6. Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2013-36300)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Studieskolen til Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
  1. at Folkeoplysningsudvalget bevilger 224.812 kr. til første år af Studieskolens projektet "Service og kvalitet i den folkeoplysende undervisning: Hvordan kan vi definere, måle og omsætte oplevet kvalitet i folkeoplysningen?" (Bilag 1).

Problemstilling

Studieskolen har ansøgt om 224.812 kr. i tilskud fra Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler til første år af et projekt, hvor projektholder vil definere og undersøge kvaliteten i den folkeoplysende voksenundervisning.

Projektet er toårigt, og der søges i henhold til puljens retningslinjer i første omgang tilskud til det første år. Projektholder vil søge om tilskud til projektets andet år i 2014. Det samlede ansøgte tilskud til hele projektet bliver på 517.687 kr. fordelt på 224.812 kr. det første år og 292.875 kr. det andet år

Løsning

Med dette projekt ønsker projektholder at afdække og definere, hvordan deltagerne oplever kvalitet i den folkeoplysende voksenundervisning. Formålet er at gøre aftenskolerne i stand til at tiltrække nye kursister og fastholde de eksisterende. Det skal ske gennem en undersøgelse, hvor det defineres, hvad kvalitet er inden for folkeoplysningens rammer, og hvor denne viden skal omsættes til konkrete handlinger for aftenskolen. Udgangspunktet for projektet er, at hvis aftenskolerne vil tilbyde et tidssvarende og konkurrencedygtigt produkt i undervisningen, er det nødvendigt at definere servicemål som en betingelse for oplevelse af kvalitet. Projekttets undersøgelse baserer sig derfor på deltagernes samlede oplevelse med den folkeoplysende voksenundervisning.

Projektet består af to delprojekter, der ligger i forlængelse af hinanden. Delprojekterne har hver en projektperiode på omkring et år. I det første delprojekt vil Studieskolen definere begrebet kvalitet og måle kursisternes oplevelse af kvalitet på skolens egne kurser. I den anden del af kurset gennemføres en parallel undersøgelse, men denne gang på en række samarbejdende københavnske aftenskolers kurser. Anden del af projektet vil med sit betragtelige antal involverede kurser øge signifikansen af resultaterne og dermed naturligvis også undersøgelsens samlede validitet.  Dansk Oplysningsforbunds landssekretariat vil være samarbejdspartner i projektet - særligt i det andet delprojekt.

Projektholder vil sikre forankring af delprojekternes resultater i to adskilte forankringsforløb. Forankringen af del 1 vil påbegyndes allerede i løbet af projektperioden, og et af de væsentligste elementer er en indarbejdelse af service- og kvalitetsmål i Studieskolens strategi for kvalitetssikring. Forankringen af del 2 vil ske med aktiv deltagelse fra DOF og med udbredelse til de aftenskoler i Københavns Kommune, som måtte ønske det.  

Projektet ligger inden for to af Udviklings- og aktivitetspuljens formål, som er:

Synliggørelse af aftenskoleområdet.
Der gives tilskud til projekter og til enkeltstående aktiviteter og arrangementer, der har til formål at oplyse om og markedsføre aftenskolernes indsats inden for politiske indsatsområder eller aftenskoleområdet i sin helhed.

Kompetenceudvikling

Initiativet skal sikre kompetenceudvikling for aftenskolernes ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative personale således, at den opnåede kompetence kan bidrage til udvikling af aftenskolernes virke.

 

Den konkrete implementering af projektresultaternes anbefaling sammen med en synliggørelse af undersøgelsens resultater vil sikre opmærksomhed om aftenskoleområdet i sin helhed. Derudover vil de konkrete forankringstiltag i både første og andet delprojekt sikre en kompetenceudvikling af de deltagende aftenskolers ledere, bestyrelser og øvrigt administrativt personale.

Økonomi

Udviklings- og aktivitetspuljen har et budget på 1.000.000 kr. i 2013.

Rest på budgettet, såfremt det ansøgte beløb bevilges til Studieskolens projekt: 775.188 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler Studieskolen Folkeoplysningsudvalgets beslutning.Mads Kamp Hansen

                                                                                        /Anders Christensen

Beslutning

Charlotte Lorenzen forlod mødet under dette punkts behandling på grund af inhabilitet.

Indstillingen blev tiltrådt.