11. Kommende sager på FOU-møde december 2011 (2011-25665)

Oversigt over planlagte sager på det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning. 

 

Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Løsning

6. december 2011
  • Omfordeling på voksenundervisningsområdet 2011
  • Behandling af ansøgninger om tilskud til folkeooplysende voksenundervisning 2012
  • Regnskab for børne- og ungeforeninger i 2010
  • Behandling af ansøgninger om tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2012

Økonomi

Intet.

Beslutning

Udvalget tog indstillingen til efterretning.

Anders Gredal genfremsatte sin anmodning om, at der kommer en status på sagen om brug af Rådhusets lokaler. Forvaltningen lovede at vende tilbage herom snarest muligt.