4. Program for Folkeoplysningsudvalgets seminar 2013 (2013-40177)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet udkast til program for Folkeoplysningsudvalgets seminar på Magleås den 31. maj - 1. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,  
  1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter udkast til program for udvalgets seminar den 31. maj og 1. juni 2013.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 11. december 2012 i forbindelse med godkendelse af mødeplan for 2013 at afholde et 2-dages seminar.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet et udkast til program (se bilag 1), som er bygget op om to hovedtemaer. Fredag er hovedtemaet social kapital og trivsel i det folkeoplysende foreningsliv, og lørdag udgør folkeoplysningspolitikken den overordnede ramme for dagens to programpunkter.

Fredag den 31. maj

Social kapital og trivsel
Folkeoplysningen spiller en væsentlig rolle, når man taler om social kapital. De relationer og netværk, der dannes med udgangspunkt i de folkeoplysende aktiviteter, er en del af det kit, der binder vores samfund sammen. Med udgangspunkt i to oplæg, der dels definerer potentialerne for folkeoplysningen, dels afdækker udfordringer, lægges op til diskussion af, hvordan Folkeoplysningsudvalget kan styrke de folkeoplysende foreningers position i København.
Formål: Fælles forståelse af begrebet social kapital, dets potentialer i en københavnsk kontekst og konkrete udfordringer.
Resultat: At diskutere udvalgets politiske ønsker og handlemuligheder på området.

Lørdag den 1. juni

Folkeoplysningspolitikken
Revision af folkeoplysningspolitikken
Da Borgerrepræsentationen i 2011 vedtog Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik, blev det samtidig besluttet, at den skal revideres i efteråret 2013. Med udgangspunkt i status for indfrielse af resultatmålene lægges der op til diskussion af, hvordan udvalget ønsker, at revisionsprocessen skal gennemføres.
Formål: At Folkeoplysningsudvalget diskuterer og fastlægger plan for revision af folkeoplysningspolitikken.
Resultat: Konkrete anvisninger for gennemførelse af revisionen. Dels i forhold til niveau for inddragelse af aktører på området, dels i forhold til selve indholdet af politikken  

Kultur- og Fritidsudvalgets handleplaner
I forlængelse af Kultur- og Fritidspolitikken vil KFU i løbet dette forår tage stilling til handleplaner på otte udvalgte områder. Særligt tre af disse har snitflader til Folkeoplysningspolitikken og dermed interesse for Folkeoplysningsudvalget, nemlig frivillighed, mangfoldighed og partnerskaber.
Formål: At Folkeoplysningsudvalget diskuterer og eventuelt udvælger særlige indsatsområder inden for handlingsplanerne, som udvalget ønsker at agere i forhold til.
Resultat: Angivelse af hvilke konkrete initiativer udvalget ønsker at tage i forhold til handlingsplanerne.  

Arbejdsliste for udvalgsperioden
På seminaret i 2010 udarbejdede Folkeoplysningsudvalget en arbejdsliste for udvalgsperioden. Med udgangspunkt i arbejdslisten opsamler udvalget erfaringer fra perioden og afdækker visioner for Folkeoplysningsudvalget fremover.
Formål og resultat: erfaringsopsamling og fremtidige visioner for Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen vil bidrage med at styre diskussionerne og indsamle beslutningspunkterne til den videre behandling.   

Økonomi

Seminaret afvikles inden for udvalgets økonomiske ramme.

Videre proces

Programmet færdiggøres.


Mads Kamp Hansen

                                                                                            /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.