 årige i foreningslivet. Det sikres gennem et dobbelt tilskud til den aldersgruppe. Da der er tale om et nyt tilskudssystem baseret på aldersintervaller, som forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt ligger inde med informationer om, er det ikke muligt at lave en præcis konsekvensberegning for hver enkelt forening.

  Arbejdsgruppen har også drøftet ændringer af driftstilskuddet. Der har ikke været ønske om ændring af dette.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for rammen, men der kan være ændringer i tilskuddet til de enkelte foreninger.

Videre proces

Forvaltningen reviderer Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning med virkning fra dags dato. Dog vil en ændring af tilskudsmodel først træde i kraft med næste ansøgningsrunde og med virkning fra tilskudsåret 2014.Mads Kamp Hansen

                                                                                    /Anders Christensen

Beslutning

Der var inden mødet fremsat ændringsforslag til dette punkt. Forslagsstillerne var Per Vandrup, Peter Bøgelund, Charlotte Bach Thomassen, Jan Barslev, Peter Mark Lundberg og Anders Gredal Berner. Ændringsforslaget vedrørte punkt 4.2 i retningslinjerne og lød som følger:

"Aldersgrupperne ændres fra 0-9, 10-20 og 21-14 til
0-12 – faktor 1
13-18 – faktor 2
19-24 – faktor 1"

Indstillingen blev tiltrådt i overenstemmelse med ændringsforslaget.

Udvalget anmodede forvaltningen om et notat, der afklarer reglerne for udenlandske statsborgere og personer bosat i Sverige.